به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۰۸ مطلب با موضوع «انواع قرارداد» ثبت شده است

پرکاربردترین عقود مشارکتی در ایران را نام ببرید؟

مشارکت حقوقی، مضاربه و مدنی از عقودی هستند که بانک ها می توانند در جهت تأمین منابع مالی در بخش های اقتصادی، کشاورزی و بازرگانی از آن بهره گیرند.

۰۷ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد بذل مدت در نکاح منقطع

نظر به اینکه طبق سند نکاحیه منقطع شماره ………………………….. مورخ   /   /  ۱۳ تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………… تهران بانو:        …………………. فرزند آقای ……………………… و نام مادر خانم ……………….. دارای شناسنامه شماره  …………. صادره از         …………… متولد ……………. ساکن …………………………….

بمدت ………………….. سال کامل شمسی از تاریخ وقوع نکاح همسر منقطعه اینجانب: ……………… فرزند آقای ………………… و نام مادر خانم ……………………… دارای شناسنامه شماره………………………… صادره از ………………… متولد ………………………. ساکن:…………………………………………………………….

بوده، علیهذا بموجب این سند رسمی (و داخل در مدت نکاح منقطع مزبور) باقیمانده مدت نکاح منقطع فوق الذکر را به بانوی مشارالیها بذل نموده و می نمایم و بنابراین بانوی نامبرده از زوجیت منقطعه اینجانب خارج میگردد و مهریه نیز طبق قبض سپرده شماره ………………………. (موجود در این دفتر) به صندوق ثبت بسود بانوی موصوفه تأدیه شده و تمامی شرایط صحت بذل مدت آن نکاحیه منقطعه از هر حیث باقرار جاری شده است.

قبض حق التحریر بشماره…………………………….. تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (………………………………..)

تاریخ:                                         محل امضاء:

۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد در خصوص طلاق نامه خلع

طلاق نامه

طلاق دهنده: آقای …………………………… فرزند آقای ………………………………… و نام مادر خانم………………………… دارای شناسنامه شماره         …………………………… صادره از …………………………………… متولد روز………….. ماه…………….. سال…………… ساکن …………………………………………………………………….. مسلمان و تابع ایران

طلاق داده شده: بانو: …………………….. فرزند آقای …………………….. و نام مادر خانم ………………………… دارای شناسنامه شماره ………………………………….. صادره از ……………………….. متولد روز…………. ماه ……………… سال………………………

ساکن:……………………………………………….. مسلمان و تابع ایران.

نوع طلاق: خلع نوبت اول.

شرح طلاق و قراردادهای ضمن طلاق: با مراجعه مکرر زوجین بدفترخانه و پند و نصایح لازم از انجام طلاق منصرف نگردیدند و پس از تفهیم مفاد بخشنامه های ثبت کل و مهلت مقرره باز هم از طلاق انصراف نیافتند و زوجه (طلاق داده شده) بواسطه کراهت با صرفنظر کردن از نفقه نیز قامت مهریه موضوع نکاحیه شماره مورخ     /   /   ۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره…………………… تهران را به زوج خود در مقابل طلاق خلع بذل نمود و زوج هم قبول بذل نموده و مشارالیها را مطلقه به طلاق خلعی نمود و راجع بهحضانت تنها فرزند خردسال پسر موسوم به:………………….. نیز مقرر شده که طلاق داده شده او را نگهداری کرده و طلاق دهنده متعهد به پرداخت ماهانه مبلغ …………………………. ریال به عنوان هزینه حضانت، به طلاق داده شده تا سن ۱۸ سالگی فرزند مزبور در مقابل اخذ رسید می باشد و در کلیه موارد ولایت فرزند مرقوم، زوج (طلاق دهنده ) اختیارات خود را به طلاق داده شده تفویض نموده است.

امضاء زوجین:

عدلین: حضرات حجج الاسلام آقایان: ………………………. و …………………………… معروف در همین دفتر و عدلین در دفترخانه اجرای صیغه طلاق مزبور را استماع نمودند.

