بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۲۳۵ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

نمونه دادخواست الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان و حضور در دفتر اسناد و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق قرارداد عادی پیش‌فروش به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال به موکل می‌فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، خوانده متعهد گردیده که آپارتمان پیش‌فروش شده را ظرف مدت ... ماه از تاریخ تنظیم قرارداد فوق‌الذکر، احداث/ تکمیل و تحویل موکل نموده و در نهایت، با اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی، نسبت به تنظیم تقسیم‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، اقدام نماید لیکن خوانده، از کلیه تعهدات مذکور، امتناع می‌نماید و این امر، از طریق تحقیق و معاینه محل و شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

رابعا"؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

خامسا"؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

1ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرارهای معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود، بمنظور احراز عدم احداث/ تکمیل آپارتمان پیش‌خرید شده، وفق مواد229 لغایت256 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به احداث/ تکمیل آپارتمان و سپس تحویل آن و اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی آپارتمان موضوع پلاک ثبتی ... ، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین10 و219  قانون مدنی و مواد198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن

 

                                                                                                                     با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                وکیل خواهان

۰۱ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد و هزینه دادرسی و حق الوکاله

   ریاست محترم مجتمع قضایی...

سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار عالیجناب میرساند:

اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال می‌فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است و مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.

رابعا"؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

خامسا"؛ با عنایت به اینکه مستند به بند ... مبایعه‌نامه فوق‌الذکر ـ بعنوان شرط ضمن عقد بیع حاضر ـ خوانده متعهد گردیده چنانچه در تاریخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران حضور بهم نرساند، مبلغ ... ریال بعنوان وجه التزام عدم انجام تعهد، به موکل پرداخت نماید.

سادسا"؛ وفق ماده230 قانون مدنی که مقرر میدارد: «اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف، مبلغی را به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند» خوانده، مکلف به پرداخت مبلغ مقطوع ضرر و زیان قراردادی مندرج در بند ... شروط ضمن عقد مبایعه‌نامه فوق‌الذکر، در حق موکل می‌باشد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

1ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال معادل ... تومان، بعنوان وجه التزام عدم انجام تعهد وفق ماده230 قانون مدنی و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد شروط آن و نیز الزام وی به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی وفق مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

۰۱ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه خوانده، مستند به  تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ...  مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران، مغازه فوق‌الذکر را به موکل اجاره داده است.

ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:

1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند1 آئین‌نامه سابق‌الذکر است.

خامسا"؛ با عنایت به اینکه در قرارداد اجاره، حق انتقال منافع از موکل سلب گردیده است.

سادسا"؛ با نظر به اینکه خوانده، با انتقال حقوق موکل به ثالث موافقت ننموده است و این امر از طریق شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام ثبتی بمنظور احراز مالکیت خوانده نسبت به عین مستأجره، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم موافقت خویش به انتقال حقوق موکل به ثالث، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق ماده19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب

 

                                                                                                                                  با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                وکیل خواهان

۰۱ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه خوانده، مستند به  تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ...  مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران، مغازه فوق‌الذکر را به موکل اجاره داده است.

ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:

1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند1 آئین‌نامه سابق‌الذکر است.

خامسا"؛ با توجه به اینکه عین مستأجره، در اثر مرور زمان، تخریب شده و نیاز مبرم و ضروری به تعمیرات اساسی دارد و این امر از طریق تحقیق و معاینه محل توأم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، قابل احراز است.

سادسا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، در قرارداد اجاره، متعهد به انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره گردیده است و از انجام این تعهد خویش امتناع می‌ورزد و این امر از طریق شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام ثبتی بمنظور احراز مالکیت خوانده نسبت به عین مستأجره، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی مبنی بر نیاز عین مستأجره به تعمیرات اساسی و نیز عدم موافقت وی با انجام تعمیرات اساسی، صدور قرارهای تحقیق و معاینه محل توأم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و همچین استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت269 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین20 و21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

۰۱ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ انقضاء مدت اجاره


ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق اجاره‌نامه عادی مورخ ... مغازه فوق‌الذکر را به خوانده محترم اجاره داده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مدت اجاره، یک سال از تاریخ ... لغایت ... بوده و منقضی گردیده است.

رابعا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:

1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

خامسا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول هیچیک از بندهای آئین‌نامه سابق‌الذکر نیست.

سادسا"؛ با لحاظ اینکه خوانده محترم، از تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری استنکاف می‌ورزد.

لذا صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین1 و3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 و ماده494 قانون مدنی و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب، مورد استدعاست.

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

۰۱ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل موکله، وفق مواد1102 و1106 و1107 و1111 و1206 قانون مدنی، پرداخت نفقه به موکله می‌باشد.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه موکله آمادگی کامل جهت تمکین عام و خاص از خوانده محترم را دارد.

رابعا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، از تاریخ ... تا تاریخ تقدیم دادخواست حاضر، از پرداخت نفقه به موکله استنکاف ورزیده است  و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره ... مورخ ... ارسالی از طریق مجتمع قضایی ... موضوع ترک تقاضای پرداخت نفقه به موکله را خطاب به خوانده محترم اعلام نموده است.

خامسا"؛ با ملاحظه اینکه تعیین میزان نفقه نیاز به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم پرداخت نفقه موکله در مدت زمان اعلامی، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بمنظور تعیین میزان مبلغ نفقه، از تاریخ ترک انفاق تا اجرای حکم، وفق مواد257 لغایت269 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده محترم به پرداخت نفقه در حق موکله، وفق مواد1102 و1106 و1107 و1111 و1206 قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                             با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                             وکیل خواهان


۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط مهریه (از طرف زوج)

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه بدوی به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... صادره از شعبه ... دادگاه خانواده و دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اینجانب، محکوم به پرداخت ... بعنوان مهرالمسمی در حق خوانده محترم و نیز ... ریال بعنوان هزینه دادرسی و همچنین ... ریال بعنوان حق‌الوکاله وکیل مشارالیها و ایضا"... ریال بعنوان هزینه اجرایی شده‌ام.

ثانیا"؛ با لحاظ اینکه اینجانب به شغل ... اشتغال دارم و شغل مزبور، از مصادیق مشاغلی نیست که مشمول عنوان تاجر مندرج در ماده33 قانون اعسار مصوب1313 گردد و این امر، مورد تأیید خوانده محترم می‌باشد.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه آن مقام محترم قضایی مبادرت به صدور اجرائیه و ابلاغ آن به اینجانب نموده است و وفق ذیل ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 و ماده19 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره ذیل آن و مستند به رأی وحدت رویه به شماره663 مورخ2/10/1382 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم‌علیه و خارج از نوبت، تجویز گردیده است.

رابعا"؛ با توجه به اینکه اینجانب از پرداخت محکوم‌به بصورت یکجا معسر هستم ولی به دلیل اشتغال به کار، در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم‌به ـ با در نظر گرفتن مبلغ محکوم‌به و درآمد اینجانب و هزینه امرار معاش ضروری خویش ـ وفق ماده37 قانون اعسار، آمادگی پرداخت محکوم‌به را بصورت اقساط ماهیانه دارم و اعسار اینجانب، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر اعسار اینجانب، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم‌به، وفق ذیل ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 و ماده19 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره ذیل آن و مستند به رأی وحدت رویه به شماره663 مورخ2/10/1382 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

 

                                                                                                                                با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                              وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته (زوج متوفی)

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و زوج متوفی محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، زوج متوفی متعهد به پرداخت ... عدد سکه کامل بهار آزادی به موکله بوده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه انحصار وراثت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی ... زوج دار فانی را وداع گفته و وراث حین‌الفوت وی به شرح مندرج در دادنامه مذکور است.

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه وراث زوج، با اخذ دادنامه انحصار وراثت، قبول ماترک نموده‌اند.

خامسا"؛ عنایتا" به اینکه مهریه موکله، از دیون مسلم زوج مرحوم است و پرداخت دیون متوفی، مقدم بر تقسیم ترکه میان ورثه متوفی می‌باشد.

سادسا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

سابعا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال زوج متوفی، توسط خواندگان محترم را دارد.

ثامنا"؛ با امعان نظر به اینکه وفق ماده112 قانون فوق‌الذکر، موکله اینجانب اختیار دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (الزام خواندگان به پرداخت مهریه به تعداد ... عدد سکه کامل بهار آزادی از ماترک زوج متوفی) اقدام نماید و موکله اینجانب در نظر دارد از این اختیار قانونی خویش استفاده نماید.

لذا صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ... ریال از ماترک زوج متوفی، وفق بند «الف» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال زوج متوفی، توسط خواندگان، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خواندگان محترم مورد استدعاست.

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین خواسته (مهریه به نرخ روز) از اموال بلامعارض زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، مهرالمسمی مندرج در قباله نکاحیه، مبلغ ... ریال در تاریخ ... تصریح گردیده است و مستند به ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده1082 قانون مدنی مصوب13/2/1377 هیئت وزیران، خوانده محترم مکلف است مهریه موکله را به نرخ روز، براساس شاخص بهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، به مبلغ ...  ریال به موکله بپردازد.

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

رابعا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده محترم را دارد.

خامسا"؛ با لحاظ اینکه وفق ماده112 قانون فوق‌الذکر، موکله اینجانب اختیار دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (الزام خوانده به پرداخت مهریه به نرخ روز) اقدام نماید و موکله اینجانب در نظر دارد از این اختیار قانونی خویش استفاده نماید.

لذا صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ...  ریال از اموال بلامعارض خوانده، وفق بند «الف» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال، توسط خوانده، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم مورد استدعاست.

 

 

                                                                                                               با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                         وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت  ...  عدد سکه کامل بهار آزادی به موکله می‌باشد.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه موکله کل مهریه مافیالقباله خویش، به تعداد  ...  عدد سکه کامل بهار آزادی را مطالبه نموده است.

رابعا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

خامسا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده محترم را دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ بدوا" صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ... ریال از اموال بلامعارض خوانده، وفق بند «الف» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال، توسط خوانده، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم.

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت ...  عدد سکه کامل بهار آزادی در حق موکله، وفق مادتین30 و1082 قانون مدنی.

3ـ همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                   با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                               وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین خواسته برای مهریه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت ... عدد سکه کامل بهار آزادی به موکله می‌باشد.

ثالثا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

رابعا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده محترم را دارد.

خامسا"؛ با لحاظ اینکه وفق ماده112 قانون فوق‌الذکر، موکله اینجانب اختیار دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (الزام خواندگان به پرداخت مهریه به تعداد ... عدد سکه کامل بهار آزادی) اقدام نماید و مشارالیها در نظر دارد از این اختیار قانونی خویش استفاده نماید.

لذا صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ... ریال از اموال بلامعارض خوانده، وفق بند «الف» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم مورد استدعاست.

 

                                                                                                    با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                  وکیل خواهان

۲۸ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

: دادخواست مطالبه مهریه (وجه نقد به نرخ روز)

خواسته: درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال به عنوان مهریه به نرخ روز به همراه تمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل
شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …
اینجانب خواهان مستند به کپی مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه … شهر … منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه‌ی مزبور به میزان … ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه است، لذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۷۶ آیین نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مورد توافق در عقدنامه به میزان … ریال به نرخ روز (وفق تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه) و تمام خسارات و هزینه دادرسی به نفع اینجانب مورد تقاضاست.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست مطالبه مهریه (سکه) + تامین خواسته فوری

خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به تادیه تعداد … سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال و بدوا صدور قرار تامین خواسته بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل
شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …
باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند ازدواج به شماره … دفتر رسمی ازدواج به شماره … درتاریخ … به نکاح رسمی خوانده درآمدم. وفق عقدنامه مزبور تعداد … سکه  طلای بهار آزادی به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین وتوافق گردید. حال نظر به اینکه تا روز جاری، خوانده هیچ اقدامی برای پپرداخت مهریه اینجانب ننموده است، درخواست صدور قرار تامین بموجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده به میزان بهای مهریه ایضاً اخذ تصمیم وصدور حکم به وصول مهریه اینجانب به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۳ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه متن سند رضایت زوج برای اعطای قیمومت به زوجه

اینجانب : ......................... فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره : .............. صادره از : ................. متولد : ..................... ساکن : ....................................................................... به عنوان همسر دائم بانو : .......................... فرزند آقای ..................... و مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از.................. متولد ..................... ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره          .................... مورخ   /   /   13 تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره............... تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : ........................ فرزند مرحوم ................ و نام مادر مرحومه ................. دارای شناسنامه شماره .................... صادره از ............ متولد    /   /   13 شمسی اعلام می دارم .

تاریخ :           ............................. ماه یکهزار و سیصدو ............................. 13 شمسی .

محل امضاء زوج :

محل امضاء زوجه :

محل امضاء شاهد اول :

محل امضاء شاهد دوم :

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست تأمین دلیل خسارات وارده از گود برداری غیر اصولی

ممکن است در اثر گود برداری غیر اصولی و ناایمن همسایه مجاور به ملک دیگران خسارت وارد گردد.

طرح درخواست تأمین دلیل و تنظیم صحیح آن به عنوان مقدمه ای برای طرح دعوی مطالبه خسارت می تواند به شخص خسارت دیده برای پیشبرد دادخواهی کمک نماید.

در اینجانب ضمن ارائه متن ساده از یک نمونه دادخواست تأمین دلیل برای برآورد خسارات وارده به ساختمان و ثبت و ضبط وضعیت ملک ، نکات دیگری در مورد تنظیم دادخواست تأمین دلیل و مسائل مرتبط با آن فرض می نمائیم.

۱- نمونه دادخواست تأمین دلیل جهت برآورد خسارات  ناشی از عملیات عمرانی ملک

تأمین دلیل اقامه دعوی محسوب نمی شود بنابراین عبارت صحیح چنین اقدام حقوقی ای، درخواست تأمین دلیل است اما عملاً درخواست تأمین دلیل روی فرم دادخواست های حقوقی تنظیم می شود.

بر اساس فرمت دادخواست های موجود می توان نمونه متن زیر را پیشنهاد داد:

خواهان : الف

خوانده : ب

خواسته بهای آن : درخواست تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت و ضبط گودبرداری غیر اصولی و ناایمن همسایه مجاور و برآورد خسارات وارده

دلایل و ضمائم :

تصاویر کارت ملی خواهان و سند مالکیت ، معاینه محل ، تحقیقات محلی و عکسهای مأخوذه از محل

شرح دادخواست :

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام احتراماً اینجانب           به عنوان خواهان به عرض می رساند به استناد تصویر مصدق سند مالکیت پـیوست بـنده مالک رسمی شش دانگ یکباب منـزل مسکونی واقع در -----، خیابان         

  کوچه            پلاک       باشم.

ملک کلنگی خوانده دعوی در مجاورت ملک بنده و در سمت غرب آن واقع شده است.

اخیراً ایشان در مقام تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بر آمده اند ولی در اثر گود برداری غیر اصولی و به گواهی عکس های مأخوذه، دیوارهای ملک بنده شکسته و بنای خانه بنده به شدت آسیب دیده است.

از طرفی عملیات عمرانی غیراستاندارد مشارالیه همچنان ادامه دارد و توجهی به هشدارهای بنده و عواقب اقدامات خطرناک خود می نماید.

با عناین با این مراتب و در راستای ماده ۱۴۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استدعا دارم ضمن تعیین یکی از کارشناسان رسمی دادگستری و مجرب و ذی صلاح در رشته راه و ساختمان ، میزان خسارات وارده به ملک بنده و نیز وضعیت فنی و عمرانی موجود و جاری عملیات ساختمانی خوانده و مخاطرات حتمی آن ،ثبت و ضبط گردیده و در قالب نظریه کارشناس در اختیار بنده قرار داده شود.

با تشکر 

۲- مستند قانونی تنظیم نمونه دادخواست تأمین دلیل

مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستند اصلی درخواست یا دادخواست تأمین دلیل می باشند.

عین مواد قانونی بالا در زیر درج می گردد:

ماده ۱۴۹ – در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است

ماده ۱۵۰ – درخواست تامین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد

ماده ۱۵۱ – درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:

۱ – مشخصات درخواست کننده و طرف او.

۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود.

۳ – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.

ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید.

ماده ۱۵۳ – دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده ۱۵۴ – درصورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد.

ماده ۱۵۵ – تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، بادادگاه می باشد.

هر چند در ماده ۱۵۱ از امکان طرح درخواست تأمین دلیل شفاهی سخن رانده شده است اما عملاً به درخواست های تأمین دلیل شفاهی توجهی نمی شود و ذی نفع جهت طرح درخواست تأمین دلیل بر روی فرم دادخواست حقوقی ارشاد می گردد.

بایستی توجه داشت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  ۱۳۹۷ می باشد و بر اساس ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹/۱۰/۹۴ رسیدگی به درخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف انجام می پذیرد.

۳- آیا تأمین دلیل و نتیجه دادخواست تأمین دلیل برای دادگاه لازم الاتباع است ؟

پاسخ این سوأل در ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی به این بیان آمده است : تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن و مواد استفاده ، با دادگاه است.

آنچه بیان شد توضیح و نمونه ساده ای  از دادخواست تأمین دلیل بود.

بدیهی است که به فراخور نوع و خواسته دعوی، می توان نمونه های دیگری از دادخواست تأمین دلیل مثلاً نمونه دادخواست تأمین تغییر شغل مغازه دارای سرقفلی ، نمونه دادخواست تأمین دلیل وقوع      غبن در معامله ، نمونه دادخواست تأمین دلیل برای ثبت و ضبط خسارات وارده به اتومبیل و… ارائه داد.

۲۱ تیر ۹۸ ، ۰۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مسائل دعوی تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تننظیم سند رسمی ملک مورد معامله از جمله مهمترین دعاوی ملکی است که در اصطلاح رایج رویه قضایی آفریننده و آغازگر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می گردد.

هر چند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک اعم از آنکه ملک مورد معامله به صورت زمین ، آپارتمان ، خانه ، سوله ، مغازه و… باشد ، دارای نکات و ظرایف حقوقی است که مقتضی است در مورد هر دعوی تنظیم سند رسمی ، بسته به شرایط موضوعی هر مسأله و اختلاف حقوقی ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ویژه آن فرض مطرح گردد، اما ساده ترین نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به ترتیب زیر است :

روشن است که این دادخواست در مورد ملکی است که در رهن یا توقیف نبوده ، دارای پلاک ثبتی معینی است و رابطه قراردادی دو نفره و بین خریدار ( خواهان ) و فروشنده ( خوانده ) ایجاد شده است و فروشنده اصالتاً اقدام به فروش ملک مورد معامله نموده است :

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( آپارتمان خانه ، زمین و…)

خواهان : الف

خوانده : ب

تعیین خواسته و بهای آن : درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضوردر دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یکواحد آپارتمان دارای پلاک     فرعی از     اصلی       بخش -----مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی

دلایل و ضمائم دادخواست : تصاویر کارت ملی خواهان و، مبایعه نامه شماره      مورخ            ، گواهی عدم حضور فروشنده و درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد معامله

 شرح دادخواست : ریاست محترم دادگاه ------

با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب       به موجب مبایعه نامه شماره        مورخ              … تنظیمی در مشاور املاک        یکواحد آپارتمان ( یکباب منزل مسکونی/ یک باب مغازه/ یک قطعه زمین یا…)واقع در ------- ، خیابان…کوچه … پلاک     طبقه      واحد      را از آقای          ( خوانده ، دعوی) به مبلغ                  ریال خریداری  و تمام تعهدات خود در مورد پرداخت اقساط       معامله ایفا نموده ام.

در مبایعه نامه مقرر شده که مبلغ               ریال الباقی ثمن، همزمان با تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره       --------- تأدیه گردد.

متأسفانه و به استناد گواهی عدم حضور تقدیمی ،خوانده در مؤعد مقرر جهت انتقال رسمی ملک مورد معامله حاضر نشده است.

حال آنکه الباقی ثمن معامله به گواهی مفاد گواهی عدم حضور تنظیم شده توسط  سردفتر محترم در قالب وجه نقد/چک تضمین شده ؛ جهت پرداخت به خوانده فراهم شده بود.

با عنایت به این مراتب و چون با وجود درخواست های مکرر از مشارالیه برای تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله ، از ادای تعهد شرعی و قانونی خود امتناع نموده اند و از طرفی تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله از توابع عرفی و قانونی معاملات املاک می باشد نهایتاً به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی رسیدگی به دعوی و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی آپارتمان مورد دعوی را ضمن محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی از باب        تسبیب در وقوع خسارت درخواست دارم.

تقاضامندم قبل از حلول جلسه رسیدگی از ناحیه ثبتی مربوطه ، وضعیت ثبتی و آخرین مالکیت ملک مورد دعوی استعلام گردد.

تشکر و احترام        

      تاریخ  

۲۱ تیر ۹۸ ، ۰۹:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله


دادخواست و دعوی اعلام بطلان معامله و یا دادخواست اعلام ابطال معامله ، یکی از دادخواست های معمول و همواره مطرح در دادگاه های حقوقی است که با عنوان دعوی بطلان معامله یا مبایعه نامه و همزمان با آن دعوی استرداد ثمن معامله در دادگاه های حقوقی مطرح می گردد.

هر چند متن و نمونه دادخواست های اعلام بطلان یا ابطال معامله بسته به شرایط موضوع هر پرونده و اختلاف حقوقی متفاوت است، اما در ساده ترین فرض و در جایی که دلیل بطلان معامله و قرارداد ،مستحق للغیر بودن مورد معامله است، فروشنده از جانب مالک قانونی وکالت و اذن در فروش و انتقال ندارد ، نمونه زیر را می توان در راستای ادعای خواهان به عنوان یک نمونه دادخواست اعلام بطلان ( ابطال ) معامله و استرداد ثمن آن مطرح نمود.


متن دادخواست اعلام بطلان معامله و چند نکته در مورد آن را به قرار زیر قابل بیان است :

۱- متن دادخواست اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله

خواهان : الف

خوانده : ب

خواسته و بهای آن : درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ۱- اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه مورخ              به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ۲- محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ                       به نرخ روز

دلایل و منضمات دادخواست : تصاویر کارت ملی خواهان ، مبایعه نامه شماره            مورخ              تنظیمی در دفتر مشاورین املاک       ، درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد معامله

شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه ------

با عرض سلام احتراماً اینجانب              به استحضار می رساند خوانده دعوی در تاریخ        به موجب مبایعه نامه شماره           که پیوست تقدیم می گردد ، اقدام به فروش یک واحد آپارتمان/ یکباب منزل مسکونی/ یک قطعه زمین واقع در ===---، خیابان           کوچه         پلاک   نموده است.

در حالی که اکنون کاشف به عمل آمده که ملک مورد معامله در مالکیت رسمی شخصی به نام           ….می باشد که این مهم با استعلام وضعیت ثبتی ملک معلوم می گردد.

با عنایت به این مراتب و چون طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و فروشنده ( خوانده ) از مالک رسمی اجازه فروش نداشته است و از طرفی از ناحیه مالک رسمی فعل یا قولی که دلالت بر تنفیذ و اجاره معامله فضولی انجام شده داشته باشد ، صادر نشده است.

لذا در نهایت، رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را استدعا دارم.

۲- دلایل عمده بطلان معاملات در دادخواست های اعلام بطلان معامله

آنچه در نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله بالا بیان شد صرفاً به استناد فروش مال بدون رضای مالک و عدم تنفیذ بعدی او بود.

ولی باید دانست که مواردی مانند فروش مالی در قراردادی با جهت نامشروع ( با تصریح جهت در معامله )،معامله با صغیر غیر ممیز و مجنون و خرید و فروش مالی که وجود خارجی ندارد ، معامله و قراردادی که ناشی از اجبار و اکراه، در فرض عدم امضاء و تنفیذ بعدی آن توسط شخصی که مورد اجبار و اکراه قرار گرفته و معامله با افراد مست ، از جمله دلایل دیگر بطلان معاملات و قراردادها می باشند.

از طرفی برخی مواقع موضوع دارای جنبه کیفری نیز می باشد.

لذا بهتر است با مشاوره گرفتن یا سپردن فرآیند اقامه دعوی و پیگیری آن ( که ممکن است شامل طرح دادخواست حقوقی ابطال معامله و یا دعاوی کیفری مانند فروش مال غیر ، کلاهبرداری ، اخاذی ، جعل و… گردد ) به وکلای متخصص و با تجربه در زمینه امور و دعاوی حقوقی و ملکی ، از خدمات حقوقی آنها برای پیشبرد اصولی دادخواهی بهره برد.

زیرا کیفیت تنظیم دادخواست های اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله متناسب با مدارک و مستندات هر پرونده متفاوت هستند.

۲۱ تیر ۹۸ ، ۰۸:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به عنوان دعوی متقابل

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را می توان در قالب دعوی تقابل ( یعنی در پاسخ به دعوی مطالبه مهریه و قبل از صدور حکم بر پرداخت مهریه ) نیز مطرح نمود.

تعیین اینکه مرد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را در قالب دعوی تقابل مطرح نماید یا اینکه بعد از محکومیت به پرداخت مهریه ، مبادرت به طرح دعوی مستقل اعسار از پرداخت مهریه نماید ، با توجه به شرایط خواهان و وضعیت او صورت می پذیرد.

نمونه متن دعوی تقابل اعسار از پرداخت مهریه

خواهان : مشخصات مردی که دعوی مطالبه مهریه علیه او مطرح شده است.

خوانده : مشخصات خانمی که دعوی مطالبه مهریه را مطرح نموده است.

خواسته : دعوی تقابل در قبال پرونده کلاسه       شعبه      دادگاه خانواده -----و درخواست صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه به شرح متن

دلایل و منضمات دادخواست : تصویر دادخواست و ابلاغیه وقت رسیدگی دعوی اصلی ، استشهادیه کتبی شهود ، استماع شهادت شهود ، اجاره نامه و فیش حقوقی و استناد به محتویات پرونده کلاسه      

نمونه متن دعوی تقابل اعسار از پرداخت مهریه

ریاست محترم دادگاه ----

با سلام احتراماً اینجانب         به استحضار می رساند خوانده دعوی طی پرونده             شعبه          

دادگاه خانواده----- ، دعوی مطالبه تعداد ۵۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی را مطرح نموده است.

در حالی که بنده به شرح مدارک تقدیمی و گواهی شهود غیر از حقوق ماهیانه ناچیز کارگری / کارمندی و آپارتمان کوچک محل سکونت خود و زن و فرزندانم فاقد هرگونه مالی می باشم.

با توجه به این مراتب وچون توان پرداخت مهریه مورد مطالبه و اساساً شرایط پرداخت آن را ندارم ، مستنداً به مواد ۱۰و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع پرونده استنادی را استدعا دارم.

۳- زمان طرح دعوی اعسار از پرداخت مهریه

ملاحظه گردید که طرح دعوی اعسار از پرداخت مهریه ، قبل و بعد از صدور حکم بر پرداخت مهریه امکان پذیر است.

هر چند معمولاً برخی مردان برای اطاله رسیدگی و مستأصل نمودن زن ، دعوی اعسار از پرداخت مهریه را پس از صدور حکم و چه بسا در مرحله اجرای احکام ، مطرح می نمایند ، ولی در مواردی طرح دعوی تقابل در قبال دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به نفع مدیون ( مرد ) می باشد.

۴- نوع تصمیم دادگاه در قبال دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مهمترین موضوعی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار از پرداخت مهریه برای صدور حکم درباره خواسته مدیون یا محکوم علیه بدان توجه می نماید ، میزان بضاعت و توانایی مالی مرد می باشد.

از نظر قانونی صدور حکم بر اعسار مطلق مرد ( یعنی اینکه به جهت ناتوانی مالی مرد هیچ پیش قسط یا اقساطی برای پرداخت مهریه تعیین نگردد ) مانعی ندارد.

اما عملاً تمایل غالب دادگاه ها به صدور حکم اعسار و سپس تقسیط مهریه است یعنی درست است که مرد توان پرداخت یکجای مثلاً ۵۰۰ سکه طلا را ندارد با این حال از دید دادگاه پرداخت اقساطی این مقدار مهریه را برای او ممکن است.

پس تصمیم دادگاه، یا صدور حکم بر اعسار مطلق است یا صدور حکم بر تقسیط مهریه

همانطور که بیان شد تعدیل اقساط مهریه تعیین شده چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش اقساط حسب مورد از ناحیه زن یا مرد میسر می باشد .

در هر حال مهریه از جمله حقوق مالی زن بر شوهر است و مانند سایر مطالبات اصل بر پرداخت فوری آن است و طرح دعوی اعسار از پرداخت مهریه و درخواست تقسیط مهریه از ناحیه مرد ، بیانگر موضع ضعیف حقوقی مرد در قبال حق زن بر مهریه است.

۱۹ تیر ۹۸ ، ۲۲:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بعد از صدور حکم مهریه

در اینجا فرض بر این است که مردی در طرح دعوی مطالبه مهریه از ناحیه همسرش به پرداخت یکجای تعداد ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی محکوم شده است. زوجین دارای دو فرزند مستحق نفقه ( فاقد درآمد ) و درآمد ماهیانه مرد حداقل حقوق کارگر مصوب وزارت کار ، رفاه و تأمین اجتماعی و از طرفی تنها دارایی مرد یکواحد آپارتمان ۶۰ متری است.

بدون شک چنین مردی قادر به پرداخت یکجای مهریه نیست و چه بسا پرداخت اقساطی مهریه نیز برای او ممکن نباشد.


در اینجا خواهان ( یعنی مرد محکوم به پرداخت مهریه ) قبل از تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، استشهادیه ای تنظیم می نماید که مفاد آن حاکی از شهادت شهود مبنی بر آن است که محکوم علیه ( مرد محکوم شده به پرداخت مهریه ) توان پرداخت مهریه را نداشته و هیچ مالی غیر از مستثنیات دین که شامل یکباب آپارتمان و اثاثیه منزل است ، ندارد.

شهود بایستی مشخصات ، اقامتگاه و منشأ آشنایی و اطلاع خود از اوضاع مالی مرد محکوم شده را بیان دارند.

همچنین به این موضوع تصریح نمایند که با مدیون به مدتی که بتوان از وضعیت معیشت و مالی او کسب اطلاع نمایند ، معاشرت داشته اند.

 هر چند امضای دو نفر ذیل استشهادیه کفایت می نماید. ولی پیشنهاد می گردد امضای حداقل سه نفر در ذیل استشهادیه اخذ گردد.

بهتر است شهود از افراد ضعیف النفسی که ممکن است هر لحظه رأی و نظر آنها تغییر نماید ، انتخاب نشوند.

و اما نمونه متن دادخواست اعسار

خواهان : در این قسمت مشخصات مرد محکوم شده درج می گردد

خوانده : مشخصات زوجه و اقامتگاه او

خواسته : صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع دادنامه شماره         صادره از شعبه       

دادگاه خانواده تهران در پرونده کلاسه

دلایل و منضمات دادخواست : تـصاویر کارت ملی خواهان ، دادنـامه شماره             صـادره از شعبـه   

          دادگاه خانواده تهران ، استشهادیه کتبی شهود ، فیش حقوقی ، سند مالکیت آپارتمان ،شناسنامه فرزندان و درخواست استماع شهادت شهود.

شرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

ریاست محترم دادگاه-------

با سلام احتراماً اینجانب           به عرض می رساند  به موجب دادنامه تقدیمی حکم بر محکومیت بنده به پرداخت یکجای تعداد ۵۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به نفع همسرم ( خوانده دعوی ) صادر شده است.

با توجه به فیش حقوقی تقدیمی و اینکه دارای دو فرزند نیازمند نفقه می باشم و تنها دارایی بنده یکباب آپارتمان ارزان قیمت و کوچک است که با توجه به عائله مند بودن و متراژ پایین آن جزو مستثنیات دین می باشد و از طرفی به شهادت گواهان  فاقد هرگونه مالی جز مستثنیات دین می باشم و حتی در حال حاضر نیز به سختی گذران معیشت می نمایم.

النهایه مستنداً به مواد ۱۰ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعوی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع دادنامه تقدیمی را استدعا دارم.

۱۹ تیر ۹۸ ، ۲۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

راهنمای کلی تنظیم صحیح و حقوقی اجاره نامه

در جوامع شهرنشین تنظیم اجاره ­نامه به یکی از شایع­ترین قراردادهای روزمره میان عموم مردم بدل گشته و هر زمان به دلیل عدم آگاهی نسبت به چگونگی تنظیم آن و عدم رعایت ملاحظات ضروری ممکن است یکی از طرفین اجاره ­نامه متضرر گردد؛ بدین منظور در این مطلب درصدد تشریح مسائل مرتبط با نگارش یک قرارداد اجاره مطلوب و قانونی هستیم.

 

اولین نکته در خصوص اجاره ­نامه این است که توسط چه کسی تنظیم می­ گردد؟

تصوری به اشتباه در میان عموم رواج یافته که تنظیم قرارداد اجاره توسط مشاورین املاک، به اجاره ­نامه ماهیت سند رسمی می ­بخشد؛ خیر چنین نیست بلکه طرفین اجاره ­نامه در صورتی که خواهان منتفع شدن از مزایای اسناد رسمی می­باشند بایست چنین قراردادی را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند که به دلیل هزینه­ ثبت آن و پروسه­ اداری نسبتا پیچیده طرفین اجاره از آن پرهیز و صرفا به تنظیم در دفاتر مشاور املاک بسنده می­ کند که در این صورت اجاره نامه ماهیت سند عادی را داراست.

اما با تصویب قانون سال 1376 روابط مؤجر و مستاجر، قانونگذار گام در جهت رسمیت بخشیدن و شناسایی چنین قرادادهایی برداشت تا به نوعی از اجحاف در حقوق طرفین قرارداد و پیشگیری از معضلات متعاقب در محاکم همت گمارد. ماده­ 2 قانون روابط مؤجر و مستاجر 1376 بیان می­کند «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای مؤجر و مستاجر برسد و به­ وسیله­ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد».

 

با عنایت به ماده­ فوق، سه شرط موجب اعتبار قراردادهای عادی اجاره در محاکم می­ گردد:

  • الف- در دو نسخه تنظیم گردد
  • ب- امضای مؤجر و مستاجر یا مستأجرین ذیل قرارداد درج گردد
  • پ- دو نفر فرد مورد اعتماد گواهی بر صحت تنظیم قرارداد و پذیرش از سوی طرفین آن بدهند و ذیل قرارداد در بخش امضای شهود، امضاء و اثر انگشت درج نمایند.

 

ضرورت درج صحیح مشخصات طرفین در اجاره نامه

مورد دیگر مشخصات طرفین اجاره ­نامه می­ باشد؛ ماده­ 10 آیین نامه قانون روابط مؤجر و مستأجر مقرر می­ کند «درخواست­نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می­ شود و بایست شامل نکات ذیل باشد: الف- نام و نام­ خانوادگی و نام پدر و محل اقامت مؤجر و مستأجر یا نماینده­ قانونی و یا قائم مقام ایشان ... ».

در فرم­های موجود اجاره  نامه ، بخش نخست آن با مشخصات طرفین آغاز می­ شود و بایست با صحت و صداقت کامل اطلاعات مربوطه بویژه آدرس محل سکونت را وارد نمایند؛ به این دلیل که ممکن است در صورت عدم صداقت در وارد نمودن آدرس صحیح، مادامی که اختلافی پدیدار گردد، اوراق قضایی به آدرس نادرست ارسال ­گردد و ممکن است موجب بی­ اطلاعی و متعاقبا تضییع حق شود. شماره ملی و شماره شناسنامه را در مندرجات اجاره­نامه صحیح وارد نمایید و از صحت درج آن مطمئن شوید تا از بروز مشکلات متعاقب از قبیل رد دادخواست مطالبه اجاره بهامعوقه به دلیل عدم تطابق مندرجات اجاره ­نامه با مشخصات درخواست کننده در مقام مؤجر، جلوگیری به عمل آید.

 

آدرس، کاربری و مشخصات ملک مورد اجاره به دقت ثبت شود

بخش دیگر اجاره ­نامه مرتبط با موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره می ­باشد که بایست به تفصیل در اجاره ­نامه قید گردد. در اجاره یک ملک بایست ابتدا نوع کاربری و موارد استفاده از آن ملک را مشخص نمایید. برای مثال ممکن است در صورت عدم قید کاربری مسکونی، مستاجر از یک ملک مسکونی استفاده­ تجاری نمایند. حد و حرز سهم عین مستاجره مطابق با سند مالکیت ملک مشخص شود؛ از قبیل اینکه ملکی که در یک ساختمان قرار دارد، آن ساختمان دارای چند واحد است و واحد مربوطه در طبقه­ چندم با چه متراژی و اینکه دارای پارکینگ (عموما در آپارتمان­ها) می­ باشد یا خیر و در صورت وجود پارکینگ بایست مراتب مطابق با سند مالکیت در متن اجاره ­نامه نیز قید گردد. نشانی پستی و کد پستی و پلاک ثبتی عین مستأجره به درستی در متن اجاره ­نامه قید گردد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید.

 

زمان شروع و پایان و طول مدت اجاره ذکر شود

بخش دیگر اجاره ­نامه که حائز اهمیت است، مدت اجاره عین مستأجره می­باشد، که برای چه مدتی اجاره منعقد گردد؛ برای مثال 6 ماه یا 12 ماه و این موضوع باید صریحا ذکر گردد. رویه ­ای به غلط در میان عموم در حال شکل­گیری است که اگر مدت اجاره قید نشد، اصل بر یک سال می­باشد که چنین رویه ­ای نادرست است و محاکم به چنین ادعاهایی ترتیب اثر نخواهند داد. پایان مدت اجاره ­نامه را به صراحت و با ذکر تاریخ آن روز قید گردد تا از هرگونه تفسیر موسع پرهیز شود. تاریخ آغاز عقد اجاره نیز حائز اهمیت است به این دلیل که ملاک روز پایان قرارداد اجاره، تاریخ انعقاد تنظیم اجاره ­نامه می­ باشد.

 

میزان اجاره بها و شیوه پرداخت آن به دقت در اجاره نامه درج شود

مورد دیگر که نیازمند عنایت ویژه در متن اجاره ­نامه است، تعیین اجاره ­بها و نحوه­ پرداخت آن می ­باشد. سعی شود که اجاره ­بها را به صراحت براساس ارزش پولی کشور تعیین شود نه اینکه ملاک را مالی با کاهش یا افزایش ارزشش تعیین نمایند به طور مثال اجاره ­بها هر ماه یک سکه طلا تعیین شود که با افزایش و کاهش ارزش مالی آن ممکن است طرفین موجب ضرر مالی شوند. شرایط و نحوه­ پرداخت نیز به صراحت مشخص گردد؛ برای نمونه اجاره بها عین مستاجره هر ماه به فرد مشخصی تأدیه گردد یا از بابت اقساط مؤجر، اجاره ­بها بازپرداخت آن اقساط در نظر گرفته شود. مؤجر نسبت به این نکته مطلع باشد که از بابت تأخیر در پرداخت اجاره ­بها، شرط التزام یا خسارت عدم تأدیه اجاره ­بها را قید گرداند تا از بابت هر روز تأخیر، جریمه دیرکردی به مؤجر تعلق گیرد.

 

ماهیت و سلامت ملک مورد اجاره بیان شود

گام بعدی ماهیت عین مستأجره می­باشد که با تمام اوصاف سالم که ملک را در زمان انعقاد قرارداد اجاره تحویل گرفته است بایست همان­طور سالم تحویل دهد. حال این پرسش مطرح می­شود که اگر وسیله­ وابسته به عین مستأجره نیازمند تعمیر باشد یا کلا خراب گردد تکلیف مؤجر یا مستأجر چیست؟ ابتدا بایست ماهیت آن وسیله مشخص شود که از ضروریات ملک محسوب می­شود یا خیر، در واقع غیرمنقول تبعی محسوب می­شود(ماده­ 14 قانون مدنی) یا نه؛ برای مثال در صورت خراب شدن موتور کولر یا سینک دستشویی هزینه­ تعمیر آن بر عهده­ی مؤجر است به این دلیل که درست است که چنین اموالی به ذات خود مالی منقول محسوب می­شوند ولیکن مادامی که در ملک قابل استفاده هستند به تبعیت از ملک، غیرمنقول محسوب می­شوند و مالک بایست هزینه ­های تعمیر را پرداخت کند.

 

روش استفاده از ملک مورد اجاره آورده شود

ماهیت بهره ­گیری از عین مستأجره حتی­ المقدور در اجاره ­نامه قید گردد تا موجب تضییع حقوق آتی طرفین نشود؛ برای مثال در صورتی که ملکی مسکونی برای رفع حوائج تجاری مستأجر اجاره داده می­ شود قید گردد که به منظور انجام چه فعالیت تجاری، اجاره داده می ­شود. در این صورت مستأجر به غیر از مورد قید شده حق فعالیت دیگری را دارا نیست و برای تغییر می­ بایست اذن مؤجر را اخذ نماید.

 

وجود یا عدم حق اجاره به غیر ذکر گردد

حق اجاره به غیر از سوی مستأجر در اکثر فرم­های چاپی اجاره ­نامه قید گردیده و منع شده است اما در صورت عدم درج چنین شرطی و سکوت طرفین نسبت به آن ممکن است اختلافات آتی میان طرفین ایجاد کند؛ در نتیجه هنگام تنظیم اجاره ­نامه وضعیت حق اجاره به غیر از سوی مستأجر را صراحتا مشخص نمایید.

 

پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و مشاعات مشخص شود

اصل بر پرداخت هزینه ­های آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب شهری و عوارض پسماند سالیانه توسط مستأجر است و توافق خلاف آن مطابق با اصل آزادی قراردادها (ماده­ 10 ق.م) امکان­ پذیر می­ باشد. برخی از آپارتمان­ها انشعابات آب و گاز مستقل نسبت به هر واحد ندارند و مشاع می ­باشد؛ مناسب است اگر هر گونه رویه ­ای مورد توافق که در آپارتمان حاکم است در متن اجاره ­نامه قید گردد، برای نمونه هزینه­ آب تقسیم بر تعداد نفرات آپارتمان یا تقسیم بر تعداد واحد.

 

 تعداد ساکنین در ملک مورد اجاره ذکر شود

نکته­ پایانی که در برخی موارد موجبات معضلات و اختلافات میان مؤجر و مستأجر را فراهم می­ کند، تعداد حاضرین در واحد می­ باشد؛ مستأجر حین انعقاد قرارداد اجاره عده حاضرین در عین مستأجره را بنابر تصوری اشتباه که صوری می­باشد، 2 نفر اعلام می­ کند ولیکن در اثنای مدت اجاره ­نامه به 4 نفر افزایش پیدا می­کند و موجب می­شود مؤجر رعایت مفاد اجاره ­نامه را تقاضا نماید. در نتیجه در متن اجاره ­نامه هر گونه عبارتی درج گردد و طرفین ذیل آن را امضاء نمایند و به امضای شهود برسد، ضمانت ­اجرای حقوقی پیدا می­ کندو طرفین ملزم به رعایت جز به جز مفاد آن سند می­ باشن.


نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است

مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات موجر

خوانده

مشخصات مستأجر

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است

دلائل و منضمات

دادخواست

تصویر مصدق سند مالکیت       2ـ تصویر مصدق اجاره‌نامه عادی مورخ ...        3ـ عند اللزوم استعلام ثبتی     4ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان/ یک باب خانه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق اجاره‌نامه عادی مورخ ... ملک فوق‌الذکر را به خوانده محترم اجاره داده است.

ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:

1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند4 آئین‌نامه سابق‌الذکر است.

خامسا"؛ با لحاظ اینکه خوانده محترم، از تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی استنکاف می‌ورزد.

لذا صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها ـ در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است ـ و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق بند «د» ماده8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1362 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب، مورد استدعاست.

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر