ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده  به

اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی ندارد

تجاوز نموده، و قسمتی از آ« را تخریب کرده است، در همین رابطه گواه و شهود دارم، و حاضرم

به دادگاه معرفی نمایم لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را

طبق ماده562قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….