بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی -------- خواهشمندم دستور فرمایید از اوراق پرونده کپی تهیه و به اینجانب تحویل گردد .

                                                                                                                             با احترام مجدد

                                                                                                                                  امضاء