آیا بعد از صدور حکم طلاق همچنان امکان درخواست اجرت المثل وجود دارد؟

سلام.بله بعد از صدور حکم طلاق نیز می توان درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح کرد و محدودیتی وجود ندارد.موفق وموید