الف) انقضای مدت

-ب) تلف شدن موضوع حق انتفاع. توضیح اینکه اصولاً درکلیه‌ی عقود مستمر با ازبین رفتن موضوع عقد، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین می‌رود به غیراز عقد رهن.

-ج) فوت یا رجوع مالک درحبس مطلق.

-د) فوت منتفع درمواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد.

-ه) انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع.

-و) رجوع منتفع ازحق انتفاع  درعقد حق انتفاع مجانی.