در صورت شک در اینکه تعلیق در انشا است یا در منشا مطابق اصل عدم،تعلیق در انشا فرض شده و در نتیجه عقد باطل است توجه شود که در این صورت اصل صحت جاری نمی شود چرا که در صورت شک در وقوع عقد ،اصل عدم و در صورت شک در وقوع ظاهری عقد اصل صحت را جاری می کنیم و چنین شکی از نوع شک در وقوع عقد است.

تعلیق در انشاء

برخی عقیده دارند امکان تعلیق در انشا امری قابل تصور است. در ایقاع معلق ایقاع کننده با فرض تحقق معلق علیه ایقاع را واقع می سازد. به همین جهت تا زمانی که معلق علیه محقق نشده انشا واقع شده از اثر حقوقی برخوردار نیست

تعلیق در منشا

منشا عبارت است از ماهیت یا رابطه حقوقی که از انشا حاصل میشود و در واقع همان ایقاع در معنای اسم مفعولی است که در عالم اعتبار محقق شده و اثر اصلی ایقاع از آن ناشی میشود. چنانچه منشا معلق باشد و انشا منجز باشد، ماهیت  حقوقی انشا شده بلافاصه پس از انشا در عالم اعتبار به وجود آمده و تنها پس از تحقق معلق علیه از نفوذ حقوقی برخوردار خواهد بود البته باید گفت منشا با اثر اصلی فرق میکند. اثر اصلی ایقاع به طور مستقیم از انشا حاصل نمیشود. بلکه این اثر از منشا به عنوان ماهیت حقوقی ایقاع ناشی میشود.