صلح عمری یعنی اینکه مالک ملک معینی با تنظیم این سند ملک را به نام متصالح منتقل می نماید اما با قید این شرط که تا زمانی که مصالح در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع مورد صلح و همچنین حق اجاره دادن ملک را به هرشخص به مدت عمر خود دارد که با فوت مصالح منفعت نیز تابع عین بوده و متصالح بصورت ششدانگ مالک عین و منافع می گردد با این توضیح که مصالح می تواند حق فسخ یکجانبه را نیز برای خود محفوظ دارد که تا زمانی که زنده و در قید حیات می باشد حق فسخ سند و بازگرداندن ملک به وضع سابق را داشته باشد که در این صورت صلح عمری با حق فسخ می باشد .
مدارک مورد لزوم برای صلح عمری :

۱-سند مالکیت بصورت منگوله دار یا تک برگی
۲- پایان کار در صورتی که مورد معامله آپار
تمان یا اعیانی احداثی باشد .
۳- استعلام دارایی ( در این مرحله استعلام دارایی تنها برای اخذ ارزش منطقه ای ملک می باشد و دارایی حق الانتقال را در هنگام انتقال سند به نام متصالح به نرخ روز اخذ می فرماید )
۴-استعلام شهرداری
۵- استعلام ثبت
۶- شناسنامه و کارت ملی طرفین
۷- پایانکار شهرداری
۸- در صورت موقوفه بودن اجاره نامه عرصه ( که به نام متصالح انتقال می یابد)