امضاء چک

1-ا مضاء روی چک باید با نمونه امضاء بانکی یکی باشد وعدم مطابقت مستوجب مسوولیت وتعقیب کیفری است (جرم صدور چک پرداخت نشدنی)

2-هنگام معرفی امضاء به بانک ونیز هنگام امضاء چک به خط خود نام و نام خانوادگی را داخل امضاء یا زیر امضاء یا کنار امضاء به عنوان بخشی از امضاء بنویسید. در اینصورت امکان جعل امضاء شما کاهش یافته ودر صورت جعل، اثبات جعل ساده تر است.

3-امضاء چک تنظیم شده توسط اشخاص ثالث :
اگر به عنوان مدیر وصاحب امضاء مجاز شرکت یا وکیل شخص حقوقی، چک را امضاء می کنید، در حالی که مندرجات متن چک را افراد دیگری تنظیم کرده اند، قبل امضاء صحت فرایند صدور را حتما کنترل نمایید. زیرا وجود چک در دست دارنده، به معنی بستانکاری مشارالیه از شما تلقی واثبات اینکه چک اشتباها صادر شده و یا در محاسبه وتحریر ارقام اشتباه شده با شما خواهد بود و تا زمانی که این امر اثبات نشده، تمام مسوولیت های کیفری ومدنی متوجه صادر کننده خواهد بود .