دفاع در جرم تهدید و اجرای تهدید بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که متهم به جرم تهدید و ارتکاب جرمی باشید که  تهدید به انجام آن نموده اید.
برای مثال در صورتی که اتهامات عبارت باشند از تهدید به احراق و احراق عمدی بدین ترتیب که یک بار شاکی را تهدید به آتش زدن خودرو وی کرده و در مرحله بعدی با عملی کردن تهدید خویش مبادرت به آتش زدن خودرو وی کرده باشید و به همین دلیل نیز حسب کیفرخواست صادره در معرض دو اتهام تهدید به احراق و احراق عمدی باشید؛  دفاع در رابطه با اتهامات متعدد انتسابی به شرح ذیل خواهد بود:
تهدید زمانی می تواند به تنهائی جرم محسوب شده و مستقلاً قابل تعقیب و مجازات باشد که فی نفسه تهدید باقی بماند و تهدید کننده، تهدید خویش را عملی ننماید؛ در غیر این صورت و چنانچه بزهی که نسبت به ارتکاب آن تهدید صورت گرفته در عمل نیز ارتکاب یابد، مرتکب صرفاً به اتهام عمل ارتکابی محکومیت حاصل خواهد کرد و نه به دو اتهام تهدید و اجرای آن؛ چراکه ارتکاب بزه موضوع تهدید دلالت بر قصد مجرمانه واحدی نزد مرتکب دارد که آن را پس از تبیین ذهنی «سوء نیت» به بیان و زبان آورده «تهدید» و سپس با ارتکاب عنصر مادی، قصد مجرمانه خویش را به مرحله اجراء درآورده است؛ چراکه همگی این مراحل با قصد مجرمانه واحدی و به صورت طولی ارتکاب یافته و عناصر مادی متفاوتی که با قصدهای مجرمانه متفاوت ترکیب یافته باشد واقع نشده تا مرتکب به دو اتهام متفاوت قابل تعقیب و مجازات باشد؛ از این رو صرفنظر از صحت و سقم اتهامات انتسابی، تعقیب و محاکمه به دو اتهام متفاوت با هیچ یک از اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری سازگار نبوده و مواجه با اشکالات اساسی است.