امضاء عدلین:

معرفین: آقایان:………………………………… فرزند آقای …………………………….دارای شناسنامه شماره ………………………… صادره از …………………………. متولد …………………………….. ساکن:

و………………………… فرزند آقای………………………. دارای شناسنامه شماره        ……………………… صادره از ………………… متولد…………………… ساکن: …………………………………………………

اظهار می دارند که زوجین را به خوبی می شناسند و صحت هویت آنان را گرامی دارند.

امضاء معرفین:

صیغه طلاق بوسیله اینجانب: ……………………………… سردفتر جاری شده است.

امضاء:

 

با احراز هویت زوجین بوسیله معرفین صحت ثبت با طلاقنامه را تصدیق و تمام مراتب مسطوره نزد اینجانب واقع شد.

امضاء سردفتر و مهر دفترخانه

۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم پذیرش دعوای التزام به تعهد

مواردی که دعوای الزام به تعهد پذیرفته نمی شود:

  • اگر متعهد ، تعهد خود را انجام داده باشد.
  • اگر طرفین قرارداد با رضایت خود ایفای تعهد را متنفی کرده باشند.
  • اگر متعهد له، متعهد را مبری کرده باشد.
  • اگر تعهد، با توافق طرفین  تبدیل به تعهد جدیدی شده
۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع تعهدات

  • تعهد به دادن مال:  قراردادهای مربوط به انتقال ملک به دیگری.
  • تعهد به انجام دادن کار معین: مثل قراردادی که رستوران در آن ملزم می شود ۱۰۰ پرس غذا در تاریخ معین به طرف قرارداد تحویل دهد.
  • تعهد به انجام ندادن کار معین: مثل قراردادی که طی آن فرد ملزم می شود زمین همجوار ملک خریداری شده را به کسی غیر از خریدار نفروشد.

قراردادها، موجب تعهداتی برای طرفین می شوند. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در قراردادها در قوانین ایران به دو شکل است. اجبار و یا فسخ قرارداد.

اگر متعهد به اراده خود، تعهدش را اجرا ننماید اجبار علیه او آغاز می شود. در حقوق ایران اصل بر اجبار متعهد به انجام تعهد است و در صورت عدم امکان خسارت اخذ می شود.

۱۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در قرارداد مشارکت مدنی راه‌اندازی مغازه چه نکته‌ای حائز اهمیت است؟

در این قرارداد باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص شود. همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا می‌تواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر می‌تواند کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص باشد.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد همکاری و شراکت در راه اندازی فروشگاه و مغازه چیست و چه کاربردی دارد؟

نمونه قرارداد شراکت در مغازه با عنوان مشارکت مدنی شناخته می‌شود. طبق تعریف ارائه شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سرمایه و دارایی‌های نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود می‌باشد‫.‬ از این روی این قرارداد برای مشارکت در موضوعات مختلف و گوناگونی کاربرد دارد که قرارداد حاضر مربوط به همکاری و شراکت در انواع اصناف مربوط به فروشگاه‌هایی آفلاین (بازرگانی و تجاری و غیره) بطور مثال قرارداد شراکت مغازه بین دو نفر، مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سایر اسامی قرارداد مشاوره چیست؟

قرارداد نظارت و قرارداد مشاوره ساعتی

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت‌ بین قرارداد مشاوره با قرارداد استخدام چیست؟

دستمزد مشاور اصولا به‌صورت ساعتی تعیین می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، مشاور موظف است تعداد ساعت معینی (مثلا ۱۰۰ ساعت) را به شرکت طرف قرارداد خود اختصاص دهد و در ازای هر ساعت مبلغی دریافت کند.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مشاوره چه کاربردی دارد؟

قرارداد مشاوره قراردادی است که کارفرما براساس آن می‌تواند افرادی را با عنوان مشاور به صورت ساعتی و با تعهد حضور در ساعات معین به کار بگیرد. متقابلا اگر فردی بخواهد از تخصص خودش به صورت ساعتی استفاده نماید نیازمند انعقاد این قرارداد است.

این نکته حائز اهمیت است که اصولا مشاور به استخدام رسمی شرکت یا سازمان محل فعالیت خود در نمی‌آید و قرارداد او از نوع قرارداد مشاوره است، نه استخدام یا کار.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مشاوره چیست ؟

مطابق تعریف ماده 2 بند 5 آیین نامه خرید خدمات مشاوره، مشاوره هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره‌ای یا خدمات مهندسی مشاور در حوزه‌هایی است که نیازمند صلاحیت و تخصص می‌باشد.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا قرارداد مشارکت مدنی منتج به تشکیل شخصیت حقوقی می‌شود؟

خیر، برخلاف شرکت‌های موضوع قانون تجارت، مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی منفک و مستقل از شرکا می‌باشد.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در قرارداد مشارکت مدنی چه نکته‌ای حائز اهمیت است؟

در این قرارداد باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص شود. همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا می‌تواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر می‌تواند کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص باشد.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مشارکت مدنی چیست و چه کاربردی دارد؟

طبق تعریف ارائه شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سرمایه و دارایی‌های نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود می‌باشد‫.‬ از این روی این قرارداد برای مشارکت در موضوعات مختلف و گوناگونی از جمله تولیدی، بازرگانی، ساخت‌وساز، خدماتی و غیره می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.‬

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد مشارکت مدنی

ماده 1:طرفین قرارداد

طرف اول : آقای ........  با شماره ملی ....... به نشانی ........... که ازین پس عامل نامیده می شود.

طرف دوم : آقای ........ با شماره ملی ....... به نشانی ............ که ازین پس مالک نامیده می شود.

 


ماده 2: موضوع قرارداد

عبارت است از مشارکت در زمینه تأسیس و اداره مرکز .......... .

 


ماده 3: آورده طرفین

آورده مالک : عبارت است : ............. .

آورده عامل : عبارت است : ............. .

 


ماده 4: مدت قرارداد

عبارت است از  .... سال تمام شمسی از تاریخ .... تا تاریخ .... که با توافق طرفین قابل تمدید است.

 


ماده 5: نحوه تقسیم سود

از قرار ... درصد در ماه که از سوی عامل به مالک پرداخت می شود. عامل سود را تا مبلغ ...... تومان تضمین می نماید.

 


ماده 6: شرایط قرارداد

1- عامل حق هر گونه فسخرا از خود سلب و ساقط می نماید. ولی مالک هر زمان بخواهد می تواند قرارداد را فسخ کند.

2- مسئولیت پاسخگویی به کلیه مخاطبین ...... در خصوص مسائل مالی و بدهی ها و مراجعین در هر مورد به طور کامل با عامل است و مالک در این خصوص مسئولیتی ندارد.

3- طرف اول و عامل حق واگذاری منافع موجود در این قرارداد را به غیر ندارد مگر با رضایت مالک.

4- مالک حق انعقاد قرارداد یا واگذاری این مجوز را تا زمان بقاء این قرارداد با شخص دیگر ندارد.

5- ......... .

6- ......... .

7- ......... .

 

۰۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد تمدید اجاره آپارتمان

ماده1- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد (موجر) :  خانم/آقای .......... (با وکالت رسمی آقای/خانم ....... بموجب وکالتنامه شماره .....) فرزند .... به شماره شناسنامه ..... و کد ملی ... صادره از ملایر به نشانی ................ تلفن ........ .

طرف دوم قرارداد (مستاجر) : خانم/آقای ..... فرزند ..... با کد ملی ..... صادره از ..... به نشانی............ تلفن .......... .

 


ماده 2- موضوع قرارداد

تملیک منافع شش دانگ یک واحد آپارتمان .... خوابه به مساحت ... متر مربع واقع در طبقه ..... ساختمان به نشانی : ............ به انضمام انباری و  پارکینگ و یک خط تلفن به همراه سایر ضمایم و منصوبات آن به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ثبتی .... تهران

 


ماده3- اجاره بها

ماهیانه مبلغ ......... ریال معادل .............. تومان که برای تمام مدت اجاره مبلغ ............ تومان می باشد که ماهانه در اول هر ماه (در قبال اخذ رسید یا استرداد چک مال الاجاره) به موجر پرداخت می گردد.

تبصره 1 : مبلغ............ تومان (به عنوان قرض الحسنه) به صورت نقدی به موجر پرداخت گردید و مقرر شد پس از انقضای مدت قرارداد و تخلیه مورد اجاره و تسویه حساب های احتمالی، به مستأجر مسترد گردد.

تبصره 2 : در صورت عدم پرداخت مبلغ اجاره بها در موعد مقرر، موجر اختیار فسخ قراردادو یا اخذ مبلغ اجاره بها از مبلغ قرض الحسنه را دارد.

 


ماده4 مدت اجاره

از تاریخ .... لغایت ..... به مدت چهار ماه می باشد.

تبصره : در صورت تمایل هر طرف قرارداد مبنی بر تمدید مدت اجاره ، موظف است یک ماه قبل از انقضای قرارداد به طرف دیگر اطلاع دهد . و در صورت موافقت طرف دیگر ، این قرارداد به شرح توافقات آتی، قابل تمدید می باشد. در غیر اینصورت مستأجر موظف است در پایان مدت ، مورد اجاره را تخلیه کامل و به موجر تحویل و رسید دریافت نماید و موجر موظف است پس از کسر مبلغ مندرج در بند 5 ماده 5 و اجاره های معوق (در صورت وجود) مندرج در تبصره 2 ماده 3 ، الباقی مبلغ قرض الحسنه را به مستأجر مسترد نماید.

 


ماده 5- شروط قرارداد

1- مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره را کلا یا جزئاً به نحو مشاع و مفروز به هیچکس ندارد.

2- پرداخت هزینه های آب و گاز و برق و تلفن مربوط به مورد اجاره در مدت قرارداد به عهده مستأجر می باشد

3- پرداخت هزینه های مشترک ساختمان و شارژ بر عهده مستاجر است.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

۰۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد صلح آپارتمان مسکونی

مصالح :

خانم ...... فرزند ..... به شماره شناسنامه .... متولد ..... صادره از .... به شماره ملی ....... ساکن ........ .

 


متصالح :

آقای ...... فرزند ..... کد ملی ..... صادره از ..... ساکن ......... .

 


مورد مصالحه :

تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی  واقع در ....... به مساحت تقریبی .... متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره .. فرعی از .. اصلی (سند مادر و سند مشاعی) واقع در بخش .... با جمیع توابع عرفی و قانونی به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق امتیاز برق اختصاصی و آب و گاز و تلفن منصوب در مورد مصالحه.

 


مال الصلح :

مبلغ .....میلیون ریال وجه رایج کشور معادل .... میلیون تومان که با اقرار مصالح نقدا به وی پرداخت و تسلیم شده است. و همچنین اینکه متصالح موظف است به عنوان قسمتی از عوض صلح واجبات شرعی که بر ذمه مصالح و جناب آقای ...... بوده و معطل مانده یا قضا شده را بعد از فوت ایشان ادا نماید. اعم از نماز و روزه قضا و حج واجب و نیز زیارت سیدالشهدا(ع) به نیابت مصالح.

 


سایر شرایط قرارداد :

1- طرفین کافه خیارات خصوصا خیار تدلیس و غبن را هر چند اعلا مرتبه بوده باشد از خود سلب و ساقط نمودند و حسب الاظهار منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده .

2- منافع مورد صلح تا زمان حیات مصالح و جناب آقای ........ در اختیار ایشان است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق نمایند.

3- اختیار انتقال منافع و اجاره آپارتمان موضوع صلح تا زمان حیات مصالح در اختیار ایشان است و حق اجاره آپارتمان را دارد و بعد از فوت مالکیت منافع مستقر می گردد. مگر اینکه طرفین بعد از این عقد صلح جور دیگری توافق نمایند.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

 

امضای مصالح                                                امضای متصالح                    

شاهد اول                                                       شاهد دوم

 

۰۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد تأسیس داروخانه مجازی

ماده 1- کلیات

بند1-  به موجب این قرارداد که بین جناب اقای ..... بعنوان طرف اول و به نشانی ..... و جناب آقای دکتر ...... بعنوان طرف دوم به نشانی ...... جهت تأسیس داروخانه مجازی منعقد می شود، طرفین به شرح متن این قرارداد جهت انجام موضوع مشارکت (تأسیس داروخانه مجازی) توافق می نمایند.

تبصره- طرفین در صورت هر گونه تغییر آدرس موظف به اعلام آن به موجب اظهارنامه رسمی حداکثر یک هفته پس از تغییر نشانی هستند. در غیر این صورت اعلام و ابلاغ به نشانی سابق به منزله ابلاغ به طرف محسوب می شود.

بند2- این قرارداد در دایرۀ ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود و بین طرفین لازم الاجرا بوده و فسخ و اقاله آن جز با توافق طرفین ممکن نیست.

 


ماده 2- تعهدات طرف اول

بند 1- کلیه هزینه های راجع به راه اندازی داروخانه مجازی اعم از ..... به عهده ایشان بوده و طرف دوم در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

بند 2- کلیه هزینه های جاری اعم از هزینه تمدید دامنه و پشتیبانی سایت اینترنتی و مالیات و دستمزد پرسنل و .... به عهده این طرف بوده و طرف دوم دراین خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

بند 3- کلیه هزینه های راجع به تأمین کالا و انبارداری ( در صورت لزوم) به عهده طرف اول بوده و طرف دوم در این خصوص مسئولیتی ندارد.

بند 4- ........

بند 5- ........

بند 6- ........

بند 7- ........

بند 8- .........

بند 9 - .........


ماده 3- تعهدات طرف دوم

بند 1- طرف دوم که صاحب مجوز تأسیس داروخانه است در جهت تسهیل و امکان اجرای طرح داروخانه مجازی موظف است کلیه اقدامات لازم را درجهت اخذ امتیاز و خریداری دامنه و نماد الکترونیک و پرداخت آنلاین را انجام دهد و در این راستا با طرف اول همکاری نموده و هماهنگ شود.

بند 2- به منظور خریداری دامنه مورد نیاز جهت تأسیس داروخانه مجازی از شرکت ....... طرف دوم متعهداست ضمن فراهم نمودن کلیه مدارک لازم از سوی شرکت واگذاری دامنه همراهی و همکاری لازم را در این خصوص انجام می دهد.

بند3- آقای دکتر ...... موظف به اعطای وکالتنامه به نماینده شرکت جهت گرفتن مجوز نماد تجارت الکترونیک برای دامنه ... می باشد و باید یک روز بعد از امضای قرارداد برای اعطای آن اقدام کند.

دامین فروش مکمل های ..... به نام دکتر داروساز می باشد ولی این مالکیت به صورت صوری می باشد و در واقع ایشان هیچ گونه حقی در مالکیت آن اعم از فروش، واگذاری آن به غیر و ... ندارد.

مالکیت، منافع و زیان وبسایت .... متعلق به شرکت می باشد.

مالکیت و منافع داروخانه فیزیکی، متعلق به مالک و موسس داروخانه می باشد.

بند 4- ........

بند 5- ........

بند 6- ........

بند 7- ........

بند 8- .........

بند 9 - .........


ماده 4- موضوع قرارداد و نحوه اجرای آن

بند1- موضوع این قرارداد عبارت است از تأسیس داروخانه مجازی و فروش داروها و کالاهای بهداشتی و محصولات دارای مجوز واردات و اصلی که فروش آن نیاز به نسخه پزشکی نداشته باشد از طریق راه اندازی سایت.

بند2- مجری طرح تأسیس داروخانه مجازی طرف اول بوده و طرف دوم صرفاً گیرنده مجوزهای لازم در این خصوص و عملیات اجرایی طرح تحت مدیریت و کنترل و با مسئولیت طرف اول اجرا می شود.

بند3- طرف اول در جهت تأمین لیست کالاهای مورد نیاز، می تواند از محصولات موجود در داروخانه تحت مالکیت طرف دوم استفاده نموده و با ارسال درخواست و ایجاد هماهنگی محصول مورد نظر را به مشتری تحویل دهد.

بند 4- ........

بند 5- ........

بند 6- ........

بند 7- ........

بند 8- .........

بند 9 - .........


ماده 5- شرایط و ضمانت اجراها

بند1- در صورتی که هریک از طرفین به تعهدات مندرج در این قرارداد عمل ننمایند خود مسئول کلیه ملزومات قانونی خواهند بود.

بند2- در صورت تخلف طرف دوم از بندهای 2و3و4 ماده 3 قرارداد و عدم حضور جهت اخذ امتیاز دامنه و نماد الکترونیک و تکمیل مدارک به نحوی که اخذ امتیازهای مذکور ممکن نباشد طرف اول مختار است به موجب اظهارنامه و یا با مراجعه حضوری به نشانی رسمی طرف دوم مندرج در این قرارداد تنظیم صورتجلسه مراتب فسخ را اعلام نموده و با فرد دیگر اقدام به انعقاد قرارداد نماید.

بند3- در صورت تخلف طرف دوم از بند 5 ماده 3 قرارداد و انتقال مالکیت دامنه به فرد دیگری و یا استفاده از آن خارج از حیطه این توافقنامه به نفع خود موظف است علاوه بر انتقال آن به فرد مورد معرفی طرف اول به حکم قانون و مطابق الزام این قرارداد، خسارت قراردادی یا وجه التزامی معادل ..... برابر ارزش کارشناسی شده روز دامنه به عنوان خسارت به طرف اول پرداخت نماید.

بند 4- ........

بند 5- ........

بند 6- ........

بند 7- ........

بند 8- .........

بند 9 - .........

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

۰۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد ضبط صدا - صدا پیشه

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ......... به شناسه‌ملی ........ و شماره‌ثبت ........ به نشانی تهران، سعادت‌آباد ............ که از این پس "طرف اول" نامیده می‌شود و  ................به شماره‌ملی ............ به نشانی ............... و ایمیل ......................که از این پس "طرف دوم" نامیده می‌شود، منعقد گردید.

 


ماده ۲- ناظر قرارداد

آقای ...... به شماره‌ملی.........به نشانی تهران، سعادت‌آباد......................... به عنوان ناظر قرارداد جهت انجام مکاتبات فی‌مابین، هماهنگی‌های راجع به انجام موضوع قرارداد و سایر امور محوله از سوی طرف اول تعیین می‌گردد که از این پس "ناظر" نامیده می‌شود. بدیهی است طرف اول می‌تواند در هر زمان رأساً نسبت به تغییر ناظر اقدام نماید.

 


ماده ۳- مدت قرارداد

این قرارداد برای اجرای موضوع ماده 4 از تاریخ .... تا .... منعقد می‌گردد و در طول این مدت معتبر خواهد بود مگر اینکه به جهتی از جهات قانونی خاتمه یابد. همچنین طرفین می‌توانند چه پیش از پایان این مدت چه پس از آن با توافق یکدیگر نسبت به تمدید قرارداد حداکثر به مدت ۶ ماه اقدام نمایند.

 


ماده ۴- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از ضبط استودیویی با صدای طرف دوم .

 


ماده ۵ - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

5-1 مبلغ کل قرارداد در قبال خدمات طرف دوم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است و طرف اول مکلف است مبلغ قرارداد را به شرح ذیل و برحسب سایر مندرجات این قرارداد به طرف دوم پرداخت نماید.

5-2 هزینه استودیو که از سوی طرف اول و با توافق طرف دوم، انتخاب می‌گردد توسط طرف اول در قبال دریافت فاکتور رسمی به استودیو پرداخت می‌شود و شامل موارد مبالغ پرداختی در این قرارداد نمی‌باشد.

5-3  مبالغ مذکور در این بند پس از کسر کسورات قانونی و مطروح در این قرارداد به طرف دوم پرداخت خواهد شد.

5-4 ............. .

5-5 ............. .

5-6 ............. .

 


ماده ۶- تفسیر قرارداد

در این قرارداد رعایت مقررات زیر الزامی است:

1-  تاریخ‌ها و مواعد طبق تقویم رسمی کشور است.

2- هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمه مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد.

3-  .............. .

4- ................ .

5- ............... .

 


ماده ۷- حقوق و تعهدات طرف اول

7-1  طرف اول مکلف است در هر زمان که نسبت به موردی نیاز به اقدام طرف دوم دارد این موضوع را از طریق ناظر خود به اطلاع طرف دوم برساند و به وسیله ناظر مهلت متعارفی را نیز برای انجام آن به وی اعلام نماید.

7-2 طرف اول مکلف است اطلاعات و مدارک مربوط به خود را که برای انجام موضوع قرارداد لازم می‌داند در یک مهلت متعارف از تاریخ اعلام طرف دوم و تأیید ناظر به وی ارائه بدهد.

7-3 ................ .

7-4 ................ .

7-5 ................ .

 


ماده ۸- حقوق و تعهدات طرف دوم

8-1  طرف اول حق دارد از صداهای ضبط شده در محصولات هوش مصنوعی ارائه شده در حوزه متن، صدا، تصویر و ویدیو استفاده نماید.

8-2  طرف دوم باید در مدتی که از سوی ناظر مقرر می‌گردد نتایج اقدامات خود را ارائه کند، مگر این‌ که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر یا اقدام در آن مدت نوعاً میسر نباشد.‌

8-3 طرف دوم موظف است موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و به هیچ عنوان نمی‌تواند در حین اجرای این قرارداد چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم نسبت به انتقال جزئی یا کلی موضوع این قرارداد به دیگران اقدام نماید.                    

8-4 ................. .

8-5 ................. .

8-6 ................. .

 


ماده ۹- اقامتگاه قانونی و مکاتبات

اقامتگاه قانونی و سایر راه‌های ارتباطی (اعم از آدرس ایمیل و غیره) مربوط به طرف اول و طرف دوم همان است که در مواد 1 و 2 قرارداد درج گردیده است. در صورتی‌که هر یک از طرفین محل قانونی و یا سایر مشخصات خود را تغییر دهد، باید تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده را فوراً به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتی‌ که تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه مکاتبات صرف‌نظر از نوع آن‌ها به نشانی قبلی (اعم از پستی، ایمیلی و غیره) ارسال و دریافت شده تلقی می‌گردد، مگر در مواردی که قوانین لازم‌الاجرا صرفاً روش یا روش‌های معینی را مجاز دانسته باشند.

 


ماده ۱۰ - شرط حسن اجرای کار

طرف دوم مسئولیت کامل حسن انجام موضوع قرارداد را به عهده دارد.

تبصره: چنانچه طرف دوم در اجرای تعهدات خود مندرج در این قرارداد یا حسب مورد ضمائم آن تخطی نماید، مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض طرف اول است و هرگونه اعتراضی از سوی طرف دوم در این خصوص یا در خصوص سایر موارد مندرج در این قرارداد، بی‌اثر خواهد بود.

 


ماده ۱۱- بروز حوادث قهری

11-1  فورس‌ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجی غیرقابل کنترل و غیرقابل دفع و غیرقابل پیش‌بینی که مستند به عمل هیچ‌ یک از طرفین قرارداد نباشد از جمله مصادیق آن می‌توان به سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و دیگر حوادث طبیعی خارج از کنترل اشاره کرد که موجب توقف یا تأخیر در اجرای قرارداد گردد و انجام موضوع قرارداد حاضر را به تأخیر اندازد. در صورت حدوث فورس‌ماژور برای هر یک از طرفین، مراتب مزبور باید ظرف مدت حداکثر پنج روز از تاریخ وقوع فورس‌ماژور کتباً به طرف مقابل اطلاع داده شود. 

11-2  چنانچه مدت فورس‌ماژور از یک سوم مدت قرارداد حاضر بیشتر شود و یا اجرای قرارداد را به طور کلی غیرممکن سازد، هر یک از طرفین می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

11-3 ............... .

11-4 ............... .

11-5 ............... .

 


ماده 12 - موارد فسخ قرارداد

چنانچه در اثنای اجرای قرارداد، ادامه کار به تشخیص طرف اول به هر دلیلی میسر و یا مورد نیاز نباشد، طرف اول می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تبصره: چنانچه طرف اول در اثنای کار به هر دلیلی بخواهد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید مکلف است این امر را از طریق ارسال یک ایمیل یا نامه به اطلاع طرف دوم برساند.

 


ماده ۱۳- حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فصل خواهد شد. 

 


ماده ۱۴- نسخ

این قرارداد در 14 ماده و تبصره‌های آن در تاریخ .............. و در شهر تهران مابین شرکت ....... و خانم .................وفق مقررات مواد 10 و 219 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه موضوعه ایران منعقد گردید و لازم‌الاتباع می‌باشد و جز در موارد مصرح در این قرارداد یا قانون غیرقابل فسخ است.

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

۰۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد همکاری مشترک

ماده1- طرفین قرارداد

الف) آقای ..... به شماره ملی ........ و به نشانی ........... .

ب) آقای ..... به شماره ملی ........ و به نشانی ........... .

ج) آقای ..... به شماره ملی ........ و به نشانی ........... .

 


ماده2- آورده طرفین

الف) آورده آقای ...... عبارت است از مالکیت منافع یک باب مغازه واقع در شهرستان .......... و تجهیزات کامل ارائه خدمات ..... و سایر وسایل و تجهیزات مطابق لیست پیوست که در ید اداره کنندگان مغازه و طرفین قرارداد امانت بوده و در غیاب مالک (آقای الف) ملزم به امانت داری و حفاظت و رعایت حسن استفاده هستند.

ب) آورده آقای ...... عبارت است از نیروی کار و دانش فنی و تخصصی و حضور از ساعت ...... تا ...... هرروز در محل مغازه موضوع قرارداد

ج) آورده آقای ..... عبارت است از نیروی کار و دانش فنی و تخصصی و حضور از ساعت ..... تا ....... هرروز در محل مغازه موضوع قرارداد

 


ماده3- مدت قرارداد

عبارت است از یکسال شمسی از تاریخ ............تا .......... که در صورت رضایت و توافق و درخواست طرفین قابل تمدید است.

 


ماده 4- محل اجرای قرارداد

محل اجرای قرارداد لزوما و ضرورتا و فقط عبارت است از نشانی مغازه موضوع آورده آقای ......... .

 


ماده5- سود و سهم هریک از شرکا

الف) سهم آقای ..... از فروش ...... و اجناس نو عبارت است از 90% (نود درصد) از سود و از هرجنس کهنه 60% (شصت درصد) سود

ب) سهم آقایان ..... و ..... از فروش ...... و اجناس نو 10% (ده درصد) سود و از .... و هرجنس کهنه 40% (چهل درصد) سود و نیز کل عواید ناشی از خدمات پس از کسر هزینه ها اعم از هزینه اجاره مغازه و هزینه قبوض انشعابات و نیز هزینه تعمیرات احتمالی تجهیزات و مغازه و به طور کلی هر هزینه ای که متوجه این کسب و کار شود (جرایم احتمالی تعزیرات – مالیات متعلقه و حق بیمه کارکنان.) به طور مساوی بین آقایان .... و ..... تقسیم خواهد شد.

تبصره 1 : ........ .

تبصره2 : ........ .

تبصره 3 : ....... .

تبصره 4:  ....... .

 


ماده6- فسخ و انحلال قرارداد

این قرارداد در هر زمان و قبل از انقضا (دوره یکساله) صرفاً از سوی (مالک) آقای .... قابل فسخ و انحلال است و برای اعلام فسخ ارسال اظهارنامه به نشانی قانونی طرفین و آنچه که در سامانه ثنا آمده است کفایت می کند.

 


ماده 7 : سایر شرایط قرارداد

الف) کلیه تجهیزات که در لیست پیوست آمده تا زمان بقای این قرارداد در ید آقایان ..... و ...... و متعلق به حسن نگهداری و محافظت و رعایت سلامت هستند.

ب) با توجه به متغیر بودن قیمتها ، اداره کنندگان (آقایان ..... و ......) موظف به استعلام قیمت از آقای ........ قبل از فروش به مشتری هستند.

ج) ........... .

د) ........... .

ح) ........... .

ط) .......... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.

 


این قرارداد در 7 ماده و سه نسخه تنظیم شده و به امضا طرفین و شهود رسیده و هر سه نسخه اعتبار واحد دارد.

۰۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر