دعوای الزام به تمکین دعوای مالی است یا غیرمالی؟

سلام.این دعوا غیر مالی است.موفق وموید.