تسبیب در جنایت عبارت است از اینکه 
        کسی  سبب تلف شدن  یــا
 جنایت دیگری را فراهم کند و 
 خود مستقیما مرتکب جنایت نشود,
               به طوری که 
 اگر نبود جنایت حاصل نمی شد
مانند اینکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
(ماده ۵۰۶ ق.م.ا)


 اجتماع سبب و مباشر
                        👇👇👇        
 اگر دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند 
عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است.

 اگر در جمع اسباب ومباشرین جنایت مستند به تمام عوامل باشد 
                                👇👇👇
 همه عوامل به طور مساوی ضامن می باشند
مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد
          که در این صورت         
 هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول اند.

 اگر در جمع اسباب و مباشرین سبب اقوا از مباشر باشد
                                     👇
 فقط سبب ضامن است
(ماده ۵۲۶ ق.م.ا)


 موارد اقوا بودن سبب از مباشر 
                         👇👇👇 
 مباشر بی اختیار باشد.
 مثل مباشر تحت اکراه و اجبار با رعایت مقررات مربوط به اجبار و اکراه

 مباشر جاهل باشد.
 مثل قربانی ناآگاه
 مباشر صغیر غیر ممیز باشد.
 مباشر مجنون باشد.
 مباشر حیوان باشد.
 مباشر شی باشد.
 یا موجودی غیر جاندار باش


 اشخاصی که معاون جرم محسوب میشوند:👇👇👇
اگر شخصی دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

 شخصی که وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

 شخصی که وقوع جرم را تسهیل نماید. 

تحقق معاونت در جرم
                              👇👇👇  
  وحدت قصد و تقدم
               یـا
  اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم 
شرط است.

 اگر فاعل اصلی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون است مرتکب شود، 
                                         👇
 معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
( ماده ۱۲۶ ق.م.ا)