پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان "پایان کار" به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود.

مراحل اخذ پایان کار ساختمان:

1- ارائه مدارک لازم: کارت شناسایی ، فیش نوسازی سال جاری
2- تکمیل فرم مربوطه جهت پایان ساختمان توسط مهندس ناظر
3- مراجعه به واحد بایگانی و دریافت پرونده،  اخذ نوبت بازدیدملک، توسط مالک
4- بازدید توسط مامور فنی شهرداری و ارائه گزارش
5- بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول فنی و شهرسازی  صدور دستور محاسبه
6- کنترل زیر بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فنی و سابقه (پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و کسری پارکینگ
7- درصورت تائید محاسب مجددا بررسی مسئول شهرسازی و درصورت نیاز، رضایت مجاورین و یا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبیل مشرف بودن نسبت به مجاورین ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپای طرفین جهت صدور تائید  پایان ساختمان
تبصره : در صورتیکه ساختمان اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به کمسیون ماده صد و پس از تعیین شدن جریمه و یا صدور رای رفع خلاف بقیه مراحل اجرا می گردد.
8- تهیه پیش نویس پایان ساختمان (واحد تشکیل پرونده)
9- تکمیل برگ گواهی پایان ساختمان در پروانه ساختمان
10- امضا توسط معاون شهرسازی - شهردار(معاون مالی – اداری) - محاسب – پیش نویس گیرنده
11- ممهور شدن به مهر،شماره و تاریخ شهرداری توسط دبیر خانه