الف)راُی داور

ب)سندرسمی نسبت به دیون واموال منقول

ج)قبوض اقساطی ثبتی

د)مهریه ی مذکور درسند نکاحیه ی رسمی

پاسخ
گزینه الف صحیح است.
منظورازقبوض اقساطی قبوضی است که درمعاملات اقساطی واسناداجاره به تعداداقساط موردتعهدصادرمی شود.