به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۲۶ مطلب با موضوع «انواع دادخواست» ثبت شده است

دادخواست تایید رجوع از هبه

ریاست محترم دادگاه حقوقی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند موکل مالک یک باب منزل مسکونی واقع درساری………. پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی بخش ….. حوزه ثبتی شهرری می باشند. ۲- در مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موکل اقدام به بخشیدن ۳ دانگ از ۶ دانگ مشاع از ملک فوق الذکر به همسر خود خانم ……. می نماید .این بخشش کاملا یک طرفه بوده و بدون دریافت هیچ نوع مبلغی صورت می پذیرد و طرفین با مراجعه به دفترخانه شماره ……. ساری سند قطعی غیر منقول تحت شماره …….. تنظیم می نمایند. ۳- با توجه به مسائل پیش آمده فی مابین زوجین و توجها به اینکه عین مرهوبه به تصرف و ید زوجه در نیامده است و عقد هبه مستقر نمی باشد و توجها به اظهارنامه شماره …………. مبنی بر رجوع از هبه و اعلام رجوع از هبه مدتها قبل از ارسال اظهار نامه متقاضی صدور حکم به شرح ستون خواسته و تنظیم سند انتقال شده به نام موکل می باشم.

با تشکر

۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست فسخ قرارداد

تعیین خواسته وبهای آن صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط مقوم به       ریال و استرداد وجوه پرداختی به میزان       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار  تأمین خواسته
دلایل و

 

منضمات

 

کپی مصدق 1 – قرارداد مورخ        2-اظهارنامه شماره       ،  3- مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع قرارداد یا ملک یا محل انجام تعهد یا اقامت خوانده  “

 

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در تاریخ      دایر بر       منعقد کرده و کلیة/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ام. نظر به اینکه در قرارداد قید شده است که…………………………..و با عنایت به اینکه ازشرط مذکور در قرارداد تخلف گردیده و طبق بند ……  قرارداد مورخ ………….  اینجانب دارای حق فسخ بوده ام و ارادة اینجانب به فسخ معامله نیز بوسیله اظهارنامه به اطلاع وی رسیده است فلذا صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد استنادی و استرداد وجوه پرداختی به میزان…………….  ریال مستنداً به ماده 399 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیة خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می شود .

 

 

  محل امضا – مهر – اثر انگشت
۱۸ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست وارد ثالث با خواسته اصلی

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه"

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی " . نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در [ پرونده کلاسه در آن شعبه محترم در مقام تضییع حقوق حقه ام می باشند در صورتی که "ذکر شرح ماجرا و دلائل استحقاق | خواهان " فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه در پرونده کلاسه وارد ثالث بوده صدور حکم به رد دعوی مطروحه فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم و سپس صدور حکم بر الزام خواندة ردیف دوم به " ذکر خواسته اصلی " مورد معامله به استناد | مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵ و ۲۳۸ .۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراما به استحضار می رساند

 اینجانب با تنظیم وکالتنامه فوق الإشعار به خوانده خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره 1 بخش "شماره و نام شهرستان" وکالت بلاعزل اعطاء نموده ام نظر به این که خوانده خواندگان با تنظیم مبایعه نامه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و در صدد ایراد خسارت به اینجانب با تنظیم سند رسمی بیع هستند فلذا صدور حکم به ابطال وکالتنامه شماره دفترخانه شماره و نام شهر سمنان" به استناد مواد ۲۲۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست ضمنا نظر به این که بیم ورود خسارت بیشتر در صورت استفاده از وکالتنامه مذکور وجود دارد بدوا صدور دستور موقت و اجرای فوری قبل از ابلاغ أن مستندا به مواد ۳۱۰

۳۱۸ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضا می گردد

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال

ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احترام به استحضار می رساند :

 اینجانب با تنظیم وکالتنامه فوق الاشعار به خوانده خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره | بخش "شماره و نام شهرستان " اعطای وکالت بلاعزل نموده ام نظر به این که خوانده خواندگان با تنظیم مبایعه نامه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و با اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال خسارات زیادی را به اینجانب وارد کرده اند فلذا صدور حکم به ابطال وکالتنامه شماره دفترخانه شماره و نام شهرستان " و نیز سند انتقال قطعی معامله تنظیمی در دفترخانه شماره و نام شهرستان " به | استناد مواد ۲۴۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تجویز فروش سهم صغیر از ملک

 ریاست محترم واحد سرپرستی دادسرای "نام شهرستان محل دور حکم قیمومت صغیر یامحجور"

با سلام احتراما به استحضار می رساند

 اینجانب به موجب حکم صادره شماره قیم خانم / آقای فرزند شماره شناسنامه   در پرونده کلاسه می باشم . نظر به این که به دلیل " ذکر دلایل لزوم مال صغیر ومحجور" فروش سهم صغیر از ملک پلاک تلفن خودروی شماره ضرورت دارد، فلذا صدور اجازه معامله مذکور و تبدیل آن به مستند به ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

"امضاء قیم"

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست صدور حکم عزل ولی قهری

 با سلام احتراما به استحضار می رساند :

نظر به این که آقای به عنوان ولی قهری آقای خانم از تاریخ با اقدامات خود رعایت غبطه | از ومصلحت مولی علیه خود را ننموده و از این طریق موجب ورود ضرر به وی شده اند وحسب تجویز ماده ۱۱۸۴ اصلاحی یکم خرداد ۱۳۷۹ قانون مدنی نصب قیم در این خصوص ضروری است . فلذا نصب آقای /خانم به عنوان قیم به | استناد ماده ۱۱۸۴ اصلاحی یکم خرداد ۱۳۷۹ قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به خیانت ولی قهری مصوب ۱۳۱۳ از محضر ریاست محترم دادگاه مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست نصب امین از طرف دادستان

ریاست محترم مجتمع قضایی (خانواده) نام شهرستان محل اقامت خواهان"

 باسلام احتراما به استحضار می رساند :

نظر به این که آقای از تاریخ منزل خود را ترک کرده و غیبت اختیار کرده است دلیل حبس قدرت ادارة | امور فرزندان خود را ندارد و از وی فرزند به نام نام های درسنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است و نامبرده نیز برای اداره امور فرزندان خود تعیین تکلیف نکرده و کسی راهم معین ننموده است. فلذا نصب آقای به عنوان امین به استناد مواد۱۲۱۸ و ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ اصلاحی یکم خرداد ۱۳۷۹ قانون مدنی و ماده واحده قانون | راجع به خیانت ولی فهری مصوب ۱۳۱۳ از محضر ریاست محترم دادگاه مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست نصب أمین از طرف مادر

ریاست محترم مجتمع قضایی (خانواده) نام شهرستان محل اقامت خواهان"

 با سلام احتراما به استحضار می رساند :

 نظر به این که شوهر اینجانبه آقای از تاریخ منزل خود را ترک کرده و غایب مفقودالاثر گردیده است وازوی فرزند به نام / نام های درسنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است و نامبرده نیز برای اداره امور فرزندان خود تعیین تکلیف نکرده و کسی را هم معین ننموده است. فلذا نصب اینجانبه به عنوان امین به استناد مواد۱۲۱۸ و ۱۸۴ او ۱۱۸۷ اصلاحی یکم خرداد ۱۳۷۹ قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست نصب امین از غیرمادر

 

ریاست محترم دادسرای * نام شهرستان محل اقامت خواهان اداره سرپرستی

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته وبهای آن

تقاضای صدور حکم قیمومت

دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق ۱ گواهی انحصار وراثت شماره صادره از دادگاه عمومی نام شهرستان"  ۲۰. شناسنامه خواهان ۳۰: شناسنامه فرزند فرزندان صغیر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده) "نام شهرستان محل اقامت خواهان

با سلام احتراما به استحضار می رساند :

شادروان در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و از نامبرده فرزند به نام / نام های در سنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است . نظر به فرزندان نامبرده دارای ولی خاص و مادر نمی باشند اوبه عهده گرفتن امرسر پرستی آنها امری لازم و ضروری وخداپسندانه است . فلذا اینجانب "قید مشخصات خواهان" متقاضی سرپرستی وقیمومت فرزندان فوق الذکر بوده استدعای صدور حکم قیمومت را به استناد مواد۱۲۸ و ۱۲۲۰ قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه دارد .

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست صدور حکم قیمومت

ریاست محترم دادسرای * نام شهرستان محل اقامت خواهان اداره سرپرستی

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم قیمومت

کپی مصدق: 1 گواهی انحصار وراثت شماره صادره از دادگاه عمومی "نام شهرستان ۲ شناسنامه خواهان ۳۰: شناسنامه فرزند / فرزندان صغیر

ریاست محترم مجتمع قضایی(خانواده) "نام شهرستان محل اقامت خواهان"

با سلام احتراما به استحضار می رساند :

شادروان در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده وازنامبرده فرزند به نام / نام های در سنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است. نظر به فرزندان نامبرده دارای ولی خاص ومادر نمی باشند وبه عهده گرفتن امر سرپرستی آنها امری لازم و ضروری وخداپسندانه است ، فلذا اینجانب "قید مشخصات خواهان متقاضی سرپرستی و قیمومت فرزندان فوق الذکر بوده استدعای صدور حکم قیمومت را به استناد مواد۱۲۱۸ و ۱۲۲۰ قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه دارد.

محل امضاء - مهر - انگشت

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست نصب قیم برای صغیر به تقاضای مادر وی از دادستان دادسرای عمومی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….  (دایره سرپرستی)

احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی ….در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد …… دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که فاقد ولی قهری می باشد. اینجانبه به عنوان همسر آن مرحوم و مادر صغر ذکرشده، در اجرای تکلف قانونی به شرح ماده1219 ناظر به بند1ماده1218این قانون مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم برای نصب قیم با لحاظ حق اولویت مادر موضوع ماده61قانون امورحسبی به آن مقام اعلام می دارم.

محل اقامت صغیر: ……………………

اقامتگاه متقاضی: ……………………

نام و نام خانوادگی

۱۷ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ثبت ازدواج دائم

ریاست محترم مجتمع قضائی……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به‌موجب عقدنامه عادی مورخ………. با آقای………. عقد ازدواج دائم منعقد نموده و مهریه نیز به میزان………. فی‌مابین توافق گردیده و صیغه عقد نیز بر همان اساس جاری شده است. با توجه به وقوع عقد ازدواج دائمی فی‌مابین و عدم همراهی خوانده در ثبت رسمی آن مستنداً به مواد ۲۲۰ قانون مدنی و ۳۱ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۶۳ صدور حکم به الزام خوانده به ثبت عقد ازدواج دائم به مهریه………./ ریال و شرایط مذکور در فتوکپی عقدنامه تقدیمی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

۰۴ تیر ۰۰ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست خلع‌ید و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی

ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به‌موجب سند مالکیت شماره……….، ………. دانگ پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. واقع در………. متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده/ خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند؛ فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع‌ید غاصبانه و قلع ‌و قمع بنای بدون مجوز خوانده/ خواندگان از پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ………. لغایت………. جمعاً به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عندالاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.

 

محل امضاء- مهر- انگشت قلع و قمع

۰۴ تیر ۰۰ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

 اینجانب به‌موجب کپی مصدق مستندات تقدیمی کلیه مطالبات خوانده را از بابت چک شماره….. عهده بانک ………./ موضوع اجراییه صادره از اجرای ………. ثبت‌اسناد و املاک………. در حق وی پرداخت کرده‌ام. نظر به اینکه اخذ وجه از بابت مستندی که قبلاً مطالباتِ خصوصِ آن پرداخت‌شده است، فاقد مجوز قانونی است و صدور اجراییه فوق‌الاشعار با توجه به پرداخت وجه سند لازم‌الاجرای مستند آن مجاز نمی‌باشد. فلذا بدواً صدور قرار توقف عملیات اجرایی و سپس ابطال اجراییه صادره به شماره………. به استناد مواد ۱، ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ عملیات اجرایی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

۱۶ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی

ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره………. مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه………. منعقد کرده‌ایم. نظر به عدم حصول توافق اخلاقی در ادامه و استمرار زندگی مشترک در نهایت موفق به اخذ حکم طلاق به شماره………. از………. کشور………. گردیدیم؛ فلذا به استناد حکم یادشده (کپی و ترجمة مصدق ضمیمه) مستنداً به ماده ۹۷۲ قانون مدنی تنفیذ حکم طلاق صادره و اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد استدعاست.

 محل امضاء- مهر- انگشت

۱۶ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تجویز ازدواج مجدد

ریاست محترم مجتمع قضائی……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به استحضار می‌رساند اینجانب با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره………. مورخ / / ثبت شده در دفترخانه شماره………. عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه خوانده از انجام وظایف شرعی و قانونی خود در تمکین از شوهر امتناع می‌نماید؛ فلذا مستنداً به بند سوم از ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

۱۵ خرداد ۰۰ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست دعوای خلع ید

ریاست محترم مجتمع قضایی…. دادگاه عمومی شهرستان…..(محل ملک)

با سلام و عرض ادب

احتراما پیرو خواسته خلع ید از یک زمین کشاورزی به موجب سند رسمی ….. و شماره پلاک ثبتی ….. واقع در …مقوم به …….(قیمت ملک) که در تاریخ ….. از سوی آقا / خانم….. (خوانده دعوا و مشخصات متصرف) قهرا و عدوانا بدون مجوز قانونی و مشروع نسبت به ملک اینجانب صورت گرفته است به موجب مواد ۳۰و ۳۱ از قانون مدنی و غاصبانه بودن اقدامات خوانده، خواستار اخراج وی از ملک به انضمام پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، و هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد.

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه وجه چک

خواهان :

در این قسمت مشخصات دارنده چک قید گردد.                                        

خوانده : 

در این قسمت مشخصات صادر کننده چک و در صورت دارا بودن و لزوم، نام ضامن یا ظهرنویس قید گردد.                                     

وکیل :  

در صورت دارا بودن وکیل دادگستری در این قسمت مشخصات وکیل قید گردد.                                         

خواسته :

  • مطالبه وجه چک شماره ………… عهده بانک …….. به تاریخ سررسید …………….. به مبلغ ……………. ریال معادل ……………. تومان
  • مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم
  • مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

شرح دادخواست :

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی ……….. تهران

با سلام، احتراماً اینجانب / به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

پیرو صورتجلسه مورخ ………. خوانده محترم در مقام احد از مالکین و در راستای تسویه حساب قرارداد مشارکت در ساخت ………. و در قبال تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد، چکی به شماره ………. عهده بانک ………. به تاریخ سررسید  …………. به مبلغ ………… ریال معادل …………… تومان به اینجانب / موکل اینجانب تحویل می نمایند که چک مزیور به دلیل عدم انجام تعهدات و عدم کارسازی دین در موعد مقرر توسط خوانده، در تاریخ ……….. منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می گردد.

علی ایحال نظر به اینکه خوانده از ایفای دین و کارسازی مبلغ چک مستنکف بوده اند با عنایت به صورتجلسه تنظیمی و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی (اینجانب / موکل) که دلالت بر بقاء و استقرار دین و اشتغال ذمه بر عهده ی خوانده دارد، مستند به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و همچنین مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، از مقام محترم صدورحکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک شماره ………… عهده بانک …….. به تاریخ سررسید …………….. به مبلغ ……………. ریال معادل ……………. تومان و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سرسید لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

خواهان ها :

۱) ………………….. ۲) …………………….

خواندگان :

۱) ………………….. ۲) …………………….

خواسته :

الزام خواندگان به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به ………. ریال و همچنین کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی

دلایل و منضمات :

قرارداد شماره …….. مورخ ……………..

توافقنامه مورخ ………………

گواهی های عدم حضور مورخ …………..و ………….

اسناد واریز و پرداخت وجوه

مدارک شناسایی

شرح دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی ……………. مازندران

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان (خواهان ها) به موجب قرارداد شماره …….. مورخ …………. شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی …………. فرعی از …………اصلی مفروز و مجزی از ………..حوزه ثبتی تهران به مساحت …… متر مربع به آدرس ساری، ……………. را از خواندگان پیش خرید می نماییم و تا تاریخ ………… مبلغ ……… ریال از ثمن معامله و حتی ……… ریال مازاد بر توافق ( به جهت کسری بودجه و به درخواست فروشندگان ) را به خواندگان محترم پرداخت می گردد. متاسفانه خواندگان علیرغم انجام تعهدات اینجانبان در تاریخ مقرر در قرارداد ……….. در دفترخانه مورد توافق حضور نیافته که منجر به صدور گواهی عدم حضور نامبردگان می گردد. پس از مناقشات بسیار و استنکاف مستمر خواندگان از انجام تعهد مورخ ……… توافقنامه ای فیمابین تنظیم و قرار بر این میگردد که بابت خسارات تاخیر تا آن روز مبلغ ………….. تومان از باقیمانده مبلغ مانده حساب کسر گردد و ………. تومان باقیمانده همزمان با تحویل ملک و مبلغ ……… تومان همزمان با تنظیم سند رسمی پرداخت گردد و تاریخ تنظیم سند رسمی ……….. در دفترخانه شماره ……..ساری مقرر می گردد و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه روزانه مبلغ ………. تومان تعییین می گردد. ملک در تاریخ مقرر تحویل و مبلغ تعهد شده از جانب اینجانبان به فروشندگان پرداخت می گردد ولی متاسفانه نامبردگان در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه مورد توافق حاضر نمی گردند و مراتب مجدداً منجر به صدور گواهی عدم حضور می گردد.

علی ایحال با توجه به اینکه فروشندگان به شرح صورتجلسه مورخ …….. متعهد و ملتزم گردیده اند که در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر، روزانه مبلغ …….. را به عنوان وجه التزام و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی در حق خریداران پرداخت نمایند و این شرط علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع می باشد، مستند به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی از مقام محترم صدور حکم به محکومیت خواندگان پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی روزانه به مبلغ ………… ریال از تاریخ ………… لغایت اجرای رای و کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، مورد استدعا می باشد.

                                                                                                                                    با تشکر و تجدید احترام

۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر