خواسته یا موضوع تقاضای صدور ابطال سند وکالت بلاعزل به شماره……تنظیم شده در دفترخانه شماره…… به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات ۱٫ قرارداد مشارکت ۲٫ وکالت‌نامه بلاعزل ۳٫ دادنامه فسخ ۴٫ اظهارنامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل اینجانب در مورخ…… به خاطر انجام کار مشارکت و ساخت و ساز با خوانده پرونده به ایشان در خصوص نقل و انتقال سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی …… فرعی ……از اصلی…… واقع در نشانی……………………… وکالت بلاعزل اعطاء نموده‌اند که همزمان با انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و به اتمام رساندن پروژه ساخت مجتمع آپارتمانی اقدام به انتقال سه دانگ سهم خود نماید. در ضمن در وکالت‌نامه اختیارات لازم در خصوص اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و دیون دولتی و اقدامات اداری و شهرداری مربوط به تمام واحدها به ایشان داده شده است.

۲٫ متأسفانه خوانده به هیچ‌یک از تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت و ساخت عمل ننموده و با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر انجام تعهد و حتی ارسال اظهارنامه به شماره………… از انجام تعهد شانه خالی می‌کند نظر به اینکه اعطاء وکالت‌نامه در جهت انجام تعهد و انتقال سهم ایشان در صورت انجام تعهد و به اتمام رساندن پروژه ساخت بوده و هیچ یک از آن‌ها صورت نپذیرفته، بلکه بلعکس مطابق دادنامه شماره…….. دادگاه حکم بر فسخ قرارداد مشارکت داده است و صرفاً وکالت‌نامه به خاطر شرط عدم عزل باقی مانده است که ممکن است وکیل از آن سوء استفاده نماید؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای ابطال وکالت نامه و جبران تمام خسارات مربوطه از جمله هزینه دادرسی مورد استدعاست.