:مورداجاره:تمامی ششدانگ یکباب واقع در  تلفنبه مساحت تقریبی مترمربع جزءپلاک ثبتی  باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شمارة وپارکینگ وجمیع لوازم ولواحق شرعیه وعرفیه که به رؤیت وتأییدمستأجررسیده است و مورداجاره برای خانوادة  نفری اجاره داده شد.

اجاره نامه

 

تاریخ تنظیم:

1:موجرآقای:     فرزند: ، بشمارة شناسنامة:  ،صادره از:  ، نشانی: ،تلفن تماس .

2:مستأجرآقای:        فرزند:     بشمارة شناسنامة:  ،صادره از:  ،نشانی:مورداجاره،نشانی محل کار:                                                      تلفن:

3:مورداجاره:تمامی ششدانگ یکباب واقع در  تلفنبه مساحت تقریبی مترمربع جزءپلاک ثبتی  باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شمارة وپارکینگ وجمیع لوازم ولواحق شرعیه وعرفیه که به رؤیت وتأییدمستأجررسیده است و مورداجاره برای خانوادة  نفری اجاره داده شد.

4:مدت اجاره یکسال شمسی ازتاریخ لغایت می باشد.

5:اجاره بهاء درتمام مدت اجاره( شمسی)مبلغ ریال معادل تومان که به قرارماهیانهتومان(ریال تمام)دراول هرماه وطی رسید کتبی تأدیه می شود.

تبصرةالف:درصورت تأخیر بیش ازده روزمستأجردرتأدیة هریک ازاقساط مال الاجاره ،موجرمی تواندوفق قانون روابط موجرومستأجرنسبت به فسخ اجاره نامه وتخلیة مورداجاره اقدام نماید.

تبصرة ب:مستأجرمبلغ ریال (تومان)نقداً بعنوان قرض الحسنه به موجرپرداخت نمود.زمان بازپرداخت این قرض ،تاریخ انقضای مدت اجاره یازمان فسخ است لکن بین طرفین شرط شده که قرض دهنده حق مطالبة بازپرداخت دین رانداردمگراینکه مورداجاره تخلیه وعین مستأجره به موجرمستردشود.بنابراین مستأجرحق رجوع به مبلغ فوق راتاتخلیة مورداجاره وتسویه های متعلقه ازقبیل آب،برق،گاز،تلفن و.... نخواهدداشت.

تبصرة ج:چک های شمارة  و  عهدة بانک   شعبة    کد  بترتیب به تاریخ های وبعنوان تضمین پرداخت مال الاجاره وچک شمارة  عهدة همان بانک  بعنوان ضمانت تخلیه توسط مستأجر تحویل موجرگردید.

6:شروط:

الف:مالیات مستغلات وعوارض شهرداری وتعمیرات اساسی بعهدة موجروهزینه های استفاده ازحفاظت ونظافت بعهدة مستأجرمی باشد.

ب:مستأجرحق انتقال مورداجاره راکلاًوجزءً بغیرندارد.

ج:مورداجاره صرفاً برای سکونت باجاره واگذارمی شودوحق استفادة تجاری برای مستأجروجودندارد.

د:مستأجرمتعهداست بهای آب ،برق،گازوتلفن مصرفی مورداجاره رادرمواعدمقرربه سازمانهای مربوطه تأدیه نمایدوقبوض رسمی آنرا هنگام تخلیه به موجرتسلیم نماید.

ه:مستأجرمتعهداست باانقضای مدت اجاره ویاحین الفسخ مورداجاره راتخلیه وضمن تسویه حسابهای فیمابین وبااخذرسیدبه موجرتحویل نماید.ودرصورت بروزهرگونه عیب ونقص درمورداجاره که مربوط به استفادة مستأجرباشدازقبیل شکستن درب وپنجره،شیشه وکلیدوپریزوقفل ودستگیره وامثالهم ازعهدة خسارت وارده برآید.

و:مستأجرمتعهدبه پرداخت هزینه های مربوط به نظافت ونگهداری مشاعات نسبت به سهم خودمی باشد.

ز:چنانکه مستأجرقبل ازانقضای مدت اجاره تمایل به فسخ قراردادوتخلیة عین مستأجره گرددمتعهدخواهدبودمراتب فسخ رایک ماه قبل به موجراطلاع داده ویک ماه اجاره بهای اضافی وبلاعوض پس ازتخلیه مورد اجاره را به موجربپردازد.

ح:باامضای این قراردادمورداجاره به تصرف مستأجرداده شد.

ط:این قرارداد دراجرای مقررات مادة 2قانون روابط موجرومستأجرمصوب سال1376 و دردونسخه که هرکدام دارای حکم واحدهستند،تنظیم گردید.

امضاء موجر

امضاء مستأجر

امضاءشاهد اول

امضاء شاهددوم