خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تحویل مبیع مقوم به……….. ریال قطعه…………. صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی………/……… بخش………. نام شهرستان و نیز صدور دستور موقت به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست: 1- قرارداد مورخ………… 2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه 4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی «7- مدرک مورد نیاز دیگر»

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……،…….. دانگ باب آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره….. جزء پلاک ثبتی…/……. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی…….. احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تحویل مبیع به نام اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225 ، 238 ، 239 و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ…………..                2- پایان‌کار 3- گواهی دفترخانه4- دلیل پرداخت ثمن 5- صورت مجلس تفکیکی 6- استعلام ثبتی 7- مدارک مورد نیاز