به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۸ مطلب با موضوع «انواع اقرارنامه» ثبت شده است

نمونه مبایعه نامه اموال غیرمنقول

ای ایمان اور دکان به عهد و پیمان هایتان وفا کنید

تاریخ تنظیم: || ۱۳

ماده ۱ طرفین معامله

 ۱-۱ فروشنده نام فروشنده" فرزند   به شماره شناسنامه نشانی: تلفن:    صادره از   ساکن   تلفن

 ۱ - ۲ خریدار: "نام خریدار "فرزند    به شماره شناسنامه و صادره از ساکن نشانی: تلفن

ماده ۲ مورد معامله و مشخصات آن

مورد معامله و مشخصات أن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول وتأیید خریدار می باشد عبارتست از ششدانگ

دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک وبه شماره ثبت دفتر بخش با امتیاز آب و برق گاز و تلفن به شماره و جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه که فروشنده به رویت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل موده و مورد قبول خریدار می باشد

۲-۱:آدرس مورد معامله عبارتست از

ماده ۳. قیمت کل مورد معامله

قیمت موردمعامله مبلغ ریال معادل تومان وجه رایج مورد توافق متعاملین قرار گرفت و ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد

۳-۱ مبلغ ریال ( تومان ) به عنوان قسمتی از ثمن معامله نقدا طى فقره چک شمارة مورخه بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده کردید و به دریافت أن اقرار نمود

نمونه مبایعه نامه اموال غیرمنقول

 

 

۲-۳ مبلغ ریال (  تومان ) هم زمان باتحویل مبیع وبه تصرف مشتری دادن آن در مورخ  /  / ۱۳

۳-۳ مبلغ ریال تومان) در تاریخ  / / ۱۳ هم زمان باتنظیم سند رسمی انتقال ودر دفترخانه شماره ونام شهرستان"

تبصره عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله رابه هرشخص دیگری واگذار نماید و در این موردنیاز به اخذهیچ گونه مجوزدیگری نمی باشد.

مادة ۴ - مشروط معامله

۴ - 1: تاریخ تخلیة وتحویل مبیع مورخه ۱۳ تعیین می شودکه هم زمان باتخلیه وتحویل مبیع مبلغ مندرج در بند ۲-۳ در حق فروشنده تأدیه می گردد.

۴ - ۲: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخه ۱۳ می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره واقع در برای انجام کلیه تعهدان مندرج در ماه مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می باشند.

۴-۳: فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب های مالیائی نقل و انتقال عوارض نوسازی گواهی پایان ساختمان و را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم نماید به طوری که در روز تنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد

۴-۴ : حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم وحضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده نسن معامله (به صورت چک تضمینی باوجه نقد در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه گواهی صادره ازدفترخانه مذکور می باشد.

۴ - ۵: در صورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ریال د. تومان به عنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود

 ۴ - ۶: هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند. این مبایعه نامه به خودی خودفسخ ومعامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار مبلغ ریال ( تومان از پیش پرداخت راکسرنموده و باقی مانده را به وی مسترد نماید

۴ - ۷، هرگاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر می باشد خریدار می | تواند با مراجعه به مقامات صالح قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در دفتر خانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید

 

تبصره چنانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمی از مقامات فضایی مطالبه نماید. فروشنده هیچ گونه حق و ادعائی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله مذکور در بند ۳نخواهد داشت

۸-۴ خریدار حق دارد مورد معامله راجز یا کلا ولوبه صورت صلح حقوق ویاوکالت به غیرمنتقل نماید که در این صورت وحسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند ۲-۴) بنام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیزازحیث پرداخت الباقی ثمن معامله وحضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت.

۴ - 4 فروشنده اقرارنمود که مورمعامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد

۴ - ۱۰: هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت و مابعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملانقل و انتقال تحقق پیدا نکند وباسندتنظیمی ابطال گردد فروشنده موظف است تن معامله رابه قیمت روزا و در صورت لزوم باجلب نظر کارشناس به خریدار پرداخت نماید و چنان که دراین زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارت رانیز جبران کند

۴ - ۱۱، متعاملین براساس آیات شریفه « أوفوا بالعقود » و « المسلمون عندشروطهم ومنلهدوملزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظیم و امضاء سند رسمی مورد معامله اقدام نمایند

۴ - ۱۲ تأدیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال عوارض شهرداری دارایی و ... به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریرو بهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین می باشد

این مبایعه نامه باتوجه به مواد ۱۰و ۱۹۰ او قانون مدنی و با رعایت کلبه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت با اراده شخصی باعلم و آگاهی از کم وکیف موردمعامله و اوضاع و احوال و زمان ومکان ونیز برابر ارزش مبیع باثمن وبارضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن اگرچه افحش باشد هیچیک از طرفین حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عند بیع ایجابا و و جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی لازم الاجرا بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچ گونه تاثیری بر مبایعه نامه ندارد

فروشنده: "نام وامضاء فروشنده"

خریدار: "نام و امضاء خریدار

شهود "نام و امضاء شهوده

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه متن واگذاری ملک به فرزند

شایع ترین نوع انتقال اعم از اموال منقول یا غیرمنقول از طریق بیع صورت می گیرد، اما در قانون طرق دیگری برای انتقال مالکیت و انتقال منافع پیش بینی شده است در این نوشتار قصد داریم بدون ورود در ماهیت آنها صرفا جهت آشنایی و آگاهی بیشتر به چند نمونه متن واگذاری ملک به فرزند بسنده کنیم.

انتقال ملک به فرزند از طریق قولنامه

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از …………… کد ملی ………………. متولد ………       ساکن ……………… تلفن ………… .

یا با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب …………….

۱-۲خریدار/خریداران  …………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………… صادره از ……….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………… تلفن ……….. .

 

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات ملک

بیع ………. دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی ……….. فرعی از…..اصلی به مساحت اعیانی …..مترمربع و به صورت …… خوابه و مساحت عرصه متر به نشانی محل وقوع ملک ……. طبقه……واحد…..و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده….و آب به شماره اشتراک ….. و گاز شهری به شماره شناسایی…….و یک رشته تلفن دائر به شماره…… و انباری به مساحت…… متر مربع واقع در و تعداد…..عدد پارکینگ به شماره های …….و دارای پایان کار ساختمان شماره……مورخ ….. صادره از سوی شهرداری منطقه ……. می باشد.

تاسیسات گرمایشی شوفاژ روشن، پکیج حرارتی، گاز شهری، فن کویل، بخاری نفت سوز، شومینه و وسیله سرمایی آن کولر، چیلر، فن کوئل، تهیه مطبوع، سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت خریدار رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت ملک کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳   ثمن معامله و نحوه پرداخت

 ۳-۱ کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد ……ریال وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد (اگر پرداخت به صورت اقساط باشد تعداد و موعد اقساط در قرارداد درج شود)

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱ به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در تاریخ….. در دفترخانه اسناد رسمی شماره…. یا دفترخانه ای که بانک و سازمان های تابعه…. معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند.

۴-۲ هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ ……ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.

ماده ۵ تسلیم ملک

 فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ      /      /    ۱۳ ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام عدم تخلیه روزانه …….ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند.

و سایر مواردی از جمله اسقاط کلیه اختیاراتی قانونی فسخ قرارداد و یا هر شرط و مندرجات دیگری بنا بر توافق طرفین قابل درج در قولنامه می باشد.

۰۴ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (بعد از صدور رای)

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................  موجب این  سند اظهار  داشت چندی پیش علیه جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. باظهاره ....................ایراد شکایت نموده که که  پرونده امر درشعبه  ...............تحت  کلاسه  ................. مطرح  و تحت رسیدگی قرار گرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ............ گردیده  است.  اینک با دریافت خسارات وارده و با انجام صلح و سازش با مشتکی عنه در مورد وی گذشت نموده و رضایت بی قید و شرط خویش را نسبت به نامبرده اعلام و تقاضای موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده را از مقامات محترم قضایی دارد و چنانچه از تاریخ تحریر این سند در مقام هرگونه ادعایی برآید به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود.

 

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (قبل از صدور رای)

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................  موجب این  سند اظهار  داشت چندی پیش علیه جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. باظهاره ....................ایراد شکایت نموده که پرونده موضوع در مراجع انتظامی و قضایی مطرح و در مرحله رسیدگی می باشد که اینک با انجام صلح و سازش با مشتکی عنه در مورد وی گذشت نموده و رضایت بی قید و شرط خویش را نسبت به نامبرده اعلام و تقاضای موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده را از مقامات محترم قضایی دارد و چنانچه از تاریخ تحریر این سند در مقام هرگونه ادعایی برآید به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه رضایت برای تاسیس باشگاه

جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................  احد از مالکین پلاک ثبتی ...............................  در کمال  صحت  و سلامت  مراتب  رضایت  خود را در زمینه  تاسیس باشگاه  ورزشی  توسط جناب آقای/سرکار خانم .................... فرزند ....................... به شماره شناسنامه................... و کد ملی........................ ( دیگرمالک  مشاع  پلاک  ثبتی  فوق الذکر) در محدوده پلاک ثبتی  مذکور پس  از اخذ مجوز لازم  از مراجع  ذیربط در سازمان  تربیت  بدنی  اعلام داشته وبدینوسیله حق  هرگونه اعتراضی  را از خود سلب  و ساقط می نماید.

۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه اجازه اشتغال همسر

بدینوسیله جناب آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ..................... رضایت منجز خود را نسبت به فعالیت همسرش سرکار خانم ...............................در اشتغال به .................... را برای مدت ..................... اعلام می نماید.

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه وصول وجه چک

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .............................................به  موجب  این  سند اقرار نمود وجه چک / چکهای به شماره ...........................بر عهده......................... مربوط به موضوع.................................. را تماما وصول نموده و با تحویل لاشه چک به صاحب حساب حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمونه است. 

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

 جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک  طرف  و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به  عنوان  مستاجر سند موصوف  ازطرف دیگر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال  التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه مفقود کردن چک

سرکار خانم/جناب آقای ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................ به  موجب این سند اقرار نمود از آنجا که چک / چکهای  صادره توسط ................ تحت شماره  / شماره های  ............... نزد نامبرده بوده واکنون مفقود گردیده است لذا ضمن اعلام وصول وجوه موصوف حق هرگونه ادعا و اعتراض دراین خصوص  را از خود سلب و ساقط نموده و چنانچه نسبت به سند / اسناد تجاری فوق هرادعایی از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی مطرح گردد شخصا" پاسخگو خواهد بود.

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................   زوجه سند نکاحیه شماره ......................  به موجب  این  سند اقرار نمودند تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه  فوق  الذکر را به همسر خود جناب آقای  ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................  ابرا نموده  و ذمه  زوج  درخصوص  پرداخت  مهریه  به  زوجه  بری  گردیده و زوجه در این خصوص حق هیچگونه مطالبه ای را نخواهد داشت. ضمنا" زوجه حق  هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را از خود سلب و ساقط نمود.

۱۶ تیر ۹۸ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به موجب  این  سند اقرار نمودند کلیه  حقوق  ومزایای  قانونی  خودتحت  هرعنوان  اعم  ازحقوق  و دستمزد، پاداش،  مرخصی  های استفاده  نشده، سنوات، حق اولاد و مسکن و  امثال آنها و هر نوع  طلب  تحت  هر عنوان  که  باشد تا مورخ  ............... ازجناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه...............و کد ملی............................ دریافت  نموده  و هیچگونه  طلب  تحت  هرعنوان  در خصوص  حقوق  و مزایای  ناشی  از اشتغال  در ..................................... را نداشته  و حق  هرگونه  ادعا و اعتراض در این  خصوص را ازخود سلب  و ساقط می نماید.

۱۴ تیر ۹۸ ، ۱۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه (سند رضایت) پدر برای ازدواج دختر باکره

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ......................... فرزند ............................ بشماره شناسنامه ............................ صادره از ...................... متولد ...../ ..... / ................ مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای ......................................... فرزند.................. بشماره شناسنامه .................... صادره از ...................... به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم.

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه شماره : ................ صادره از : .................. متولد : ............. ساکن : ............................................................................................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره ................ مطروحه در دادگاه کیفری ........... شعبــــه .............. تهران علیه خانم / آقای : ........................... بموجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های بعمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه ادعائی علیه متهم موصوفه اعم از حقوقی ، جزائی و ضرر و زیان در آن مورد نداشته و ندارم و از دادگاه محترم تقاضای موقوفی (تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ :           ............ ماه یکهزار و سیصد و.......... 13 شمسی

محل امضاء

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده چک کیفری

اینجانب : .............................. فرزند آقای .................... به شماره ملی .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : .............. متولد : ............ ساکن : ..................................................................................... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در  دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... تهران علیه خانم / آقای : ........................ راجع به صدور چک بلامحل شماره : ................... بانک : ................... شعبه : ................ بموجب این سند رسمی اقرار به تحصیل حقوق خود نموده و اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه دعوی در این مورد علیه نامبرده اعم از حقوقی و جزائی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و بنابر این از دادگاه محترم تقاضای موقوفی (تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به : ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ : ........................ ماه یکهزار و سیصد و ........................... 13 شمسی .

محل امضاء

 

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

اینجانب ............................. فرزند .......................... به شماره شناسنامه .................. متولد .................... صادره ...................... دارای شماره ملی ................................... ساکن ........................................................ به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ............................. واحد..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی.................واقع در بخش ......................... با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم مبنی بر این که حقوق مکتسبه خود در خصوص استفاده از پارکینگ به نفع آقای/خانم ................................ فرزند ........................... به شماره شناسنامه ..................صادره از .................. متولد .............................. ساکن ............................................ مالک ششدانگ آپارتمان / کاشانه به شماره و پلاک ..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی........................ واقع در بخش ................... صرفنظر نموده و رضایت تامه و کامله دارم اداره ثبت اسناد و املاک ................... و مراجع ذیصلاح اداری و ثبتی و قانونی وفق مقررات و موازین قانونی در این خصوص تصمیمات لازمه را اتخاذ نموده و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و دفاتر مربوط و موجوده در اداره ثبت نیز اقدام نمایند و در این خصوص هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم.

امضا و اثر انگشت .............................. به تاریخ.............

امضا و اثر انگشت شاهد اول .............................. به تاریخ................

امضا و اثر انگشت شاهد دوم .............................. به تاریخ...............

۰۷ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه به زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

بتاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ......................... متولد ...................... تبعه کشور ................................... و خانم ............................... فرزند ..................... و ........................ و به شناسنامه ................ صادره از ..................... متولد ...../ ..... / ................. و به شماره ملی ....................... ساکنین ..........................................................................

و بعدالحضور با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمودند مبنی بر اینکه در تاریخ .... / .... / ......... با رعایت کامل موازین شرعی و بطور عادی به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده و این عقد کماکان به اعتبار و قوت خود باقی است و همچنین طرفین اقرار و اعتراف صریح نمودند که زوج همسر دیگری ندارد و نامبردگان با مسئولیت تامه و کامله خود و علم و آگاهی کامل نسبت به اقاریر خود این سند را امضاء می نمایند. برای تنظیم این سند نامه شماره .................................. اداره ثبت اسناد و املاک ....................................... و نامه شماره .................................. نیروی انتظامی استان ...................................... که به استناد نامه مذکور مجوز شماره ............................. استانداری ............................. لحاظ گردیده ، ملاحظه شد.

۰۶ تیر ۹۸ ، ۲۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه بخشیدن تمامی مهریه

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن .........................................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد به صورت کامل به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... بشناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن ................................... ، بذل و بخشش نموده ام و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم.

ضمناً اینجانب .................................... با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم .............................. با مشخصات بالا با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم .

علاوه بر آن

1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........

2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت طرفین را تصدیق و ذیل سند را امضاء نمودند .

بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی .

 

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه                         نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول                   نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم

۰۶ تیر ۹۸ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه نداشتن همسر

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه شماره : ............................ صادره از : .................. متولد : ........... ساکن  : .......... ...................... ...................................... ................... ....... ............ .......... .............. بموجب این سند اقرار می نماید که دارای همسری نیستم .

تاریخ :       ...................... ماه یکهزار و سیصد و............................ 13 شمسی .

محل امضاء و اثر انگشت

۰۶ تیر ۹۸ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

نمونه اقرارنامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . ۱- خانم  ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در  تاریخ         ...............به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و این عقد تاکنون پابرجا و باقی می باشد  و ثمره این ازدواج ..........فرزند ذکور / اناث بنام .................. به شناسنامه شماره ...................صادره از.............. متولد           ............... می باشد. همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت .

این سند  در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های سری .................... تنظیم و مبلغ ................... ریال بابت تنظیم سند توسط اقرار کنندگان و بموجب فیش شماره............. به بانک ملی ایران شعبه ............. واریز و قبض رسید  ............. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی                        محل امضاء

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اقرارنامه دریافت سهم الارث و مهریه همسر متوفی (اعلام رسید ثمنیه)

اینجانب : .................. فرزند آقای .................. و نام مادر خانم .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : ........................ متولد : ................ ساکن : .................................................................................................................... همسر مرحوم : .............................. با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ............. مورخ   /   /   13 صادره از شعبه ......... شورای حل اختلاف........ و گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ............... مورخ    /   /   13 صادره از سرممیزی ............. ارث تهران بموجب این سند رسمی اظهار و اعلام می دارم که کلیه سهم الارث خود از آن مرحوم را از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول و غیرمنقول و نیز تمام مهریه خود را از سایر ورثه قانونی آن مرحوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی نسبت بماترک آن مرحوم ندارم و ضمن عقد خارج لازم ( که بطور شفاهی عقد خارج لازم فی مابین اینجانب و ورثه آن مرحوم منعقد گردیده) هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضررّ و غیره سلب و ساقط نموده و می نمایم.

تاریخ :  ........................

محل امضاء و اثر انگشت زوجه متوفی :

محل امضاء و اثر انگشت شاهد اول :

محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم :

۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر