بالا بردن سطح سواد دانشجویان و پاسخگویی به سوالات حقوقدانان وهموطنانم.

۲۳۵ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

نمونه متن سند رجوع از طلاق

اینجانب : ........................ فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................... دارای شناسنامه شماره : ....................  صادره از : ................... متولد : ............. ساکن : .............................................................................. زوج سند ازدواج شماره ............ مورخ   /   / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : ............... فرزند آقای ................ متولد ....... ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ..................... مورخ ............. تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ ............ مطلقه کرده بودم، بموجب این سند رسمی و بلحاظ عدم دسترسی بدفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم که در تاریخ   /   /   13 و داخل در مدت عده به زوجه توصیف شده خود بازگشته و از طلاق مزبور رجوع نموده ام.

بانوی مشارالیها زوجه نامبرده شده نیز این سند را از جهت اطلاع و قبول امضاء می نماید و بنابر این زوجیت آنان با این رجوع بنا بر اقرار طرفین به میمنت و مبارکی به بقاء پیوست .

تاریخ : ......................... ماه یکهزار و سیصد و .......................... 13 شمسی .

محل امضاء زوج :

محل امضاء زوجه :

محل امضاء شاهد اول :

محل امضاء شاهد دوم :

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تنظیم دادخواست اعسار

در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده محترم ……………….. مبلغ ……………. طلبکار هستم که با توجه به اینکه طی تماس های مکرر هیچ نتیجه ای برای بنده در بر نداشته است، دادخواستی به شماره ……………….. به طرفیت خوانده به شماره کلاسه پرونده ………… مطرح کرده ام.
۲- با توجه به مبلغ طلبکاری بنده، هزینه های دادرسی مبلغ ……….………. ریال می باشد که متاسفانه شرایط اینجانب به جهت عدم تمکن مالی و همچنین عدم دسترسی به اموالم، در وضعیت بسیار بدی است طوری که توان پرداخت آن را ندارم.
۳- ذکر این نکته لازم است که خوانده از شرایط بنده کاملا آگاهی داشته و مراجعات مکرر بنده نیز هیچ سودی در بر نداشته است.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

  • پرونده به شماره کلاسه ………….. ۲_ شهادت شهود ۳_ استشهادیه

نکات مهم:

مطابق قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی:

  • در دعاوی مالی حضور ۲ شاهد مرد عادل ضروری می باشد.
  • منشاء علم شهود به وضعیت خواهان دعوی اعسار ضروری می باشد.
  • شهود از بستگان نسبی درجه یک نباشند.
  • شهود دارای اهلیت باشند.
  • شهود مجنون و سفیه و معتاد نباشند.

 

دادخواست اعسار

در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب به موجب دادنامه شماره ……………. مورخ ………….. صادره از شعبه ………….. شهرستان …………….. محکوم به پرداخت مبلغ ……………… ریال شده‌ام.
۲-  خوانده وفق دادنامه مذکور نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت …………….. ریال اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام، در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم.
فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد ۳، ۱۰و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ محکوم به مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود استناد می‌نماید.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

اعسار از محکوم‌به

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱- تصویر مصدق نکاحنامه ۲- شهادت شهود

 

۰۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مشخصات طرفین (خواهان – خوانده – وکیل یا نماینده قانونی)

تامین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط آن

دلایل و منضمات دادخواست: ۱- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع  ۲- کپی مصدق استشهادیه با امضای حداقل ۴ نفر  ۳- شهادت شهود  ۴- کپی دادنامه

شرح دادخواست: ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت

با سلام احتراما به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ ………. ثبت شده در دفترخانه …………… عقد ازدواج دایم با مهریه ای به میزان ………………. ریال منعقد کرده ایم و بر اساس دادنامه شماره ………… محکوم به پرداخت شده ام هرچند پرداخت مهریه ما فی الذمه تعهد گردیده است ولی نظر به این که در حال حاضر به جهت مشکلات متعدد / عدم دسترسی به اموالم توان پرداخت آن را ندارم فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط مهریه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

۰۱ تیر ۹۸ ، ۲۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و علیحده که مناسب حال زن باشد برایش تهیه نماید و زن اختیار دارد از زندگی زیریک سقف با دیگران استنکاف کند.حق سکنی قانوناً با شوهر است اما نامبرده میتواند از این حق صرفنظر نماید و درضمن عقد نکاح اختیار حق سکنی را به زوجه واگذار کند.

شخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت: شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک

خواهان

خوانده

وکیل
تهران ……………………………..

تعیین خواسته و بهای آن

 الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل

دلایل و منضمات

کپی شناسنامه و عقدنامه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

احتراما با عنایت به اسناد پیوستی اینجانبه همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که به تاریخ ………. به عقد / ازدواج ایشان درآمده ام حاصل زندگی مشترک ……… فرزند می باشد متاسفانه مدتی است علیرغم اصرار اینجانبه در جهت تهیه مسکن از سوی ایشان اقدامی در این خصوص به عمل نمی آید و اینجانبه ناچارا در منزل .پدرم/ برادرم/…. سکنی دارم حالیه با عنایت به این امر که اینجانبه در هر حال در تمکین خاص و عام زوج بوده و هستم از طرفی نیز در بلاتکلیفی شدید قرار دارم لذا به خواسته فوق تقاضای حکمی شایسته دارم

محل امضاء – مهر – انگشت

امضا

هزینه دادرسی دریافت شده

مبلغ: …

شماره ارجاع:

شماره پیگیری:

تاریخ و ساعت دریافت وجه: ۱

تعرفه خدمات: مبلغ ….

بسمه تعالی – جهت رسیدگی به شعبه ……….. مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع می شود.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ ……………….. امضاء

 راهنمای دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

چنانچه شوهر نسبت به تهیه مسکن مناسب جهت همسرش اقدام ننماید دادگاه بنا به درخواست زوجه شوهر را به تهیه منزل مناسب برای زن ملزم می نماید، اما چنانچه شوهر اقدام به تهیه منزل مناسب حال زوجه نماید ولی وی از سکونت در آن خودداری نماید مطابق قانون وی ناشزه محسوب شده وحق اخذ نفقه ازشوهر را تا زمان سکونت در آن منزل نخواهد داشت.

با وقوع نکاح روابط زوجیت فی مابین زوجین بر قرار می شود و زوجه ای که حق حبس ندارد در صورتی که در منزل متناسب شرایط تمکین که از سوی زوج تهیه شده است سکنی نگزیند در صورت طرح دعوی تمکین از سوی زوج مکلف به تمکین خواهد شد.

تقاضای خانه مستقل حق زوجه می باشد و زوج مکلف به تهیه منزل مستقل برای خود و زوجه اش حسب شئون می باشد و در غیر اینصورت زوجه می تواند الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه زوج را مکلف به تهیه خانه مستقل می نماید.

درست است که زن باید در منزلی که شوهر برای وی تهیه می نماید سکونت کند اما مسکن موردنظر میبایست عرفا با وضعیت زن متناسب باشد، اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیت زن به عهده خود زوجه می باشد که درصورت احراز این موضوع می تواند از سکونت در آن منزل خودداری نماید.

نکته آخر اینکه چنانچه زندگی زن در منزل مشترک متضمن ضرر مالی، جانی و حیثیتی برای زن باشد، او می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در این صورت مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن خواهد بود.

همسران می‌توانند در طول زندگی مشترک انواع و اقسام گذشت‌ها و فداکاری‌ها را نسبت به یکدیگر داشته باشند، اما از نظر قانون زندگی مشترک زناشویی تنها در شرایط خاصی شکل می‌گیرد و همسران تنها در شرایطی مشخص که طبق قانون تعریف شده، موظف و مکلف به انجام وظایف زناشویی نسبت به یکدیگر هستند و بر این اساس هر گونه تخلف آنها از این چارچوب با انواع و اقسام مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد.

البته هدف قانونگذار از وضع چنین قوانینی به هیچ وجه دخالت در محدوده زندگی شخصی افراد نیست، بلکه قوانین با این هدف تدوین شده‌اند که در صورت به هم خوردن نظم اجتماعی و تخلف یکی از طرفین از وظایف خود، از ظلم و اجحاف یکی نسبت به دیگری جلوگیری کنند. مسکن، یکی از پیچیده ترین مسائلی است که هنگام بروز اختلاف میان همسران مساله‌ساز می‌شود.

در شرایط عادی اگر بر سر تعیین منزل مسکونی میان زن و شوهر اختلافی رخ دهد، زن می‌تواند خانه‌ای متناسب با شان خود تقاضا و تمکین را منوط به این مساله کند.

دادگاه نیز معمولا با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی زن در خانه پدری، مرد را موظف به تهیه منزلی در همان حد و اندازه می‌کند، اما زنان با داشتن حق انتخاب مسکن و ذکر دقیق شهر و محدوده سکونت خود در عقدنامه این امکان را پیدا می‌کنند در صورتی که همسرشان منزل مسکونی مناسبی برای آنها تهیه نکند، با حمایت قانون مرد را موظف به تهیه مسکن در محدوده‌ای مشخص کنند.

در چنین حالتی زمانی که مرد دادخواست تمکین می‌دهد، زن می‌تواند محدوده مورد نظر را به عنوان محل سکونت خود عنوان کند و با استناد به حقی که در عقدنامه گرفته، از همسرش تمکین نکند و در عین حال مستحق دریافت نفقه باشد.

اگر هم مرد اقدامی برای تهیه منزل نکرد، زن می‌تواند با استناد به این حق به دادگاه دادخواست تامین مسکن بدهد و دادگاه مرد را موظف به تهیه مسکن در این محدوده خواهد کرد و در چنین شرایطی اگر باز هم مرد لجبازی کند و به قانون توجهی نشان ندهد، در صورت پیگیری زن ماجرا بیخ پیدا می‌کند و مسائل دیگری مانند طلاق به درخواست زن پیش می‌آید.

علت این میزان توجه قانون به بحث مسکن هم این است که اگر مسکنی وجود نداشته باشد، وظایف و حقوقی که همسران نسبت به یکدیگر دارند قابلیت اجرایی دقیقی ندارد. به همین دلیل قانون نسبت به این مساله نگاهی دقیق و موشکافانه دارد.
خانه پدر شوهر مسکن مستقل محسوب می‌شود؟

همسران در زمانی که با صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند ممکن است در مورد مساله مسکن هم مانند دیگر مسائل با هم توافق داشته باشند و حتی در بدترین شرایط زندگی مشترک خود را ادامه دهند، اما با وقوع اختلاف میان آنها، هر یک از طرفین سعی می‌کنند شرایط را به نفع خود تغییر دهند.

در چنین موقعیتی زنانی که از همسر خود حق انتخاب یا تعیین مسکن با ذکر محلی مشخص را دریافت نکرده باشند گاه در آینده دچار انواع و اقسام پشیمانی‌ها می‌شوند و شاید با خودشان بگویند بهتر بود به جای مهریه سنگین این شرط را دریافت کنند، اما به هر حال قانون نیز برای این مساله راه‌حل‌هایی در پیش دارد تا در حق هر دو طرف ظلم نشود.

با بروز اختلاف میان همسران، زن‌ها به طور طبیعی منزل مشترک را ترک می‌کنند و اقدام به طرح شکایت نفقه گذشته و حال می‌کنند. مردان نیز طی دادخواستی جداگانه تقاضای تمکین می‌کنند.

در پرونده‌های تمکین برخی مردان با هدف آزار و اذیت همسران خود مسکنی نامناسب را برای همسر خود انتخاب و در پرونده تمکین به دادگاه معرفی می‌کنند، اما این مسکن اگر مشخصات و ویژگی‌های خاصی نداشته باشد، مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شکایت تمکین مرد رد می‌شود و زن دیگر اجباری برای تمکین از همسر خود ندارد.
شرایط منزل مسکونی مناسب برای زن منزل مسکونی باید ویژگی‌های اولیه‌ای داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان مسکن مستقل از سوی مرد پذیرفت. این ویژگی‌ها شامل داشتن اتاق مستقل، آشپزخانه مستقل، حمام مستقل و مجموعا فضایی مستقل می‌شود.

مرد حق ندارد همسر خود را در خانه‌ای که با پدر و مادر یا خانواده‌اش مشترک است سکونت دهد و در چنین مواردی، در صورت اعتراض زن و طرح موضوع در دادگاه، اگر مرد با برخی ترفندهای خاص مثلا اقدام به درست کردن حمام در گوشه‌ای از حیاط یا ساختن آشپزخانه‌ای در بالکن خانه برای همسرش کند و به این صورت بخواهد فضای مشترک را به عنوان محل سکونت مستقل به دادگاه ارائه کند.

دادگاه با اعزام کارشناس، محل مذکور را بررسی می‌کند و در صورت برخورد با چنین مواردی، این منزل مسکونی را به عنوان منزل مسکونی مستقل نخواهد پذیرفت.
زندگی با اقوام شوهر در آپارتمان مشترک در برخی پرونده‌ها زن و مرد ممکن است در یکی از واحدهای آپارتمانی زندگی کنند که در دیگر واحدها اقوام یا خانواده مرد ساکن هستند.

در چنین موردی مسکن به ظاهر مستقل است؛ اما اگر اختلافی میان همسران پیش بیاید و دادگاه تشخیص دهد که زندگی در همین آپارتمان و در کنار خانواده همسر به بروز مشکل و تشنج منجر شده است، مرد را موظف به تهیه مسکن در خارج از محدوده آن آپارتمان خواهد کرد و البته این مساله بدقت در دادگاه بررسی می‌شود.

علت چنین کاری هم این است که زندگی خانوادگی و سکونت همسران در یک محل نباید با اختلاف و درگیری همراه باشد و به همین دلیل دادگاه با تشخیص خود مرد را موظف به تهیه منزل مستقلی در محدوده‌ای دور از ساختمان سکونت اقوام مرد خواهد کرد.

مسائلی مانند بیکاری یا کمبود درآمد مرد نیز دلیلی قانع کننده برای تهیه مسکن نامناسب و یا سکونت زوجه در خانه مشترک با پدر و مادر و یا دیگر اقوام نیست و اگر فرضا مردی بیکار هم باشد، باید مسکنی مستقل حتی با متراژ کمتر برای همسر خود تهیه کند.

زندگی مشترک در کمپ

شرایط زندگی برای همسران همیشه یکسان نیست و با گذشت زمان گاه اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که با تغییر موقعیت شغلی یکی از آنها وضع زندگی نیز تغییر می‌کند.

گاهی ممکن است زن و مردی قبول کنند که در نقطه خاصی از شهر زندگی خود را آغاز کنند. در چنین مواردی طبیعی است هر دو طرف آن جایگاه را پذیرفته‌اند که مثلا زن با وجود شان اجتماعی بالا در منطقه‌ای ارزان قیمت زندگی خود را آغاز کند.

شروع زندگی مشترک از نظر قانون بسیار مهم است و پذیرفتن این محل از سوی زن به این معنی است که این مکان در شان زن است و اگر این مکان در شان زن نبود، او از ابتدا نباید به آن محل می‌رفت و حالا که رفته و زندگی خود را آغاز کرده و این زندگی مدتی هم تداوم داشته، این مساله به معنای پذیرش این موقعیت است.

از سوی دیگر ممکن است زنی به مرور از لحاظ شان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بالایی قرار گیرد و مثلا با طی کردن مدارج تحصیلی در یک اداره مدیر کل شود، در چنین مواردی مرد نیز موظف است در صورت درخواست همسرش منزلی مسکونی متناسب با شان او تهیه کند و از نظر قانونی این حق را ندارد که مثلا او را در منطقه‌ای سطح پایین اسکان دهد یا برای او در مناطق حاشیه شهر و حلبی‌آباد خانه تهیه کند.

بحث مسکن درباره مردانی که شرایط شغلی خاصی هم دارند، گاه به بروز برخی مشکلات می‌انجامد. تصور کنید مردی مهندس معدن، باستان‌شناس، زمین‌شناس و ناخدای کشتی باشد یا با پیش آمدن شرایط کاری جدید، مجبور به مهاجرت به شهری دور افتاده باشد.

در چنین شرایطی اگر زن حق انتخاب و تعیین شهر محل سکونت را نداشته باشد، باید همسر خود را در این سفر همراهی کند.

حال تصور کنید مرد در شهری مانند جیرفت به شغل باستان شناسی اشتغال دارد و در یکی از دورترین نقاط کویری در حال کشف نشانه‌هایی از حیاط مردمان این سرزمین در ۶۰۰۰ سال قبل باشد و برای این فعالیت فرهنگی حتی حاضر به زندگی در کمپ باشد. آیا او می‌تواند همسرش را نیز موظف کند که در چنین شرایطی با او در کمپ باستان‌شناسی که بیشتر از یک چادر و توالت و حمام صحرایی تشکیل می‌شود زندگی کند؟

حالا اگر این زوج پیش از اعزام به ماموریت در شهری مانند تهران و یکی از برج‌های منطقه‌ای مانند الهیه زندگی کرده باشند، آیا زن می‌تواند تمکین خود از همسرش را به این شرط قرار دهد که مثلا در دل کویر، همسرش خانه‌ای معادل خانه الهیه برای او تهیه کند؟

اگر مردی در چنین شرایط شغلی خاصی قرار بگیرد، حق ندارد همسرش را در کمپ سکونت دهد.

قانون در چنین مواردی باز هم شان زن را در نظر می‌گیرد و از نظر قانونی مرد باید در نزدیک‌ترین شهر به محل کار خود، منزلی تهیه کند تا در آنجا زندگی مشترک با همسرش را آغاز کند.

در چنین مواردی باز هم قانون از یک طرف به شان زن نگاه می‌کند و از طرف دیگر، بافت شهری که نزدیک محل کار مرد است را در نظر می‌گیرد.

توضیح این مساله هم این‌گونه است که در هر یک از شهرهای کشور، بافت‌های مختلفی برای سکونت افراد وجود دارد.

مثلا در یک شهر محروم و مرزی، مناطقی وجود دارد که محل زندگی افراد ثروتمند شهر است و در جای دیگری از همان شهر کوچک و محروم، افراد فقیر شهر زندگی می‌کنند. در همان شهر مناطقی هم به زندگی فرهنگیان شهر اختصاص دارد.

حال اگر زنی که در تهران شرایط رفاهی خوبی داشته، به همسرش بگوید من به شرطی در این شهر با تو زندگی می‌کنم که خانه‌ای در حد و اندازه الهیه برای من تهیه کنی، این مساله از نگاه قانون مردود است و در صورت ارجاع این مساله به قانون، قانون با بررسی وضعیت زندگی این خانواده در تهران، با فرض این که زن و مرد در محله‌ای بسیار مرفه در تهران زندگی کرده‌اند، مرد را تنها موظف به تهیه منزلی در منطقه مرفه آن شهر برای همسرش می‌کند و معادل خانه یک خانواده ثروتمند را در آن شهر برای زندگی مشترک تعیین می‌کند و این گونه نیست که مرد موظف به تهیه خانه‌ای در حد و اندازه برج الهیه برای همسرش باشد؛ چون ممکن است در آن شهر اساسا برجی مسکونی برای زندگی وجود نداشته باشد.

رابطه منزل مستقل و تمکین

تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است. (تمکین خاص داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد.)

یعنی همانطوری که مرد ملزم میباشد که منزل مستقلی برای تمکین همسر خود فراهم کند، زن نیز ملزم به تمکین میباشد و در صورتیکه مرد، منزل مستقل با توجه به شئونات زن فراهم کند ولی زن از تمکین امتناع کند، ناشزه محسوب خواهد شد و دیگر نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

البته اثبات انفاق در صورتی که دلایل مشخصی بر عدم تمکین زن نباشد با مرد است. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است.

اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه، اجازه ازدواج مجدد را به او می دهد.

مراحل دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

در صورتیکه قصد تقدیم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را داشتید، میتوانید از یکی از چهار روش زیر اقدام نمائید.

خودتان میتوانید برای تنظیم دادخواست اقدام کنید که کافیست مشخصات خود را در قسمت دادخواست نفقه تکمیل نمائید و سپس فرم دادخواست را پرینت کنید.
خودتان میتوانید مشخصات خود را در فرم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل تکمیل نمائید و سپس یاسا بر روی آن نظارت کند و ایرادات آن را به شما بگوید.
یاسا میتواند فرم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را برای شما تکمیل کند و آنرا به شما بدهد.
در صورتیکه قصد حضور در دادگاه و تکمیل دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را نداشته باشید، میتوانید از یاسا وکیل بگیرید تا ضمن تکمیل و تنظیم دادخواست، وکالت شما را بر عهده بگیرد.

مدارک دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

مدارک زیر به پیوست دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل توسط خود فرد یا وکیل او تقدیم میشود:

سند ازدواج
شناسنامه یا کارت ملی زوجه

۳۱ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تقاضای نشر آگهی

   ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ...

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه ......... موضوع دعوی ....... به طرفیت آقای ........، با توجه به گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر نقل مکان خوانده از آدرس اعلامی و اینکه نشانی دیگری از وی در اختیار نیست، مستنداً به مفاد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی استدعا دارد مقرر فرمائید نسبت به ابلاغ اوراق قضائی از طریق انتشار آگهی اقدام فرمایند.

                                                         با تجدید احترام؛ .......

۳۰ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

تقاضای جلب متهم و مجوز ورود به منزل

بسمه تعالی

 

 ریاست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومی .........

 

با سلام ،

احتراماً اینجانب ......... (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ......... مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند :

نظر به اینکه ، محل سکونت با تردد آقای .......... متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .

 

 

 با تشکر و تجدید احترام

 

 

 

 

نشانی متهم : ........................................................................

۲۷ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست کاهش سن (کمتر از پنج سال) :

خواهان: …………………

خوانده: اداره ثبت احوال …………………….. {اداره محل صدور شناسنامه ذکر شود}

خواسته: ابطال شناسنامه با شماره سریال ………………….. و صدور شناسنامه جدید

دلایل: ۱- تصویر مصدق شناسنامه ۲- تصویر مصدق شهادت شهود ۳- عندالزوم جلب نظر پزشکی قانونی

مقام محترم ریاست دادگاه

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به شهادت شهود و گفته تمامی اطرافیان و فامیل در زمستان سال ……………………. به دنیا آمده ام لکن والدینم بر اثر کم سوادی و بی توجهی به عواقب قانونی موضوع، به جای اخذ شناسنامه برای اینجانب، از شناسنامه برادر متوفی ام که در دوران طفولیت از دنیا رفته بود برای بنده استفاده نمودند که این موضوع همواره موجب آزار روحی و روانی بنده بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه تفاوت دارد تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه با سریال فوق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی را از محضر مقدس دادگاه استدعا دارم.

با تجدید احترام

۲۴ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی

ریاست محترم دادگاه عمومی
با سلام
احتراما به استحضار می رساند 
با توجه به اینکه مدت ......... از غیبت آقا / خانم ................. گذشته است و تاکنون هیچ گونه خبری در خصوص حیات یا فوت ایشان به دست نیامده و سن مشارالیه در حال حاضر ......... سال می باشد ، لذا صدور حکم مبنی بر موت فرضی وی مورد استدعاست .
۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست واخواهی

خواهان:

خوانده:

وکیل:

خواسته :

واخواهی نسبت به دادنامه شماره ............................................ مورخ .............................. در کلاسه اصداری ...................... از دادگاه محترم شعبه ........................... موضوع پرونده شماره 9x0758 مطروحه در آن شعبه و بدواً صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دادنامه شماره 9xxxx70228900xx9،

دلایل و منضمات :

رونوشت دادنامه شماره ............................، وکالتنامه ، رونوشت برگ جلب، ابلاغیه مورخ ..................... ، استشهادیه 

 

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند :

با توجه به صدور دادنامه غیابی شماره 9xxx970228900xy9 از آن شعبه محترم و عدم اعلام نشانی صحیح اینجانب،بنده از دعوی نامطلع بوده و امکان حضور و دفاع در دادگاه را نداشته ام لهذا با توجه به شرایط اقتصادی حاصله و ضبط وثایق اینجانب توسط واخوانده و عدم دسترسی به اموال سهل الوصول امکان پرداخت هزینه واخواهی برای بنده میسر نمی باشد با تعرفه شهود بدواً درخواست پذیرش اعسار ازهزینه واخواهی و پس از آن قرار قبولی واخواهی را از حضور محترمتان استدعا دارم.

ضمناً دفاعیات مشروح و مستند متعاقباً تقدیم حضورتان می گردد.

قبلاً از همکاری حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام و سپاس..................

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد

خواهان 

خوانده

تعیین خواسته و بهای آن :

صدور حکم به تنفیذ فسخ قرداد به علت علّت تخلف از شرط ملزم به 20100000 و استرداد مبیع  به انضمام کلیه خسارات قانونی و قردادی

دلایل و منضمات :

           کپی مصوق  : 1_متن مبایعه نامه مورخ 1/7/96    .  2_اظهار نامه شماره ...

ریاست محترم دادگاه عمومی :

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب .................................  طی مبایعه نامه ای در تاریخ  1/7/96  خودروی پرایدی به شماره انتظامی............شماره موتور 458  و شماره شاسی  141228338642 س » را تحت شرایط مندرج در مبایعه نامه  مارالذکر به خوانده محترم جناب اقای ........................... ، منتقل نموده ام.

لکن متأسفانه مشارٌالیه به تعهدات  قردادی خویش عمل ننموده است .

نظر به اینکه در بند اخر قرداد مذکور قید شده است «در صورت انجام نشدن بندهای فوق  توسط هر کدام از طرفین  قرداد فسخ و مبلغ ده میلیون ریال به عنوان ضرر و  زیان  در نظر گرفته می شود.

در همین راستا  از آنجا  که  ایشان حاضر  به انجام تعهدات خویش نبوده اند اعلام اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به وسیله  اظهارنامه شماره .... به اطلاع خوانده محترم رسانده ام.

فلذا مستنداً  به مواد 399 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد شرط معنونه در بند آخر مبایعه نامه ، صدور حکم به تنفیذ فسخ قرداد استنادی ومحکومیت خوانده محترم به استرداد مبیع  مورد معامله  به انضمام کلیه خسارات قانونی قردادی  و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

حتماً خواهشمند  است جهت جلوگیری  از تضییع  حقوق اینجانب و مورد معامله  دستور توقیف فیزیکی خودروی مورد نظر را صادر بفرمائید.

قبلاً از حسن عنایت آن مقام قضائی محترم کمال تشکر را دارم.


۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت رفتارهای غیر متعارف زوج)

- تقاضای صدور حکم طلاق 2- پرئاخت کلیه خسارات دادرسی

1- تصویر مصدق عقدنامه ، 2- شهادت شهود 3 -تصویر مصدق دادنامه .................. 4 - معاینه پزشکی خوانده

با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند: 1-اینجانب .................... با خوانده به موجب عقدنامه شماره ... مورخ ........... دفترخانه شماره...... شهرستان ......... عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. 2_ حاصل این ازدواج در خلال مدت ............. سال ............ پسر/ دختر می‌باشد. 3- ایشان درخلال زندگی زناشویی مرتکب رفتارهای کاملا غیر متعارف و هراسناکی شده ، از جمله اینکه بنده را تهدید به اسید پاشی ، خودکشی و کشتن تنها فرزندمان نموده و با نوعی بدگمانی توهم آمیز و ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز که ریشه در مصرف مواد مخدر از نوع .......... دارد امکان ادامه زندگی را برای اینجانب غیر ممکن ساخته است. 4- اینجانبه در خانه ام هیچ گونه امنیت جانی نداشته و به شدت نگران وضعیت فعلی و آینده فرزندانم هستم. لذا نظر به اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانب و فرزندم بوده و این موضوع علاوه بر محکومیت نامبرده در پرونده کیفری کلاسه ...................... از طریق شهادت شهود، سوابق اعتیاد و درگیری های اخیر نامبرده و همچنین معاینه وی قابل اثبات می باشد. به استناد بند 2 و 4 ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن صدور حکم گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عدم پرداخت نفقه)

1-تقاضای صدور حکم طلاق 2-پرداخت کلیه خسارات دادرسی

1- تصویر مصدق عقدنامه 2- استشهادیه 4-دادنامه شماره .......مورخ.........

با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند: 1-اینجانب ....................... با خوانده به موجب عقدنامه شماره ....... مورخ ....... دفترخانه شماره .... شهرستان ......... عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. 2_ حاصل این ازدواج در خلال مدت ... سال .....پسر/ دختر می‌باشد. 3- خوانده محترم با عدم پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه از تاریخ ............. از انجام وظایف زوجیت خودداری کرده و از شروطی که ضمن عقد نکاح آمده، عدول کرده است. 4_ به ویژه خوانده در دادنامه شماره ...........مورخ ............... به عدم پرداخت نفقه محکوم شده و هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. لذا با تقدیم دادخواست حاضر و به استناد ماده 1119 و تبصره ماده 1133قانون مدنی صدور حکم مبنی بر اجرای صیغه طلاق به انضمام کلیه خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت بیماری زوج)

1- تقاضای صدور حکم طلاق 2- پرداخت کلیه خسارات دادرسی

1- تصویر مصدق عقدنامه 2- شهادت شهود 3 – گواهی پزشکی قانونی

با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند: 1-اینجانب ............ با خوانده به موجب عقدنامه شماره ....... مورخ ....... دفترخانه شماره .... شهرستان ...... عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. 2_ حاصل این ازدواج در خلال مدت ... سال .....پسر/ دختر می‌باشد. 3- متاسفانه خوانده به موجب گواهی پزشکی قانونی شماره ......... مورخ ............. دچار بیماری صعب العلاج ............... شده است. لذا نظر به اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانب بوده و این موضوع با شهادت شهود، نظر کارشناس، همچنین معاینه وی قابل اثبات می باشد، به استناد مواد 11130 و 1119 قانون مدنی و تبصره ذیل آن صدور حکم طلاق به انضمام کلیه خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مهریه

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامه شماره ….. صادره در دفتر خانه شماره ………… شهرستان ……………. در تاریخ ………… به عقد دائم خوانده درآمده ام و با توجه به این که مهریه اینجانب مقدار ….. سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است و با توجه به این که خوانده قصد دارد برای فرار از پرداخت بدهی خود به اینجانب مبادرت به انتقال اموال و دارایی خود نماید مستند به ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین مهریه را استدعا دارم. نظر به این که مهریه در معرض تضییع است اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده ۱۱۷ قانون استنادی درخواست می نمایم. دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقدیم خواهد شد.

با تشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست پرداخت اقساطی مهریه

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

با توجه به این که اینجانب به موجب دادنامه ی شمارهی ……. صادرشده از آن دادگاه به پرداخت …… ریال وجه نقد بابت مهریه در حق خوانده محترم محکوم شده ام، نظر به این که اینجانب کارمند اداره …..، کارگر شرکت ……، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ …… ریال است؛ لذا توان پرداخت محکوم به را به صورت یکجا ندارم؛ لذا صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب از پرداخت دفعی محکوم به و صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه به صورت اقساط را درخواست میکنم.

با تشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست مطالبه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامهی شمارهی … در تاریخ … به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریهی اینجانب مقدار … سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ی ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه تعداد… سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی را استدعا دارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست مهریه

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم، که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست اتخاذ تصمیم شایسته به صدور حکم بایسته دائر به وصول مهریه به اینجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان

 

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

صدورقرار تامین مهریه وتوقیف اموال خوانده به میزان مهریه (نمونه دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار می رساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید. باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه مورد استدعاست.

باتشکر

امضاء خواهان

۱۸ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

نمونه دادخواست فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن

 ریاست محترم …..

۱. با عرض سلام احتراماً اینجانب ………….. به استحضار می رساند خوانده دعوی در تاریخ ……….. به موجب مبایعه نامه شماره ……… که پیوست تقدیم می گردد ، اقدام به فروش یک واحد آپارتمان/ یکباب منزل مسکونی/ یک قطعه زمین واقع در ………… نموده است.

۲. در حالی که اکنون کاشف به عمل آمده که ملک مورد معامله در مالکیت رسمی شخصی به نام ………. می باشد که این مهم با استعلام وضعیت ثبتی ملک معلوم می گردد.

۳. با عنایت به این مراتب و چون طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و فروشنده (خوانده) از مالک رسمی اجازه فروش نداشته است و از طرفی از ناحیه مالک رسمی فعل یا قولی که دلالت بر تنفیذ و اجاره معامله فضولی انجام شده داشته باشد ، صادر نشده است.

لذا در نهایت، رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را استدعا دارم.

 

امضا

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر

دادخواست ابطال رای داور به جهت صدور رای خارج از مدت داوری

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به جهت صدور و تسلیم رای در خارج از مهلت داوری

دلایل ومنضمات دادخواست

قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل

ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی

احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم :

در توضیح مطلب  به استحضار می رساند :  مدت داوری از تاریخ ……… شروع و پایان مدت داوری در تاریخ ……………. بوده است در حالیکه داور /داوران در تاریخ………………… یعنی یکماه پس ازمدت داوری اقدام به صدور رای نموده اند .

یا

در توضیح مطلب به استحضار می رساند : مدت داوری از تاریخ ……… شروع و پایان مدت داوری در تاریخ………. بوده است در حالیکه داور /داوران در تاریخ………………… یعنی یکماه پس ازمدت داوری اقدام به تسلیم رای به شعبه نموده اند که برابر نص  صریح ماده ۴۸۹  آ.د.م این رای قابلیت اجرایی نخواهد داشت . فلذا تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارم . 

   توضیح : در کلیه موارد ابطال رای داوری نیازی به طرف دعوی قراردادن  داور یا داوران وجود ندارد    

 محل امضاء – مهر – انگشت

۱۱ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویانمهر