به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۸ مطلب با موضوع «انواع سند» ثبت شده است

نمونه اقرار نامه فروش ملک

به تاریخ متن سند حاضر گردید در این دفتر آقا/خانم………………….. با مشخصات ……………………………………………… و بعد الحضور در کمال صحت و سلامت روح و روان و با رضایت و اختیار کامل و بدون اجبار و اکراه اقرار و اعتراف صریح و صحیح و بی قید و شرط نمود که بر اساس سند وکالت بلاعزل شماره ……………تاریخ …………… تنظیمی این دفترخانه که بر مبنای فروش قطعی ( عقد بیع ) آپارتمان پلاک ثبتی ( مورد اشاره در وکالت بلاعزل ) واقع در بخش ……….. شهرستان…………………….. است کل ثمن معامله را که از بابت سه دانگ از ششدانگ به صورت نقدی و کامل و یکجا دریافت نموده ام و هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قولنامه ملک

فروشنده: ………………………………………………………….

خریدار: ……………………………………………………………..

مورد معامله: ……………………………………………………….

قیمت: مبلغ ……………………. ریال رایج که مبلغ ……………………. ریال از آن نقدا طی چک شماره ……………………. عهده بانک شعبه         ……………….. از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک نقدا به فروشنده بپردازد.

شروط:

۱. تاریخ تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز……………. ماه…………… سال یکهزار سیصد و………………… ……….۱۳ شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی واقع در ………………… به نشانی ……………………………….. در تاریخ مزبور می باشند.

 ۲. تخلیه و تحویل مورد معامله تاریخ………. ماه …………. یکهزار و سیصد و ………………….. ……. ۱۳ شمسی می باشد که باید در سند رسمی موصوفه قید و قبض تخلیه و تحویل از سوی دفترخانه صادر گردد و درصورت عدم تخلیه و تحویل موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تأدیه روزانه مبلغ ………………… ریال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وارده به خریدار علاوه بر تخلیه و تحویل مبیع می باشد.

۳. خریدار حق انتقال این قولنامه را جزئا یا کلا ولو به صورت صلح حقوق و یا وکالت و غیره ندارد. ۴. درصورت عدم حضور خریدار در دفترخانه فوق در آن تاریخ جهت تنظیم و امضاء سند رسمی مربوطه و عدم تادیه مابقی ثمن معامله به طور نقد در همان تاریخ به منزله تخلف خریدار تلقی گردیده و ضمن کأن لم یکن شدن این قولنامه، فروشنده حق دارد بیعانه دریافتی مذکور را به عنوان وجه التزام، بنفع شخصی خود برداشت نماید و خریدار در این صورت حقی بدان ندارد.

۵- عدم حضور فروشنده در تاریخ مذکور در دفترخانه موصوفه برای تنظیم و امضاء سند ذکر شده منزله تخلف فروشنده محسوب گردیده و فروشنده ملتزم است در این صورت علاوه بر رد مبلغ دریافتی بیعانه فوق نیز مبلغی معادل بیعانه فوق الذکر به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد.

۶. ملاک عدم حضور هریک جهت انجام تعهدات متن، گواهی دفترخانه مذکور خواهد بود.

۷. تادیه مالیات ها اعم از مالیات نقل و انتقال و تعاون ملی و غیره و عوارض شهرداری و بیمه به عهده فروشنده است و هزینه های محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی مربوطه و احتمالا پاداش کارکنان دفترخانه به عهده طرفین و بالمناصفه می باشد.

۸. درصورت بروز قوه قاهره (فورس ماژور) موثر در تأخیر تحصیل گواهی های مالیاتی، استعلام ثبت و نوسازی و بیمه و احتمالا پایان کار یا عدم خلاق و تمدیدیه های آن که مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهی های مربوط علت قانونی تأخیر آن از مراجع صادر کننده آن گواهی ها و با اعلام قبلی رسمی فروشنده به خریدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبیعه وقت تخلیه و تحویل موضوع شرط دوم بالا به همان میزان افزوده خواهد شد.

۹. این قولنامه در ۲ نسخه متحد المتن والاعتبار تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله گردیده است.

۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه مبایعه نامه اتومبیل

تاریخ تنظیم

مادة ۱ : طرفین معامله

۱-۱فروشنده "نام فروشنده" فرزند به شماره شناسنامه صادره از ساکن نشانی تلفن: ۲-خریدار:"نام خریدار" فرزند به شماره شناسنامه صادره از ساکن نشانی تلفن ماده ۲ : مورد معامله و مشخصات آن

مورد معامله ومشخصات آن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول وتأبید خریدار می بشیر عبارتست از یک دستگاه وانت | سواری ، سیستم مدل : رنگ : شماره موتور : شماره شاسی : شماره موقت شهربانی برای یک جلد سند مالکیت به شماره وبه شماره ثبت صادره از اداره راهنمائی و رانندگی : که مورد معامله را فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش آن اطلاع کامل حاصل نموده و مورد قبول خریدار می باشد

 ماده ۳ قیمت کل مورد معامله::

قیمت مورد معامله مبلغ ریال معادل ۱ تومان وجه رأیی مورد توافق متعاملین قرار گرفت و به ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد

-۳ ملغ ریال تومان به عنوان قسمتی ازین معامله نقدأ لی فرد جک بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده گردید و فروشنده به دریافت آن اقرار نمود

- مبلغ ریال تومان هم زمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن در مورخه

نمونه مبایعه نامه اتومبیل

 

۳-۳ مبلغ ریال تومان) در تاریخ : ۱۳ هم زمان با تنظیم سند رسمی اسهال و در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه شماره:|

تبصره : عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ تمدن مجاری معامله گردیده و با انسان معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگرکه واگذار نماید و در این موردنیاز به اخذهیچ گونه مجوزدیگری نمی باشد.

ماده ۴ : شروط معامله

۴ - ۱، تاریخ تحویل مبیع مورخه , ۱۳ تعیین می شود که هم زمان با تحویل مبیع مبلغ مندرج دربند ۲-۳ در حق فروشنده تأدیه می گردد

: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل مورخه / ۱۳ می باشدکه طرفین ملزم به حضور در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره: "شماره ونام شهرستان واقع در برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می باشند.

: فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلبه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب امانه مالیاتی نقل و انتقال و عدم خلاف و را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم نماید به طوری که درروزنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد

۴ - ۴ حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم وحضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده نحن معامله (به صورت چک تضمینی باوجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه .گواهی صادره از دفترخانه مذکور می باشد.

۴ - ۵. در صورت عدم تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ریال( تومان ) به عنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود. |

۴ - ۶: هرگاه خریدار در موعد مقرر در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره شماره ونام شهرستان" حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، این مبایعه نامه به خودی خودفسخ ومعامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار.مبلغ ریال ا تومان از پیش پرداخت راکسرنموده و باقی مانده را به وی مسترد نماید

۴ - ۷، هر گاه فروشنده در موعد مقرر در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسنادرسمی شماره شماره نام شهرستان حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند. اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر می باشد. خریدار می تواند با مراجعه به مقامات

صالحه ی قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره شماره و نام شهرستان" وتنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.

تبصره: چنانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف راجهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات مضاپی مطالبه نماید. فروشنده هیچ گونه حق وادعائی نسبت به مابقی تمن مورد معامله (مذکور در بند " ۳- ۳ نخواهد داشت.

 

۴ - ۸ خریدار حق دارد مورد معامله راجزء یا کلا ولو به صورت صلح حقوق و باوکالت به غیر منتقل نماید در این صورت وحسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند ۲-۴ بنام منتقل فیه م خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت

۴ - ۹: فروشنده اقرار نمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی باشد و موردر هی ووثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد

۴-۱۰: هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت و بابعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملا نقل وانتقال تحقق پیدانکند و یاسندتنظیمی ابطال گردد. فروشنده مکلف است ثمن معامله رابه قیمت روز و در صورت لزوم باجلب نظر کارشناس به خریدار پرداخت نماید و چنان که در این زمینه خسارتی هر متوجه خریدار شود باید این خسارت رانیزجبران کند.

۴ - ۱۱: متعاملین براساس آیات شریفه « أوتوا بالعقود » و « المسلمون عندشروطهم منعهدو ملتزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در اداره راهنمائی و رانندگی

دفترخانه اسناد رسمی شمارة: "شماره ونام شهرستان " وتنظیم وامضاء سندرسمی مورد معامله اقدام | نمایند.

۴ - ۱۲: تأدیه کلیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال عوارض شهرداری دارایی و کلیه هزینه های بیمه ، شماره گذاری مالیات مشاغل وانت و به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل واننتالیا در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریروبهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.

۴ - ۱۳: با توجه به این که به موجب ضوابط جاری پلاک نصب شده در اتومبیل فی الواقع به نام فروشنده } می باشد ، فلذا تا زمان تکمیل مراحل نقل و انتقال در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شمار شمارد و نام شهرستان ، پلاک منصوبه در اتومبیل در ید خریدار امانت می باشد .

ابن مبایعه نامه باتوجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و قانون مدنی وبارعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت با اراده شخصی با علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و اوضاع ونحو وزمان ومکان ونیزبرابری ارزش مبیع با ثمن وبارضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نمود وبا قبول اسقاط کافة خیارات خصوصا خیارغبن اگرچه فحش باشد.هیچیک از طرفین حق فسخ 'د رانداردو صیغه شرعی عقد بیع ایجاب و قبولأجاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی ره الأجراه بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچ گونه تاثیری در مبایعه نامه ندارد

 فروشنده: نام و امضاء فروشنده"

خریدار "نام و امضاء خریدار *

شهود "نام و امضاء شهود"

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا چک سند رسمی است یا عادی؟

در مورد اینکه چک چه نوع سندی است باید گفت چک اصولاً سند عادی است و با اینکه یک سند عادی است قانونگذار این امتیاز را به چک داده که در حکم سند رسمی باشد و بتوان  در اداره اجرای اسناد رسمی برای وصول وجه آن اجرائیه صادر کرد فلذا چک یک سند عادی است که به حکم قانون امتیاز اسناد رسمی بدان داده شده است.

این مورد بسیار پرسیده میشود که چک سند رسمی است یا عادی است که با توجه به مطالب بالا باید گفت چک در حکم اسناد رسمی است.

البته باید بدانید قانونگذار در قانون تجارت از اصطلاح سند تجاری استفاده نکرده و تعریفی هم از آن ارائه نکرده و فقط قواعد و مقررات راجع به برات و سفته را بیان کرده اسناد تجاری به دو نوع قابل تقسیم هستند و تجاری به معنای خاص که شامل چک سفته و برات هستند و اسناد تجاری به معنای عام که شامل قبض هم بار بارنامه و غیره هستند.

به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک که نوشته است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مستند یا به دیگری واگذار می نماید .

۱۱ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه قولنامه ماشین برای خرید و فروش

بسمه تعالی

ماده ۱ : طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده ………………………………….. فرزند …………………به شماره شناسنامه ……………….صادره ازتهران کدملی ………………..متولد تهران ساکن تهران ……………………………………………………………………………………………… تلفن ………………….. ۲-۱- خریدار/……. ……………… …………………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از ……. ………. ….کدملی ………………… متولد ………………… ………………………. ……………………. ساکن …. ……… ……… ……… تلفن ………….. ……………. …………… ……………………….. فرزند …. …………. …… به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………..

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقال ۶دانگ یکدستگاه خودرو رنو از نوع سیمبل مدل ۲۰۱۶ سیستم رنو رنگ نقره ای متالیک تعداد سیلندر ۴ شماره راهنمایی و رانندگی ایران .... ص .. شماره شاسی vf14srab3gt988592 شماره موتور k4m2845r0584521 که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .

ماده ۳ : ثمن معامله ۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) و با حروف ( چهارصد میلیون ریال ) تعیین گردید .

۲-۳- همزمان با این توافق یک فقره چک به تاریخ ……………………….مبلغ با حروف ( چهارصدمیلیون ریال معادل 4۰۰۰۰۰۰۰ تومان ) بابت به شماره …………………………… عهده بانک ……………….. شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . و خریدار متعهد شد در صورت حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ششدانگ سند چک را پاس نماید

ماده ۴ : شرایط معامله ۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

 

۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید .

موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف (۱۰۰۰۰۰۰۰ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۸-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۵ -این قرارداد ، در تاریخ با حروف …………….. …………………….. …….. ساعت ………….. ……… در دو نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده ۱۰ -مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی و حقوقی تایید می شود و وفق ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم التباع است.

نام و نام خانوداگی و امضا خریدار نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده

شاهد اول شاهد دوم

۱۱ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۳۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیم نامه عادی ملک مشاع

تقسیم نامه

سند حاضر در تاریخ ………. بین ورثه مرحوم ………. متوفی به تاریخ ………. به شرح زیر تنظیم و امضاء گردد:

تقسیم‌کنندگان:

 1. خانم …….. فرزند …….. متولد …….. دارای شماره شناسنامه …….. صادره از …….. (همسر).
 2. خانم …….. فرزند …….. متولد …….. دارای شماره شناسنامه …….. صادره از …….. (دختر).
 3. خانم …….. فرزند …….. متولد …….. دارای شماره شناسنامه …….. صادره از …….. (دختر).
 4. آقای …….. فرزند …….. متولد…….. دارای شماره شناسنامه …….. صادره از …….. (پسر).
 5. آقای …….. فرزند حسن متولد …….. دارای شماره شناسنامه…….. صادره از …….. (پسر).

همه نامبردگان ساکنین تهران به نشانی: ………. با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ………. مورخ ………. صادره از شورای حل اختلاف شعبه گوگان بخش یک و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ………. مورخ ………. صادره از سرممیزی شماره ………. اداره ارث گوگان و همگی کما فرض الله.

مورد تقسیم:

ماترک مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر:

 1. سرمایه در گردش مغازه ………. به ارزش ………. ریال
 2. شش‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ………. و ………. فرعی از ………. واقع در بخش ثبتی ……….
 3. شش‌دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ………. مجزی از ………. فرعی از ………. اصلی واقع در بخش ثبتی ……….
 4. چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ خانه به پلاک ثبتی شماره ………. فرعی از ………. اصلی مفروز و مجزی از ………. واقع در بخش ثبتی ……….
 5. فیش ثبت‌نام حج عمره به شماره قبض ………. با مبلغ واریزی ………. ریال

قدرالسهم ناشی از تقسیم:

 1. تمامت شش‌دانگ سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت یک باب مغازه (ردیف ۲) واقع در پلاک ثبتی شماره………. فرعی از ………. اصلی با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی آقای جواد جمالی (پسر) مورث مزبور به ازاء قدر السهم‌الارث قرار گرفته و به ازاء سهم‌الارث سایر وراث قرار می‌گیرد و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.
 2. تمامت شش دانگ سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت یک باب مغازه (ردیف ۳) واقع پلاک ثبتی شماره ………. مجزی از ………. فرعی از ………. اصلی واقع در بخش ثبتی ………. با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن نسبت به سهم بین وراث تقسیم خواهد شد
 3. سرمایه در گردش مغازه واقع در………. به ارزش ………. ریال که نسبت به سهم فرضی همزمان با امضاء این سند بین وراث تقسیم گردید.
 4. تمامت چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب خانه مسکونی ردیف (یک) به پلاک ثبتی شماره ………. فرعی از ………. اصلی مفروز و مجزی از ………. واقع در بخش ثبتی ………. مورد تقسیم عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن نسبت به سهم بین وراث تقسیم خواهد شد.
 5. فیش ثبت‌نام حج عمره به شماره قبض ………. با مبلغ واریزی ………. ریال در سهم اختصاصی همسر مرحوم مورث ………. فرزند ………. قرار گرفت و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.

شروط

 1. هریک از تقسیم‌کنندگان مرقوم منفرداً با بعضاً و همه متفقاً ضمن‌العقد لازم حاضر و ضمن‌العقد خارج لازم که با قرار شفاهاً عقد خارج لازم بین آنان منعقد شده متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم‌نامه گردیده می‌باشند.
 2. چنانچه به هر نحوی از انحاء و به هر صورت اعم از پیش‌بینی شده و نشده در رابطه با این تقسیم و نحوه آن اختلاف ارزش یا مرغوبیت و نظایر آن مشاهده یا ابراز گردد هر یک از تقسیم‌کنندگان فوق‌الذکر ضمن‌العقود اختلاف ارزش و مابه‌التفاوت‌ها را به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند و کلیه شرایط صحت عقد صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و غیره اجراء شده.
 3. منافع مورد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصی مرقوم هریک نسبت به سهم اختصاصی خویش مندرجه در این سند اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی مرقوم خود نمودند.
 4. ۴. هریک از تقسیم‌کنندگان به تنهایی به یکدیگر ضمن‌العقد وکالت، اختیار و اذن داده و می‌دهند تا چنانچه در مفاد این تقسیم‌نامه از حیث اشتباهات ناشی از سهم قلم و نظائر آن احتمالاً اشتباهی روی داده شده باشد رأساً نسبت به رفع اشتباه و سهم قلم بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد گردد (هریک از آنان اصالتاً و با وکالت از سایرین) اقدام نماید.
 5. کلیه اسناد مالکیت املاک فوق‌الذکر جهت صدور اسناد مالکیت جدید بر مبنای این تقسیم‌نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال می‌گردد.
 6. کلیه تقسیم‌کنندگان فوق‌التوصیف ضمن‌العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نموده و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم‌کنندگان اسقاط گردید.
 7. کلیه وراث متعهد به تنظیم سند صلح یا وکالت به نام همدیگر نسبت به قسمت‌های اختصاصی تقسیم شده هستند.
 

محل امضاء:                                                           طرف اول:                                                                      طرف دوم:

۰۵ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول

مورد معامله و حدود آن :  ................................................................................... محدوده و مورد  ثبت ............ جلد  سند مالکیت  ثبت شده  ذیل شماره ........................... صفحه ...................... دفتر  املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ..................... با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء شی ء کائناً ما کان و به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به تمامی  پرونده شماره .........................  موجوده و منصوبه در مورد معامله از حق الامتیاز  و حق الاشتراک  و حق الانشعاب با وام و ودیعه های مربوطه  بدهکاری و بستانکاری بشرح  مرقوم جز مورد  معامله این سند می باشد و خریدار مورد معامله  را دیده و با علم و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و آشنایی  به وضعیت و خصوصیات  مورد معامله شماره 130/10-14/1/85  ثبت کل راجع به منع معاملات اشخاص مندرج در بخشنامه مرقوم اعلام نمود که فروشنده از افراد موضوع بخشنامه مذکور نمی باشد و مسئولیت آن را در مقابل دولت به عهده گرفت .

 بهاء – مبلغ ...................... ریال وجه رایج که تمام آن نقداً تسلیم فروشنده حسب الاقرار شده است . اسقاط کافه خیارات از طرفین بعمل آمد  خصوصاً خیار غبن بهر درجه که باشد و صیغه بیع قطعی بشرح مرقوم  جاری شد و خریدار اقرار به تحویل و تصرف مورد معامله نمود.

این سند  باستناد مفاصا صاحساب نوسازی شهرداری شماره ................ و گواهی پایان کار شماره ......................... شهرداری مرقوم و گواهی مالیاتی شماره ..................... سرممیزی شماره ........................ تنظیم شد و بهای این سند  باتوجه به گواهی مالیاتی مرقوم قید شده است و خریدار با اطلاع از مفاد گواهیهای مرقوم قبول انجام  معامله نمود و مسئولیت آنرا از هر جهت در مقابل دولت بعهده گرفت و چنانچه مورد معامله  نمود و مسئولیت آنرا از هر جهت در مقابل دولت بعهده گرفت و چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه  بدهی مالیاتی و یا سایر حقوق و عوارض دولتی تحت هر اسم و عنوان  و یا  مفاد بند 91 بخشنامه های ثبتی داشته باشد خریدار تقبل نمود بدیهای مربوطه  را از مال خود پرداخته و سپس با ارائه مدارک پرداخت  از فروشنده مطالبه  و وصول نماید . همچنین  خریدار  با اطلاع از مفاد گواهی پایان کار مسئولیت  انطباق و وضع موجود  ملک با مفاد  گواهی پایان کار و تغییرات احتمالی ناشی از طرح های شهرداری را از هر جهت پذیرفت . پاسخ  استعلامیه  ثبت بشماره ....................... ملاحظه گردید . منافع ملک حسب الاظهار  طرفین قبلاً به کسی واگذار نشده است .

این سند در  دو برگ اوراق یک برگی  بشماره های ....................... تنظیم و مبلغ ..................... ریال حق الثبت و مبلغ ........................ حق التحریر  و بهای اوراق بموجب فیش های شماره ...................... و ......................... به بانک ملی ایران شعبه ..................... واریز و قبض رسید شماره ........................ صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ                     شمسی                            محل امضاء

(متن سند رسمی بیع قطعی غیرمنقول در دفترخانه)

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه سند اقرار و گذشت در پرونده کیفری

اینجانب : .............................. فرزند آقای ......................... و نام مادر خانم .............. ......... دارای شناسنامه شماره : ........................ صادره از : .......................... متولد : .... ............ ساکن : ................ ................ .......................... ........................................... ............................ .... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در  دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... تهران علیه خانم / آقای : .... ....... ....... ......................... راجع به صدور چک بلامحل شماره : .................... .............. بانک : .........  ................ شعبه : .............. .......... بموجب این سند رسمی اقرار به تحصیل حقوق خود نموده و اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه دعوی در این مورد علیه نامبرده اعم از حقوقی و جزائی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و بنابر این از دادگاه محترم تقاضای موقوفی تعقیب ( یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به : ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ : ........................ ماه یکهزار و سیصد و ........................... 13 شمسی .

محل امضاء

۲۰ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدل سند اقرار به زوجیت

بتاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند .................. و ....................... دارنده شماره شناسنامه ......................... صادره از....................... متولد ..... / ....... / .......... به شناسنامه سریال ..................... به شماره ملی ................................... و خانم ............................... فرزند........................ دارنده شماره شناسنامه ................ صادره از ..................... متولد ...../ ..... / ................. به شناسنامه سریال ..................................... و به شماره ملی ................................ هر دو مسلمان ................. ساکنین ....................................................................... 

و بعدالحضور با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمودند مبنی بر اینکه در تاریخ ................. با رعایت کامل موازین شرعی و بطور عادی به عقد نکاح دائم یکدیگر به مهریه و صداق ........................... بعنوان مهر حاضر که فی المجلس ازطرف زوج به زوجه تسلیم گردیده و ................................ به عنوان مهر غائب که بر ذمه زوج بوده که عندالمطالبه بایستی به زوجه تقدیم و تسلیم نماید ، درآمده و این عقد کماکان به اعتبار و قوت خود باقی است و همچنین طرفین اقرار و اعتراف صریح نمودند که زوج در هنگام ازدواج همسر دیگری نداشته و نامبردگان با مسئولیت تامه و کامله خود و علم و آگاهی کامل نسبت به اقاریر خود این سند را امضاء می نمایند.

بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .

۲۰ اسفند ۹۷ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت ترک انفاق و بلاتکلیف گذاشتن زوجه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب......

سلام علیکم؛        

 احتراماً- به استحضار میرساند موکله خانم...... که به موجب سند نکاحیه شماره 504- 15/12/1378(تصویر پیوست) زوجه دائمی مشتکی عنه آقای ...... میباشد، حسب الاظهار موکله در سال 1384 زوج با طرح دسیسه ای وی را از منزل بیرون انداخته و با تغییر و تعویض قفل درب ورودی منزل مانع حضور و ورود موکله به منزل گردید و از آن زمان تاکنون از پذیرش وی استنکاف می ورزد بعلاوه هیچگونه وجهی بابت نفقه و مخارج یومیّه پرداخت نمی نماید، بنابه مراتب مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ضمن اعلام شکایت علیه نامبرده تحت عنوان ترک انفاق وعدم پذیرش زوجه و بلاتکلیف گذاشتن وی، استدعای رسیدگی و تعقیب کیفری زوج و اعمال مجازات قانونی را دارم.                                           

                                    با تجدید احترام؛  به وکالت از خانم ......

۰۳ آبان ۹۷ ، ۱۴:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای صدور اجراییه جهت وصول اجور و تخلیه از طریق دفتر خانه

 • لذا صدور اجراییه به مبلغ مندرج  در اخطاریه به منظور وصول اجاره بها / اجرت المثل و تخلیه ملک مورد اجاره و ارسال آن به اجرای  ثبت جهت ابلاغ به مستاجر تقاضا می شود .

 

تقاضای صدور اجراییه جهت وصول اجور و تخلیه از طریق دفتر خانه

     

 

بسمه تعالی

 

 

دفتر خانه اسناد رسمی شماره ……….. شهرستان

یا

سر دفتر محترم دفتر خانه اسناد رسمی شماره …….. شهرستان

 

 

سلام علیکم ،

احتراماً ، نظر به اینکه مستاجر سند رسمی شماره ……….. مورخ شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در آن دفتر خانه ، علی رغم ابلاغ اخطاریه از پرداخت اجاره بهای مورد مطالبه خودداری کرده است ، لذا صدور اجراییه به مبلغ مندرج  در اخطاریه به منظور وصول اجاره بها / اجرت المثل و تخلیه ملک مورد اجاره و ارسال آن به اجرای  ثبت جهت ابلاغ به مستاجر تقاضا می شود .

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی (متقاضی )

امضاء

۰۱ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع سندهای ملکی را بشناسید

شاید اولین بار است که می‌خواهید ملکی بخرید و با سندهای ملکی آشنا نیستید. این‌که‌ بدون شناخت سندهای ملکی، خانه، زمین یا مغازه بخرید نگران‌کننده است. شاید می‌خواهید دست رنج خود را روی خرید ملک سرمایه‌گذاری کنید. بهتر است قبل از خرید هر نوع املاک و مستغلاتی با انواع سندهای ملکی آشنا شوید و با آگاهی کامل از انواع سندها خرید یا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید.

اصلا سند چیست؟ در قانون مدنی ایران هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند است. بهتر است بدانید همین قانون سند را به دو نوع «رسمی» و «عادی» تقسیم می‌کند. سندی که در «اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» یا «دفاتر اسناد رسمی» یا در حضور «ماموران رسمی در حدود صلاحیت‌شان» طبق  مقررات قانونی تنظیم می‌شود سند رسمی و هر سند دیگری یک سند عادی است. فراموش نکنید «سند منگوله‌دار» و «بنچاق» سند رسمی هستند. سند منگوله‌دار یک سند دفتر‌چه‌ای است که اداره‌ی ثبت اسناد آ‌ن‌را با نخ و سرب پلمپ می‌کند و بنچاق سندی است که در دفاتر اسناد رسمی روی برگه‌های مخصوص رمزدار و چاپ‌شده‌ی دولت تنظیم می‌شود. شما می‌توانید همه‌ی سندهای منگوله‌دار را به سند تک‌برگی تبدیل کنید. در این نوشته به بررسی انواع سند و میزان اعتبار آنها خواهیم پرداخت.

سند قطعی

اگر ملکی سند قطعی داشت به‌راحتی آن‌را بخرید یا روی آن سرمایه‌گذاری کنید. در این نوع مالکیت (چه مسکونی و چه تجاری و غیره) سند ملک در «اداره ثبت اسناد و املاک» یا «ثبت نقل و انتقال دفتر اسناد رسمی» به نام صاحب‌ملک ثبت شده و مالکیت او محرز و قطعی است. این مالکیت هیچ نوع وابستگی و شرطی ندارد و بهترین و مطمئن‌ترین نوع مالکیت است. این سند برای همه‌ی افراد حقیقی و حقوقی و همه‌ی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و خصوصی قابل‌قبول است. پس اگر ملکی سند قطعی تک‌برگی یا دفترچه مالکیت داشت با خیال آسوده به آن اعتماد کنید.

 سند قولنامه‌ای

برخی مالکان پس از صدور بنچاق اقدام به اخذ دفترچه‌ی مالکیت نمی‌کنند، در نتیجه سندی در دفاتر ثبت و اسناد به نام آنها ثبت نمی‌شود. معامله این املاک با «مبایعه‌نامه» یا همان «قولنامه» در آژانس‌های مسکن صورت می‌گیرد. بهتر است بدانید زمین‌هایی هستند که پلاک ثبتی به آنها اختصاص داده نشده است و سندی ندارند یا با گذشت زمان و در فرایند انحصار وراثت به افراد دیگری منتقل شده‌اند. در این زمین‌ها افرادی با امضا و اثر انگشت شهادت می‌دهند که مالک فردی با مشخصات معلوم است. در خرید این املاک حواستان باشد شهادت‌نامه سند نیست و اعتبار آن فقط در حد شهادت است. به دلیل نبودن سند در خرید و فروش املاک قولنامه‌ای از واقعی بودن معامله و نبودن تقلب مطمئن شوید و دقت کنید که این املاک به چند نفر فروخته نشده باشند. می‌توانید تحقیقات محلی انجام دهید و از آژانس‌ها و مشاوران املاک معتبر استفاده کنید و کمک بگیرید. سعی کنید اصل سندهای قبلی که دست به دست چرخیده است را بگیرید و نگهداری کنید. توجه کنید قولنامه یک سند عادی است و نسبت به سند رسمی، سند تک‌برگی و دفترچه مالکیت قدرت قانونی و اعتبار کمتری دارد.

سند رهنی

برای قرض کردن پول در گذشته رسم بود وام‌دهنده جهت اطمینان از پرداخت وام چیزی را به‌عنوان رهن از وام‌گیرنده می‌گرفت. در این مواقع اگر وام‌گیرنده بدهی خود را پرداخت نمی‌کرد آن مال به جای بدهی او ضبط می‌شد و رهن نام داشت. رهن در قانون مدنی ایران قراردادی است که مدیون در آن مالی را به‌عنوان وثیقه به داین می‌دهد. حالا سند مالکیت رهنی چیست؟ اگر مالک ملک خود را در ازای دریافت وام نزد بانک یا موسسه‌ی مالی رهن یا گرو بگذارد این موضوع در سند نوشته می‌شود و به آن سند رهنی می‌گویند. در این مواقع سند به نام مالک ولی در رهن بانک یا موسسه است و اگر مالک وام خود را پرداخت نکند وام‌دهنده از طریق مراجع قانونی و قضایی ملک را تصاحب می‌کند. مالک می‌تواند بعد از تسویه وام در همان دفترخانه‌ای که سند ملک به رهن درآمده است فک‌رهن و سند را آزاد کند. پس هنگام خرید ملک مطمئن شوید که سند ملک سند رهنی نباشد.

۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با انواع سند ملکی

یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی که در هنگام خرید خانه در تهران یا شهرستان‌ها با آن مواجه می‌شویم، سند ملک و صحت آن است. انواع مختلفی از سند ملکی وجود دارند که هرکدام مسائل حقوقی ویژه‌ی خود را دارند و اگر نسبت به آن‌ها اطلاعات دقیق نداشته باشیم، ممکن است بعدها با مشکلات جدی مواجه شویم. در این مقاله قصد داریم چند نمونه از پرکاربردترین سندها را معرفی کرده و درباره‌ی آن‌ها توضیحاتی را ارائه دهیم:

 • سند ملکی مشاع

واژه‌ی مشاع در اصل به معنای شریک بودن است و برای سند در زمانی استفاده می‌شود که یک ملک چند مالک داشته باشد. سند مشاع به سند ملکی گفته می‌شود که بین چند شریک تقسیم شده است. واژه‌ی مشاع از اشاعه می‌آید که بدان معنا است که هر قسمت از آن ملک از آنِ تمام شرکاء است. در واقع ملک مشاع ملکی است که همه‌ی مالکان در تمام آن با هم شریک هستند. از این جهت مسائل حقوقی فرآیند فروش یا خرید خانه مشاع کمی پیچیده‌تر از سندهای غیرمشاع است.

سند مشاع سند ملکی است که دارای چند مالک باشد.

 • سند ملکی شش دانگ

به سندی که به صورت کامل به یک شخص تعلق داشته باشد، سند شش دانگ گفته می‌شود. این نوع سند یکی از انواع معتبر در بین اسناد ملکی است. کلمه‌ی شش دانگ به معنای شش جهت است و منظور از شش دانگ؛ شش جهت شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پایین است. کلمه‌های بالا و پایین به فضاهای بالا و زیرزمین دلالت دارد که نشان از مالکیت تام صاحب سند نسبت به ملک مربوطه دارد.

به سندی که به صورت کامل به یک شخص تعلق داشته باشد، سند شش دانگ گفته می‌شود.

 

 • سند ملکی تک برگ

سندهای قدیمی املاک معمولاً به صورت دفترچه‌ای بودند و یا از چند برگ تشکیل شده بودند. سند تک برگ نوع جدیدتر و یا به تعبیری سند امروزی است که از سوی مراجع رسمی در نظام اسناد کشور مورد طراحی و تأیید قرار گرفته است. مزیت این سند در درجه‌ی اول اصالت و در درجه‌ی دوم خوانا بودن و شفاف بودن آن است. همچنین تک برگ بودن آن سبب نگه‌داری آسان‌تر آن نسبت به سندهای قدیمی‌تر شده است.

مزایای سند تک برگ:

۱)اصالت

۲)خوانا و شفاف بودن

 

 • سند ملکی عرصه و اعیان

نام این سند برای متقاضیان خرید خانه در تهران و یا خرید خانه در شهرهای بزرگ آشناست. چرا که در این شهرها بیشتر منازل مسکونی از نوع واحدهای آپارتمانی هستند که عرصه و اعیان دارند. آپارتمان‌ها در زمینی به مساحت معین ساخته می‌شوند؛ سند عرصه، سند ملکی مربوط به زمینی است که آپارتمان در آن بنا می‌شود و سند اعیان مربوط به سند ملکی واحدهایی است که بر روی آن زمین ساخته می‌شوند.

سند عرصه، سند مربوط به زمینی است که آپارتمان در آن بنا می‌شود و سند اعیان مربوط به سند واحدهایی است که بر روی آن زمین ساخته می‌شوند.

 • سند ملکی تفکیکی

همان‌طور که از کلمه‌ی تفکیک هم پیدا است این سند معمولاً بر ملکی دلالت دارد که بین چند نفر تقسیم شده است و قسمت‌های تقسیم شده هرکدام در قالب یک سند از هم تفکیک شده‌اند. سندهای تفکیک شده مربوط به املاکی هستند که چند نفر در مالکیت آن با هم شراکت دارند و این سندها مسائل حقوقی مربوط به خود را دارند.

سند تفکیکی مربوط به املاکی است که چند نفر در مالکیت آن با هم شراکت دارند.

 

 • سند ملکی وکالتی

سند وکالتی به سندی می‌گویند که به نام شخص یا اشخاص دیگری به عنوان وکیل فروشنده‌ی اصلی تنظیم شده باشد. گاهی اوقات ممکن است به هر دلیلی از جمله بیماری، فوت و… یک یا چند نفر از سوی یک نفر وکالت داشته باشند. در این صورت باید وکالت آن‌ها به صورت رسمی و محضری ثبت شده باشد تا برای دیگران نیز از اعتبار لازم برخوردار باشد.

سند وکالتی به سندی می‌گویند که به نام شخص یا اشخاص دیگری به عنوان وکیل فروشنده‌ی اصلی تنظیم شده باشد.

 

 • سند ملکی بنچاق

در زمان‌های گذشته که نظام مدیریتی ثبت اسناد همانند الان به صورت یکپارچه و الکترونیک نبود، مردم برای توافق بین خودشان قراردادهایی را می‌نوشتند. سپس برای تأیید صحتشان، آن‌ها را نزد علما و افراد سرشناس که در بین مردم چهره‌ی موجه و مقبولی داشتند، می‌بردند. این سندها وقتی به مهر و امضای این اشخاص می‌رسید، نزد همگان قابل قبول بود. به این نوع سندهای ملکی، اسناد بنچاق می‌گویند که البته امروزه مانند سابق دیگر رواج ندارند، اما کماکان اعتبار آن‌ها پس از تأیید صحت آن‌ها نزد مراجع قانونی پذیرفته است.

 • سند ملکی منگوله‌دار

سند منگوله‌دار همان طور که از نام جالبش هم پیدا است، سندی است که یک منگوله دارد! در واقع سندهای منگوله‌دار همان سندهایی هستند که با یک نخ و یک تکه سرب پلمپ شده‌اند. این پلمپ توسط اداره‌ی ثبت اسناد بر روی سند ایجاد شده که صحت آن را تأیید می‌کند و آن را به یک سند ملکی قابل اطمینان بدل می‌سازد. مالکیت در این گونه از سندها قطعی است و هیچ شک و شبهه‌ای در مسائل حقوقی آن وجود ندارد.

سندهای منگوله‌دار همان سندهایی هستند که با یک نخ و یک تکه سرب پلمپ شده‌اند.

 

 • سند ملکی رهنی

بسیار پیش می‌آید که خریداران بخواهند در هنگام خرید خانه از وام و تسهیلات بانکی استفاده کنند. در این حالت سند برای مدتی که قرار است وام پرداخت شود، در رهن بانک نگه داشته می‌شود و این مسئله در خود سند هم قید می‌گردد. منظور از رهن سند در نزد بانک، گرو ماندن آن نیست؛ بلکه صرفاً در خود سند قید می‌گردد که این سند تا تاریخ معین در رهن بانک است. آنگاه سند به خریدار تحویل داده می‌شود. اگر وام گیرنده نتواند در موعد مقرر وام خود را پرداخت کند بانکی که سند در رهن آن است، حق دارد که ملک را تصاحب کند.

۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۵:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه مبایعه نامه قطعی

فروشنده : خانم / آقای : …………………….. فرزند آقای …………… و نام مادر خانم: ……… دارای شناسنامه شماره : ……………………………. صادره از: …………………….. متولد……….. ساکن : ………………………………………………………………

 خریدار : خانم / آقای :          ………………….. فرزند آقای: …………… و نام مادر خانم: …………… دارای شناسنامه شماره : ……………………… صادره از : ……………………. متولد : ………….. ساکن : ………………………. ……………………. ………………..

مورد معامله : تمامت ششدانگ یک باب خانه مسکونی دارای پلاک ……………… فرعی  ازاصلی به مساحت ………………….. متر مربع واقع در تهران بخش …………………… مورد ثبت سند مالکیت شماره …………………. مورخ …………………….. صفحه ………….. جلد …….. بشماره چاپی …………………. صادره بنام خانم / آقای : ……………………………. انتقالی مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمی شماره     ……………… مورخ ………………. دفترخانه ……………… تهران و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق شماره پرونده …………………. و آب شماره اشتراک ……………….. و گاز شهری شماره شناسائی  ………………………… و یکرشته تلفن شماره ………………….. منصوبه های در آن اعم از حق الاشتراک ها و ودایع احتمالی مربوطه .

قیمت : مبلغ ………………………….. ریال رایج که مبلغ ……………………………..ریال از آن نقداً طی چک شماره          …………………… مورخ ……………. عهده حساب جاری ………….. بانک ……………… تسلیم فروشنده گردیده و مابقی که مبلغ …………………….ریال است بر ذمّه خریدار دین ثابت است که در تاریخ …………………….. و همزمان با تنظیم و امضای سند رسمی مفاد این مبایعه نامه قطعیه به فروشنده بپردازد .

کافه خیابات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری شده است .

منابع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و با قرار مبیع در تصرف فروشنده است که متعهد گردیده مورد معامله را در تاریخ   /   /   ۱۳ صحیحاً و سالماً تخلیه کرده و در مقابل اخذ رسید به خریدار تحویل دهد و در صورت عدم تحویل
بموقع ، فروشنده نیز علاوه بر تخلیه و تحویل مورد معامله ملزم به تأدیه روزانه
مبلغ ………………………….. ریال به عنوان خسارت تأخیر تخلیه و تحویل و وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار محق به مراجعه از طریق مراجع رسمی جهت تخلیه و تحویل مبیع و وصول وجه التزام مزبور از تاریخ سررسید مرقوم می باشد و فروشنده اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی باشد .

تذکاریه : ۱- کلیه مالیات ها اعم از مالیات تعاون ملی ، مالیات مستغلاتی ، مالیات اراضی بایر و مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری به عهده فروشنده و هزینه محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق و پاداش احتمالی کارکنان دفترخانه بالمناصفه بعهده طرفین است . ۲- تاریخ و ساعت حضور در دفترخانه جهت تنظیم و امضای سند رسمی مفاد این مبایعه نامه قطعیه ساعت               صبح روز …………….. مورخه ………………………. ماه یکهزار و سیصد و ………….. …………….. ۱۳ شمسی و در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………………………. ………….. تهران واقع در خیابان ………………… …………………….. ………………. می باشد که طرفین ملزم به حضور در آن و اجرای مفاد متن می باشند . ۳- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی و عوارض و اخذ پاسخ استعلامیه های دفترخانه و سایر مجوزات مربوطه و ارائه آن بدفتر خانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذکر با فروشنده است . ۴- بنا به اصل مالکیت خریدار که طبق این مبایعه نامه قطعیت یافته خریدار حق انتقال مورد معامله را جزئاً یا کلاً دارد بنابر این نسبت بمورد انتقال اخیر الذکر قائم مقام خریدار مالکیت خواهد داشت که طبیعتاً متعهد به اجرای مفاد این مبایعه نامه قطعیه در قسمتی که مالکیت اومحرز گردیده ، می باشد . ۵- طرفین اعم از فروشنده و خریدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی مابین آنان بطور شفاهی منعقد شده متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این مبایعه نامه قطعیه گردیده و می باشند . ۶- تأدیه بدهی های احتمالی ناشی از آب و برق و گاز و تلفن منصوفه تا روز تخلیه و تحویل به عهده فروشنده است والاّ خریدار حق دارد آنرا پرداخته و با ارائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه و وصول کند . ۷- ضمان درک از تاریخ زیر لغایت پنجاه سال شمسی بعهده فروشنده می باشد .

این مبایعه نامه در ۲ نسخه متحد المتن و متحدالاعتبار تنظیم و امضاء شده و مبادله گردید .

تاریخ : ……………………… ماه یکهزار و سیصد و……………………………….۱۳ شمسی .

محل امضاء فروشنده :                                                   محل امضاء خریدار :

۱۶ مهر ۹۷ ، ۰۹:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه مبایعه نامه

ماده ۱ : طرفین قرارداد

  ۱-۱- فروشنده/فروشندگان                   فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  کدملی                     متولد                       ساکن                         تلفن                                         با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت                            فرزند                        به شماره شناسنامه                    متولد                       به موجب

۲-۱- خریدار/خریداران                           فرزند                       به شماره شناسنامه                    صادره از                  کدملی                      متولد                        ساکن                                                                                                                                         تلفن             با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت                             فرزند                       به شماره شناسنامه                     متولد                       بموجب

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال                 دانگ از                   دارای پلاک ثبتی شماره               فرعی از                   اصلی . قطعه              واقـع در بخش                      حوزه ثبتی                به مساحت                 متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال            صفحه        دفتر                        بانضمام                     دانگ پارکینگ شماره             فرعی و               دانگ انبار شماره                      فرعی از                    اصلی طبق سند رهنی شماره                                    دفتر اسناد رسمی                      مورد رهن بانک                       دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن دایر/ غیر دایر به شماره                         به نشانی

ماده ۳ : ثمن معامله

مبلغ                                          ریال معادل                              تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد .

۱-۳- مبلغ                               ریال معادل                             تومان نقداً به موجب چک شماره                               عهده بانک                               مورخ       فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

۲-۳- بقیه ثمن معامله که مبلغ                   ریال معادل              تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد :

مبلغ

و الباقی ثمن معامله که مبلغ                                   می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره                         واقع در

تبصره ۱ : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند ۱-۳ ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد

تبصره ۲ : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ                                    صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .

ماده ۴ : شرایط مربوط به تنظیم سند

۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳  در دفتر اسناد رسمی شماره                       و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در                                                        پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی ، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده ۵ : شرایط تسلیم مورد معامله

     ۱-۵- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ     /    /    ۱۳  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

     ۲-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .

۳-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل                                             ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .

     ۴-۵- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد .

ماده ۶ : آثار قرارداد

۱-۶- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل                                                                          ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

     ۲-۶- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

     ۳-۶- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

     ۴-۶- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداری و غیره ، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده                        می باشد .

     ۵-۶- قیمت توافق شده برای معامله در بند ۱ ماده ۳ به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست .

     ۶-۶- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید .

     ۷-۶- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ                              ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ                                   ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۷

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                                            به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ                                             ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده ۸

این قرارداد در تاریخ     /    /    ۱۳ در دفتر مشاور املاک                     به نشانی                                                                           در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۹

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

توضیحات

۱۶ مهر ۹۷ ، ۰۹:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه سند اقرار بخشیدن بخشی از مهریه

اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد …………………….. تمام سکه بهار آزادی موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره …………………. دفتر ازدواج شماره…………….. می باشد فقط و منحصراً تعداد …………………. تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای …………………………….. فرزند ………………… بشناسنامه ……………………… صادره از ……….. متولد ………………….. ساکن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار ……………….. تمام سکه بهار آزادی باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای ……………… با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم …………… با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند ۱- آقای / خانم ………………………. فرزند………….. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی ………………………… ساکن ………………………………………………………………………. شغل ……….. ۲- آقای / خانم ……………………………… فرزند …………………. بشناسنامه ………………………. صادره از …………………متولد ……………….. به شماره ملی ……………………….. ساکن …………………………………………………………. شغل ……………… هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.

بتاریخ …. / …. / …………….. هجری شمسی .

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۷:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه سند دریافت مهریه (به صورت دریافت کامل یا بخشی از مهر)

اینجانب : ………………………. فرزند آقای ………………………… و نام مادر خانم ……………….. دارای شناسنامه شماره : ………………………. صادره از : …………………… متولد : ………….. ساکن : …….. …………… ………………………… …………………………………… …… ……………. ……………. اظهار و اعلام می نمایم که کلیه مهریه و صداق خود ناشی از نکاحیه شماره …………… مورخ   /    /   ۱۳ تظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره………… تهران منعقده فی مابین اینجانب و آقای ………………………. را تماماً و نقداً از زوج خود موسوم به نامبردۀ اخیر الذکر فرزند آقای ………………………… و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از …………….. ساکن : ……………………………………………………… اخذ و دریافت نموده ام و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه ندارم و ضمن العقد خارج لازم ( که عقد خارج مزبور بطور شفاهی فی مابین اینجانب و زوج فوق الذکر منعقد شده ) هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نموده و می نمایم و آقای : ……………………………………. پدر زوجه موصوفه و دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از …………….. متولد……………. فرزند آقای …………………. و نام مادر خانم ………….. ساکن : ……………………………………… نیز به عنوان اعلام رضایت امضاء کرده است و گواهی شماره ………………………. مورخ  /   /   ۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره مزبور مبنی بر عدم صلح یا عدم صدور اجرائیه و دال بر بقاء مهریه تحصیل شده است .

تاریخ :…………. ماه یکهزار و سیصد و……………۱۳ شمسی محل امضاء :

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۷:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه سند رضایت همسر برای پذیرش قیمومت

اینجانب : ......................... فرزند آقای ............................. و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره : ..................... صادره از : ................. متولد : ..................... ساکن : ....................................................................... به عنوان همسر دائم بانو : .............. فرزند آقای ..................... و مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از.................. متولد ..................... ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره          .................... مورخ   /   /   13 تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره............... تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : ........................ فرزند مرحوم ................ و نام مادر مرحومه ................. دارای شناسنامه شماره .................... صادره از ............ متولد    /   /   13 شمسی اعلام می دارم .

تاریخ :           ............................. ماه یکهزار و سیصدو ............................. 13 شمسی .

محل امضاء :

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه سند رسمی اقرار به زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

بتاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ......................... متولد ...................... تبعه کشور ................................... و خانم ............................... فرزند ..................... و ........................ و به شناسنامه ................ صادره از ..................... متولد ...../ ..... / ................. و به شماره ملی ....................... ساکنین ..........................................................................

و بعدالحضور با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمودند مبنی بر اینکه در تاریخ .... / .... / ......... با رعایت کامل موازین شرعی و بطور عادی به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده و این عقد کماکان به اعتبار و قوت خود باقی است و همچنین طرفین اقرار و اعتراف صریح نمودند که زوج همسر دیگری ندارد و نامبردگان با مسئولیت تامه و کامله خود و علم و آگاهی کامل نسبت به اقاریر خود این سند را امضاء می نمایند. برای تنظیم این سند نامه شماره .................................. اداره ثبت اسناد و املاک ....................................... و نامه شماره .................................. نیروی انتظامی استان ...................................... که به استناد نامه مذکور مجوز شماره ............................. استانداری ............................. لحاظ گردیده ، ملاحظه شد .

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه سند دریافت مهریه

اینجانب : ............................ فرزند آقای .............................. و نام مادر خانم .................... دارای شناسنامه شماره : ............................ صادره از : ...................... متولد : .............. ساکن : ........ ............... .............................. .......................................... ...... ................ ................ اظهار و اعلام می نمایم که کلیه مهریه و صداق خود ناشی از نکاحیه شماره ............... مورخ   /    /   13 تظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره............ تهران منعقده فی مابین اینجانب و آقای ............................ را تماماً و نقداً از زوج خود موسوم به نامبردۀ اخیر الذکر فرزند آقای .............................. و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره .................... صادره از ................. ساکن : ............................................................... اخذ و دریافت نموده ام و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه ندارم و ضمن العقد خارج لازم ( که عقد خارج مزبور بطور شفاهی فی مابین اینجانب و زوج فوق الذکر منعقد شده ) هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نموده و می نمایم و آقای : ........................................... پدر زوجه موصوفه و دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از ................. متولد................ فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم .............. ساکن : ............................................. نیز به عنوان اعلام رضایت امضاء کرده است و گواهی شماره ............................ مورخ  /   /   13 دفتر رسمی ازدواج شماره مزبور مبنی بر عدم صلح یا عدم صدور اجرائیه و دال بر بقاء مهریه تحصیل شده است .

تاریخ :............. ماه یکهزار و سیصد و...............13 شمسی محل امضاء :

۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۳:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر