به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۷۱ مطلب در آبان ۱۴۰۱ ثبت شده است

دادخواست ازدواج مجدد به دلیل ترک منزل

ریاست محترم دادگاه خانواده 

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند اینجانب به موجب تصویر مصدف عقدنامه شماره ——–مورخ————-دفترخانه — شهرستان شیراز با خوانده عقد دائم ازدواج منعقد کرده ایم، خوانده به مدت 3 سال بدون دلیل موجه قانونی و شرعی و بدون اجازه اینجانب منزل مشترک را ترک کرده اند. اینجانب علاوه بر مراجعات مکرر و 2 فقره اظهارنامه قانونی به شماره—— و —– به تاریخ—— و —— برا ایشان ارسال کرده ام که حاظر به تمکین نشده اند.

ایشان نهایتا به موجب دادنامه قطعی به شماره———-به تاریخ ——صادر شده از شعبه —-دادگاه تجدید نظر استان فارس، به عنوان خوانده محکوم به الزمان تمکین شده اند اما همچنان حاظر به تمکین و انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به اینجانب نمی باشند. نظر به عدم تمکین همسرم و این‌که اینجانب توانایی اداره زندکی دیگری را دارم و با توجه به شرایط ایجاد شده عسر و حرج شده و ادامه این وضعیت برایم غیرقابل تحمل شده است، لذا با توجه به شرح خواسته و به استناد بلند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی را استدعا دارم.

 

نکته: می توان در این دادخواست ازدواج مجدد به تعداد فرزندان دختر و پسر یا این‌که حاصل ازدواج فرزندی نبوده است نیز اشاره کرد. برای نمونه این جمله: لازم به ذکر است که حاصل زندگی مشترک در طول مدت ——— سال تعداد —–فرزند پسر/دختر /بدون فرزند است.

۲۹ آبان ۰۱ ، ۰۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تجویز ازدواج مجدد=2

خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد (تقاضای صدور حکم تجویز ازدواج بدلیل عدم تمکین زوجه)

 

دلایل و منضمات دادخواست:

 

1.کپی مصدق سند ازدواج شماره … مورخ … دفتر رسمی ازدواج شماره …

2.دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه خانواده …

ریاست محترم دادگاه خانواده …

 

با سلام و عرض ادب

 

احتراما اینجانب … در مقام خواهان دعوا باستحضار می رساند:

 

اینجانب بموجب عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده خانم … عقد ازدواج دائم نموده ام. خوانده محترمه قریب به مدت … سال است که بدون هیچگونه دلیلی منزل مشترک را ترک نموده است.

اینجانب بعد از مراجعات مکرر نهایتا دعوای الزام به تمکین وی را مطرح نمودم که بموجب دادنامه قطعی به شماره … مورخ … همسرم محکوم به الزام به تمکین شده اند اما هم چنان حاضر به تمکین و انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به اینجانب نمی باشد و حتی محل کار خود را نیز بدون اطلاع اینجانب تغییر داده است. نظر به عدم تمکین ایشان و هم چنین نظر به اینکه بنده با توجه به شرایط موجود دچار عسر و حرج گردیده ام و ادامه این شرایط برایم غیر قابل تحمل شده است لذا با توجه شرح خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

۲۹ آبان ۰۱ ، ۰۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ابطال سند مالکیت معارض

ریاست محترم دادگاه حقوقی ......

 

اینجانب …………………… به موجب سند رسمی شماره ………………… اداره ثبت ........، مالک رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع، واقع در بخش ……… ......می‌باشم.

 

به موحب رای شماره ………………. مورخ ………….. هیئت نظارت ثبت استان .....، سند مالکیت اینجانب بعد از سند مالکیت خوانده محترم در پلاک ثبتی مورد ترافع صادر شده و با سند مالکیت وی در تعارض است. این رأی در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار گرفت. و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به رای هیئت نظارت ثبت استان ......، به شورای عالی ثبت ارسال گردید. شورای عالی ثبت، طی رای شماره …………….. مورخ ………………، رای هیات نظارت ثبت استان ......را ابرام و تأیید نمود.

 

با توجه به اظهارنظر کارشناسان دادگستری، همچنین توجه به استشهادیه پیوست از شهود و مطلعین دال بر سابقه تصرف اینجانب در ملک مورد نظر، و امعان نظر به اینکه خوانده محترم و ورثه ایشان طی 20 سال گذشته در ملک ترافعی مشاهده نشده اند. لذا رای شورای عالی ثبت در عدم تطابق با واقعیت موجود در منطقه و اسناد ارائه شده قرار دارد. علی هذا ضمن تقدیم دادخواست حاضر، صدور حکم به ابطال سند مالکیت مقدم بنا به دلایل پیش گفته و مستندات پیوست و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی مورد استدعاست.

 

 

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرجع صالح به رسیدگی به دستور فروش ملگ مشاع

درخواست یا دادخواست دستور فروش ملک مشاع در دادگاهی قابل طرح است که ملک در حوزه آن قرار داشته باشد.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صدور دستور فروش ملک مشاع

با دریافت درخواست ملک مشاعی، دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور فروش ملک مشاعی را صادر می نماید. سپس دستور فروش به اجرای احکام اعلام می شود.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طرفین درخواست فروش ملک مشاع

هر کدام از شرکاء که خواهان فروش ملک مشاع باشند، می توانند به طرفیت دیگر شرکاء، درخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه ارائه نمایند. البته درخواست را باید ابتدا در دفتر خدمات الکترونیک به ثبت رسانید.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست یا دادخواست دستور فروش ملک مشاع

درخواست یا دادخواست دستور فروش ملک مشاع عنوان درخواستی است که شریک مشاعی در صورت عدم توافق شریک یا شرکاء دیگر جهت فروش ملک مشاع غیر قابل افراز، به دادگاه ارائه می دهد. به عبارت روشن تر اگر ملکی قابل افراز نباشد بعد از آنکه گواهی عدم افراز از سوی دادگاه یا اداره ثبت صادر و قطعی شد، هر کدام از مالکین مشاعی ملک می تواند بدون نیاز به تنظیم دادخواست و هزینه دادرسی صرفاً درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم دادگاه نماید.

باید توجه داشت اگر ملک در بازداشت و یا توقیف باشد، درخواست دستور فروش ملک مشاع قابلیت استماع نخواهد داشت.

اگر دادگاه اقدام به صدور دستور نمود، امکان اعتراض به دستور فروش ملک مشاع وجود ندارد. اما اگر به دلایلی دستور فروش صادر نگردید، می توان دوباره درخواست جدید را مطرح نمود.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۴۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

گواهی نامه عدم افراز

در صورتی که بنا بر تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود ، گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود که در آن غیر قابل افراز بودن ملک اعلام می گردد . این اعلام می تواند ملاک اقدام برای دستور فروش ملک مشاع باشد.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ملک غیر قابل افراز و فروش ملک مشاع

همانطور که بیان شد گاهی امکان افراز در عمل وجود ندارد مثل آپارتمان که به شکل مشاع در مالکیت چند نفر است. گاهی نیز ممکن است قانون به هر دلیل تقسیم ملک را ممنوع کرده باشد. به این نوع ملک، ملک غیر قابل افراز گفته می شود. اینگونه املاک قابلیت پیگیری برای اخذ دستور فروش را پیدا می کنند.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم قابلیت افراز

اگر افراز با رضایت مالکین باشد عملیات افراز در اداره ثبت انجام می پدیرد. اما اگر توافق در این رابطه وجود نداشته باشد عملیات افراز به دستور دادگاه انجام خواهد گرفت.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

افراز در ثبت و افراز در دادگاه

اگر افراز با رضایت مالکین باشد عملیات افراز در اداره ثبت انجام می پدیرد. اما اگر توافق در این رابطه وجود نداشته باشد عملیات افراز به دستور دادگاه انجام خواهد گرفت.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراحل الزام به تنظیم سند ملک مشاع

1.مراجعه خریدار یا خریداران ملک مشاعی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

2.ثبت نام ثنا

3.همراه داشتن مدارک از جمله مدارک خرید زمین و مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه

4.تکمیل فرم تعیین ارزش منطقه ای ملک

5.پرداخت هزینه دادرسی

6.انتظار برای تعیین شعبه رسیدگی کننده و ابلاغ زمان رسیدگی به پرونده

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تنظیم سند ملک مشاع

ریاست محترم دادگاه حقوقی …………..

 

باسلام و احترام؛

 

برابر مبایعه نامه شماره ………… مورخ …………… اینجانب ………… اقدام به خرید 2 سهم از 60 سهم مشاع از پلاک ثبتی ……… واقع در ………………. نمودم . در تاریخ تنظیم مبایعه نامه مورد نظر خوانده (فروشنده) متعهد به تنظیم سند رسمی ملک به نام اینجانب نسبت به سهم مورد اشاره گردیدند.

 

اینجانب در زمان خرید، نسبت به پرداخت مبلغ ثمن اقدام و مقرر شد در تاریخ ……………انتقال سند در دفترخانه شماره …………….. به نام اینجانب انجام گیرد. اما با وجود مراجعات مکرر، خوانده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند به نام اینجانب استنکاف می ورزد. لذا ضمن پیوست اسناد و مدارک خرید ملک، از محضر حضرت عالی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی را می نمایم.

۱۴ آبان ۰۱ ، ۲۳:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست طلاق از طرف زوج

ریاست محترم دادگاه خانواده

 

با سلام. اینجانب……… فرزند………. متولد…….. مطابق سند عقدنامه به شماره……… دفترخانه……….. واقع در………. به علت عدم امکان به ادامه زندگی و عدم تفاهم اخلاقی و روحی با زوجه تقاضای صدور گواهی طلاق را دارم. مهریه زوجه به مبلغ………تماماً پرداخت شده است. زوجه در طول مدت زناشویی نفقه خود دریافت کرده است و اجرت‌المثل ایام زوجیت به مبلغ…… تعیین شده توسط کارشناس هنگام اجرای صیغه به‌حساب زن واریز می‌شود.

حضانت فرزند مشترک به نام………. متولد……….. با مادر است. نفقه فرزند ماهانه به مبلغ…….. به‌حساب مادر واریز می‌شود و سالانه نیز قابلیت تعدیل دارد. ملاقات با فرزند هفته‌ای…… نیز با فرزند صورت می‌گیرد. اینجانب شرایط دیگر و ادعای دیگری ندارد؛ لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم طلاق را دارم.

۱۱ آبان ۰۱ ، ۲۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق صیغه یک ساعتی با زنا چیست؟

در صیغه یک ساعتی زن و مرد به یکدیگر حلال شده و در صورت نزدیکی زنایی رخ نمیدهد، اما در زنا به دلیل محرم نبودن طرفین گناه محصوب شده و دارای مجازات می باشد.

۱۱ آبان ۰۱ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متعه در لغت و اصطلاح

متعه در لغت و اصطلاح به معنای ازدواج موقت یا همان صیغه می باشد. این نوع از ازدواج خاص مذهب شیعه است و فقهای امامیه آن را بر اساس آیه ۲۴ سوره نساء صحیح می‌دانند که در آن آمده‌ است: «مهر و کابین آن زنان را که از آنان بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید».

معنی فارسی کلمه متعه همان صیغه موقت می باشد. متعه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با ازدواج دارد. مهم‌ترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان می‌رسد.

این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبدیل می‌شود.

صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را [با مهریه معین برای مدت معینی] به زوجیت تو درمی‌آورم» از سوی زن و اعلام عبارتی به مضمون «قبول می‌کنم» از سوی مرد است.

۱۱ آبان ۰۱ ، ۲۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست از دادگاه در صورت رضایت شاکی بعد از صدور حکم قطعی

ریاست محترم دادگاه

 

با سلام

 

احتراما اینجانب……………. به موجب حکم قطعی شماره………………….. صادره از آن دادگاه محترم به تحمل………………. (حبس جزای نقدی شلاق..) محکوم شدم و با توجه به اعلام گذشت شاکی، به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف مجازات دارم. قبلا از حمایتی که خواهید فرمود سپاسگزارم.

امضا

۱۱ آبان ۰۱ ، ۲۲:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رضایت شاکی در اجرای حکم شلاق

با سلام احتراما اینجانب…………………………………………….. شاکی پرونده کلاسه ………………………………………… که تحت عنوان …………………………………… زنای غیر محسنه و…) از آقای / خانم …………………………………. شکایت کرده بودم، با توجه به مذاکرات اصلاحی، بدین وسیله به صورت منجز (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می کنم و هیچ گونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.

امضاء

۱۱ آبان ۰۱ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست ورود شخص ثالث به دعوی

ریاست محترم ....

 

با سلام ؛

 

احتراما به استحضار می رساند که در پرونده کلاسه ......... ، خوانده اول آقا / خانم ........ ، ضمن اقامه دعوی علیه خوانده دوم آقا / خانم ............. ، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی نموده است ؛ در حالی که به موجب قرارداد مورخ ............ ، تمامی حقوق خود را به اینجانب منتقل نموده است و اقامه دعوا توسط ایشان ، سبب تضییع حقوق اینجانب می گردد . لذا ، با تقدیم این دادخواست با عنوان ورود شخص ثالث ، تقاضای ابطال قرارداد مابین ایشان را تقاضا نموده و صدور حکم بر الزام خوانده دوم ، جهت حضور در دفترخانه و انتقال سند ملکی به نام اینجانب را تقاضامندم .

۱۱ آبان ۰۱ ، ۲۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلاً عاملیت به چه‌کار می‌آید؟

بهترین مدل قرارداد عاملیت این است که یک‌طرف کار دولت باشد. این قرارداد در رشته‌ها و کارهای مختلف کاربرد دارد و سود زیادی را نصیب آن‌ها می‌کند. این قرارداد در رشته‌های زیر بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد: «ساختمان، کامپیوتر، صادرات و واردات، حمل‌ونقل، اکتشاف و استخراج نفت، پخش کالاهای انحصاری دولت و…»

۱۱ آبان ۰۱ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر