♦️اعلام جرم تکلیف قانونى نیست اما در برخى موارد مقنن تکلیف به اعلام جرم نموده است.
در قانون آیین دادسى کیفرى این  تکیلف در خصوص اطلاع از جرایم غیر قابل گذشت و در حوزه کارى براى مقامات و مامورین دولتى ایجاد شده است (ر.ک ماده ٧٢ ق.آ.د.ک)
♦️در ماده ٣ قانون مبارزه با تامین مالى از تروریسم، مقنن از عبارت (کلیه اشخاص) استفاده نموده که این تکلیف را به تمام افراد جامعه تسرى مى دهد و چون امرى استثنائى است از این حیث بسیار حائز اهمیت مى باشد
♦️نکته مهمتر ضمانت اجرایى  تعزیرى درجه هفت تخلف از این تکلیف قانونى است!!!ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود (این ماده از مصادیق تعدد معنوى است)