به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۳۸۷ مطلب در شهریور ۱۴۰۱ ثبت شده است

فسخ قرارداد را به چه صورتی باید ابلاغ کرد ؟

باید از طریق دفاتر ثبت قضایی اقدام به ابلاغ قانونی فسخ معامله کرد.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اهمیت ابلاغ قانونی فسخ قرارداد در چیست؟

اهمیت ابلاغ فسخ قرارداد در این می باشد که طرف دیگر معامله متعاقبا نمی تواند ادعا صحت معامله را داشته باشد. از انجا که خیارات و حق فسح معامله حقوقی می باشند و افراد می توانند از آن استفاده کنند یا نکنند ، این اهمیت دارد که شما از طریق یک راه قانونی به طرف دیگر معامله اعلام دارید که قرارداد را فسخ نموده اید.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نگارش فسخ قرارداد بر چه اساسی می باشد؟

نگارش متن فسخ قرارداد شما باید بر اساس دلایل و خیاراتی می باشد که با استفاده از آن اقدام به فسخ معامله کرده اید.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر فروشنده از انتقال سند خودداری کند فسخ مبایعه نامه چه صورتی میباشد؟

ابتدا باید اظهارنامه ارسال شود و سپس دادخواست الزام به ایفای تعهد بر اساس مفاد قرارداد تنظیم نموده و در غیر این صورت مطالبه جبران خسارت و ضررو زیان نمود.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نسبت به فسخ مبایعه نامه چگونه میتوان اقدام نمود؟

اگر در مبایعه نامه طرفین حق فسخ قرارداد پیش بینی کرده باشند طبق قرارداد نسبت به فسخ معامله اقدام می شود.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورتیکه فروشنده پارکینگ را تحویل ندهد فسخ مبایعه نامه آپارتمان چگونه است؟

ابتدا باید از طریق اظهارنامه از فروشنده تقاضای تحویل پارکینگ صورت گیرد و در صورتیکه فروشنده تحویل ندهد باید در دادگاه شکایت و درخواست فسخ قرار داد نمود .

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مبایعه نامه ی عادی بدون شهود ضمانت اجرای قانونی دارد؟

 

مبایعه نامه ای که شهود کافی نداشته باشد ضمانت اجرا و ارزش قانونی ندارد.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مبایعه نامه ای که توسط وکیل فروشنده به امضا رسیده است پس از فوت فروشنده اعتبار دارد؟

 

در صورتی که قرارداد تنظیم شده وکالت نامه باشد اعتباری نخواهد داشت اما در صورتی که مبایعه نامه باشد معتبر است و می توان به آن استناد کرد.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی تعهد قبول مسئولیت خلافی پایان کار به شهرداری

اینجانب ……………… مالک / وکیل مالک پلاک ثبتی ………….. به نشانی ………………… با شماره پرونده شهرسازی …………… ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم شرعی و قانونی میگردم تا در خصوص تخلف واقع شده در ملک مذکور بشرح …………………. در صورت شکایت یا اعتراض هر شخص ثالثی ضمن قبول کلیه مسئولیت های حقوقی و قضایی و سلب مسئولیت از شهرداری، اینجانب حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نموده و چنانچه در آینده ادعا و اعتراض یا آغاز سخن در این خصوص بنمایم از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن تلقی می شود.

ضمناً متعهد میگردم خریدار بعدی ملک یا خریداران واحدهای آپارتمانی احداثی در ملک فوق را از مفاد تعهد نامه مطلع نموده و مراتب را در اسناد مربوطه قید و تعهد لازم از آنان اخذ نمایم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سندرسمی تعهد مفقودی دفترچه بیمه درمانی

اینجانب ………. دارنده شماره بیمه …………. اظهار و اعتراف می نمایم که دفترچه بیمه آقای / خانم ………………….. با نسبت ………… و شماره بیمه ………………. که از شمول بیمه خدمات درمانی …….. خارج شده است و تا تاریخ …….. دارای اعتبار میباشد به دلایل نامعلومی مفقود گردیده است.

لذا بدین وسیله برابر این سند رسمی متعهد و ملتزم شرعی و قانونی میگردم چنانچه هرگونه فسادی بر خلاف اقاریرم کشف گردید یا هزینه ای با استفاده از این دفترچه به سازمان بیمه خدمات درمانی ……… وارد گردد تمامی هزینه ها و خسارت وارده را که سازمان مذکور محاسبه و تعیین مینماید پرداخت نمایم و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نمایم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی تعهد پذیرش کشف هر نوع فساد در خصوص مدارک مفقود شده

اینجانب …………. اظهار و اعلام صریح شرعی و قانونی می نمایم که مدارک ……………….. متعلق به خود را مفقود نموده ام.

لذا چنانچه نسبت به مدارک مذکور از تاریخ سند کشف فسادی شود، یا از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ادعائی به عمل آید، شخصاً پاسخگو خواهم بود.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی تعهد موتورسیکلت سنگین

اینجانب ……………….. با توجه به مقررات جاری و دستورالعمل های راهور ناجا در خصوص موتورسیکلت به شماره پلاک ……. و برابر رای صادره به شماره ……………………. مورخ ……………………….. بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………. متعهد می گردم از تردد آن در معابر خودداری و فقط در مراکز مجاز (پیست موتورسیکلت) از آن استفاده نمایم.

بدیهی است در صورت ارتکاب تخلف مذکور (تردد در معابر و غیره) و توقیف خودرو هیچ گونه درخواستی نسبت به ترخیص و تحویل آن نداشته باشم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی اقرارنامه فک رهن

به موجب نامه شماره …….. مورخ ……… بانک ……….. شعبه ……….. از پلاک ثبتی ……… فرعی از ………. اصلی واقع در بخش …….. درخصوص سند رهنی شماره ……… مورخ …….. فک رهن به عمل آمد.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی اقرارنامه عدم استفاده از قلیان

اداره محترم بهداشت ……….؛

 

اینجانب ………. به عنوان متصدی قهوه خانه سنتی ………. به نشانی ” ………. ” متعهد و ملتزم میگردم که تا زمان وجود منع قانونی از ارائه قلیان در قهوه خانه، خودداری نمایم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی اقرارنامه ثمن اعیان

اینجانب ……….. اقرار و اعلام می نمایم که قدرالسهم موروثی خود از مرحوم ………… درخصوص پلاک ثبتی ……… فرعی از ………. اصلی واقع در بخش ………. را از ورثه ایشان نقداً دریافت نموده و دیگر حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارم.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست تقاضای تخفیف مجازات

ریاست محترم دادگاه……

 

باسلام

 

احتراماً اینجانب ……… به موجب حکم قطعی شماره ………… (حبس–جزای نقدی–شلاق-…) محکوم شده ام، با توجه به اعلام گذشت شاکی، به استناد ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تخفیف مجازات دارم. قبلاً از عنایتی که خواهید فرمود سپاسگذارم

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت قبل از صدور حکم قطعی

فرض می کنیم شخصی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد و پس از رسیدگی، به تحمل یک سال حبس محکوم می شود.

اما پس از گذشت یک ماه از مدت حبس، موفق می شود که رضایت شاکی را جلب نماید.

مطابق قانون هرگاه شاکی در این گونه جرائم بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم می تواند با استناد به رضایت شاکی از دادگاه صادر کننده حکم قطعی (دادگاهی که به موجب حکم آن شخص متحمل مجازات می شود که حسب مورد می تواند دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر استان باشد)، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر کند.

در این صورت دادگاه مزبور به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثر گذشت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت قبل از صدور حکم قطعی

مقصود از حکم قطعی، حکمی است که قابل اجراست (با کمی تسامح می توان این تعریف را پذیرفت).

 

هرگاه قبل از قطعی شدن حکم شاکی اعلام رضایت کند، به موجب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا نوع مجازات را تغییر دهد.

 

برای مثال به جای حبس او را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سازش نامه

ریاست محترم شعبه ……

 

باسلام

 

احتراماً، اینجانب…………… شاکی پرونده کلاسه ………… که تحت عنوان …………… (فحاشی و…) از آقای/خانم ………… شکایت کرده بودم، با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت ریش سفیدان محل، بدینوسیله منجزاً (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می کنم و هیچگونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.

نکته اول

 

در اینجا باید به دو مسئله توجه داشت:

 

یکی آنکه گاهی اوقات پس از اعلام رضایت توسط شاکی و مختومه شدن پرونده، متهم درصدد برمی آید که به عنوان مفتری علیه شاکی اعلام جرم کند. یعنی ادعا می کند که شاکی با سوء نیت، به قصد ضرر رساندن و متهم کردن او به عمل مجرمانه از وی شکایت کرده است. به همین دلیل برای جلوگیری از این امر در انتهای سازش نامه ها اضافه می کنند:

(آقای/خانم ……… نیز حالیه اعلام می دارد که او نیز از آقای ……… شکایتی نداشته و در این پرونده ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.)

و سپس مفاد سازش نامه به امضای هر دو نفر می رسد.

مسئله دیگر آن است که معمولاً شهروندان محترم با تفاوت های موجود بین مسایل کیفری و مدنی کاملاً آشنا نیستند و در نتیجه در هنگام تنظیم سازش نامه ها به آنها توجه نمی نمایند.

فرض کنیم شخص (الف) شیشه اتومبیل شخص (ج) را با سنگ شکسته است و پس از تعقیب متهم در دادسرا شخص (ج) اعلام رضایت می‎کند و می گوید از (الف) شکایت کیفری ندارد.

در این مورد باید توجه داشت که این اعلام رضایت فقط بر عدم دریافت خسارت، وی را تحت تعقیب قرار دهد.

در اینگونه موارد چنانچه مقصود شاکی از اعلام رضایت در هر دو جنبه کیفری و مدنی موضوع باشد، یا اینکه شاکی پس از دریافت خسارت، رضایت خود را (مبنی بر عدم اعمال مجازات کیفری متهم) اعلام کرده باشد، مراتب باید به طور کامل در متن سازش نامه آورده شود.

مثلاً (…و هیچگونه ادعای کیفری و مدنی از ایشان ندارم).

نکته دوم

 

پس از اعلام گذشت، شاکی دیگر نمی تواند از گذشت خود برگردد و دوباره تقاضای تعقیب کند چون پس از اعلام گذشت (در جرائم قابل گذشت)، امر تعقیب ممکن نخواهد بود.

 

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رسمی اقرارنامه ترک دعوا

اینجانب …………. اقرار و اعتراف صریح و شرعی و قانونی می نمایم که از کلیه شکایت و ادعای خود علیه ………. متهم پرونده شماره ………….. شعبه ………… صرفنظر نموده و رضایت خود را اعلام می نمایم و از مقام محترم قضایی خواهشمندم پرونده فوق الذکر را مختومه و کان لم یکن تلقی نمایند.

 

لذا چنانچه در آینده نسبت به موضوع پرونده و شخص متهم در مقام ادعا یا شکایت یا سخنی برآیم، از درجه اعتبار ساقط و غیر مسموع و بلااثرخواهد بود.

 

آقای / خانم ……… نیز حالیه اعلام می دارد که او نیز از آقای / خانم ……… شکایتی نداشته و در این پرونده ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند و هیچگونه ادعای کیفری و مدنی از ایشان ندارد.

۳۱ شهریور ۰۱ ، ۱۸:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر