بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی «نام شهرستان محل صدور حکم قیمومت»

احتراماً؛ اینجانب…………………….. قیم پرونده کلاسه………………… قصد فروش تلفن باقیمانده از مرحوم/ مجنون…………………. به شماره تلفن……………… را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید اقدامات قانونی به عمل آوردند.

آدرس نصب تلفن مورد ارزیابی:…………………………………………..

شماره تلفن تماس:…………………………………………..

آدرس متقاضی:……………………………………….

امضاء

 

مدارک مورد نیاز:

١- اصل و فتوکپی قبض مصدق تلفن و سند مالکیت تلفن مورد ارزیابی

٢- گواهی انحصار وراثت متوفی