🔻 1 . موضوع جعل باید سند یا نوشتـہ و یا سایر چیزهاے مذڪور در قانون مثل  تمبر ، منگنـہ ، علامت ، امضاء و مهر مے باشد .
 
🔻 2 . جعل در چیزے قابل تصور است ڪـہ خود آن ساختگے و تقلبے نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمے شود.
 
🔻 3 . باید امڪان مشتبـہ ڪردن و بـہ اشتباـہ انداختن اشخاص متعارف وجود داشتـہ باشد، یعنے این احتمال برود ڪـہ آنهامورد ساختگے و تقلبے را با اصل اشتباـہ بگیرند حتے اگر شباهتے بین مورد ساختگے با اصل مشاهدہ نشود.
 
🔻 4 . مهمترین شرط قابل ذڪر در مورد جعل اعم از مادے یا معنوے این است ڪـہ موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگے و تقلبے باشد و صرف اینڪـہ حاوے اطلاعات دروغ است ڪفایت نمے ڪند .