در صورت عدم بکارت زوجه کل مهریه و در صورت باکره بودن نصف مهریه به او تعلق خواهد گرفت. همچنین زوجه باکره با مراجعه به پزشکی قانونی برای معاینه بکارت و باکره شناخته شدن می تواند شناسنامه خود را تعویض کند تا سابقه ازدواج و طلاق او در شناسنامه نباشد. هرچند این سابقه به طور کلی پاک نخواهد شد و سابقه ازدواج باکره نیز همانند غیرباکره در ثبت احوال خواهد ماند.