ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند …………..ساکن ………….از خانم/ اقای

………………..فرزند …………..ساکن …………شاکی هستم زیرا نامبرده اقدام به خارج کردن اموال تاریخی

و فرهنگی کشور نموده که قبل از خروج ازمرز از ایشان گرفته شده است . لذا از دادستان محترم تقاضای

تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف راطبق ماده 561 قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا……….تاریخ……

 

 

 

 

ادرس شاکی:……………………………….

 

ادرس مشتکی عنه :……………………………