🔵🔵رسیدگی کردن با ترتیب اثر دادن متفاوت است

🔵🔵در دعاویی مربوط به قمار دادگاه به دعوا ترتیب اثر نمی دهد ولی رسیدگی میکند

🔴🔴بعبارتی طبق ماده ۶ به دعوا بدلیل خلاف اخلاق حسنه بودن، ترتیب اثر نمیدهد ولی طبق ماده ۳ موظف است رسیدگی کند

🔵🔵نتیجه اینکه رسیدگی میکند تا بیان کند که دعوا قابل ترتیب اثر نیست