تاریخ...............
رئیس محترم بانک ملی شعبه......
موضوع:درخواست وام خرید کالا
     با سلام نظر به اینکه این جانب برای خرید لوازم خانگی نیاز ضروری به وام دارم خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی در این مورد به عمل آید.
به پیوست 2 برگ فاکتور خرید تقدیم می گردد.                                      
نشانی و تلفن.................................................
نامه اداری داخلی – با ماهیت در خواستی

                                (کارمند به واحد – تقاضای وام ضروری)