خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره …. دفترخانه …. و نیز سند انتقال شماره …. دفترخانه …. به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ۱- وکالت‌نامه ۲- مبایعه‌نامه تنظیمی. ۳- شهادت شهود
ریاست محترم مجتمع قضائی…

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

 اینجانب با تنظیم وکالت‌نامه فوق‌الاشعار به خوانده/ خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره …./ …. بخش …. اعطای وکالت بلا عزل نموده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با تنظیم مبایعه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و با اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال خسارات زیادی را به اینجانب وارد کرده‌اند؛ فلذا صدور حکم به ابطال وکالت‌نامه شماره …. دفترخانه …. و نیز سند انتقال قطعی معامله تنظیمی در دفترخانه …. به استناد مواد ۲۴۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء- مهر- انگشت