بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی

احتراماً؛ خانم/ آقای…………………….. فرزند………………… به شماره شناسنامه……………. مرحوم  مجنون  مفقودالاثر  شده و از وی اموال  صفار   یا صغیر به جا مانده خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات قانونی لازم به عمل آوردند.

نام و نام خانوادگی متقاضی و شماره تلفن تماس :…………………………………………..

آدرس متقاضی:……………………………………….

آدرس محل سکونت بیمار:………………………………………….

امضاء متقاضی

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

١- اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحه شناسنامه متوفی و گواهی فوت

٢- اصل و فتوکپی مصدق شناسنامه‌های صغار

٣- اصل و فتوکپی مصدق شناسنامه مادر صغار

4- دو قطعه عکس جهت الصاق روی قیم نامه پس از تشکیل پرونده

5- برای مفقودین جهت تسریع در کار مدارکی دال بر غیبت

6- برای اشخاص بیمار (منسوب به حجر) فتوکپی مصدق تمام صفحه شناسنامه در صورت امکان ارائه گواهی پزشک معالج جهت تسریع در کار.