اگر پدر و مادری بخواهند پس از فوت، اموال به طور مساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم شود، باید بدانند که قواعد ارث اجباری است و اگر پس از فوت آنان فرزندان در برابری سهم توافق نداشته باشند، پسرها دو برابر دخترها ارث خواهند برد. برای دادن سهم مساوی بهترین اقدام انتقال اموال قبل از فوت است. در صورت وصیت نیز تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود و الباقی اموال طبق قوانین ارث تقسیم می شود.