با سلام اگه خانم شوهر داری با افراد زیادی طی دو سه ساله گذشته رابطه جنسی داشته باشه بعد از چهار ماه از آخرین رابطه ایا پزشکی قانونی تشخیص میده بغیر شوهر با افراد دیگری هم رابطه جنسی داشته یا نه؟ همچنین از دبر هم رابطه داشته است.
 پزشکی قانونی تشخیص رابطه با افراد دیگر بعد از چند ماه را نمی دهد اما ممکن است رابطه از دبر را تشخیص دهد.