رفتار مامورین نیروی انتظامی، سد معبر، گشت ارشاد و … در مواجهه با بانوان، دستفروش ها، نوازندگان خیابانی و … صرف نظر از اینکه اعمال این افراد جرم باشد یا خیر، باید در چارچوب قانون و وظایفی که برای آنان تعریف شده است باشد و بروز رفتارهایی نظیر ضرب و جرح، تخریب، توهین، تهدید، ایجاد رعب و وحشت از سوی مامورین، قابل تعقیب کیفری است.