تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً اینجانب در تاریخ … به موجب عقدنامهی شمارهی … به عقد دائم خوانده درآمدم. با عنایت به این که مهریهی اینجانب مبلغ … ریال تعیین گردیده است، نظر به حدوث نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصرهی الحاقی به مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنی و بند ب از مادهی ۱۰۸ و مادهی ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنایت به احتمال نقل و انتقال اموال از سوی خوانده مستند به بند ب از مادهی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان