ضامن شخصی برای وام در بانک شده ام و وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده است و غیبش زده است بانک به ضامن فقط دسترسی دارد .آیا ضامن می تواند از پرداخت اقساط خودداری کند؟ هیچ دسترسی به وام گیرنده ندارم چگونه میتوان وام گیرنده را پیدا کرد؟ آیا با کد ملی می توان پیدایش کرد؟

سلام.بانک وقتی به یک فردی وام میدهد حتما از ایشان یک ضامن معتبر میخواهد تا اگر اقساط را پرداخت نکرد به او مراجعه کند لذا کاری با وام گیرنده ندارد و از ضامن مطالبه خواهد کرد.موفق وموید