درصورتی که مهریه عمداً یا سهواً در عقد ذکر  نشود، به معنای عدم استحقاق زن برای دریافت مهریه نیست، بلکه در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه برای زن، مهریه تعیین می کند.

🔹اگردر زمان ازدواج مهریه در نظر گرفته نشده و یا شرط عدم مهریه باشد، طرفین می توانند پس از عقد، مهریه را به هر میزانی که راضی باشند تعیین کنند.