خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم                 دارای شماره
شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

در تاریخ زیر در این دفتر خانه حاضر شده و بعد الحضور اظهار داشت بر اینکه

چون توفیقات ربانی و تائیدات سبحانی شامل حال اینجانب گردیده است علی هذا در کمال صحت و سلامت عقل و شعور ضمن اقرار به وحدانیت حضرت احدیت و خاتمیت نبوت حضرت محمد (ص) و ولایت حضرت علی (ع) و یازده فرزند آن بزرگوار و اقرار به تمام ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم ، به موجب این سند رسمی مقدار دو دانگ مشاع از کل شش دانگ یک باب ساختمان 12 طبقه مسکونی شامل 24 دستگاه آپارتمان و 24 باب انباری و 24 پارکینگ و زیر زمین و حیات خلوط و حیاط بزرگ و شوفاژ روشن احداثی در شش دانگ  یک قطعه زمین به مساحت 800 متر مربع قطعه               تفکیکی دارای پلاک                   فرعی از                    اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک                 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش                  ثبتی تهران
(اراضی                          ) محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره                   مورخ                 صفحه                 جلد                    به شماره چاپی             (المثنی) صادره به نام خانم / آقای                     انتقالی مع الواسطه به اینجانب طبق سند شماره          مورخ                     تنظیمی دفتر خانه شماره               تهران با جمیع توابع شرعیه و عرفیه آن اعم از عرصه و اعیان و بقدر الحصه به انضمام مقدار دو دانگ مشاع از شش دانگ حقوق واقعی و فرضی تعداد  25 رشته برق دارای شماره پرونده                      لغایت                 و یک رشته آب شماره اشتراک            و یک رشته گاز شهری به شماره اشتراک                  منصوبه های در آن بقدر السهم مزبور حبس و ثلث موید خود قرار داده و میدهم که پس از درگذشتم با اعمال عملیات زیر :

1-   مقدار 10% از درآمد هر ساله آن را تهیه و توزیع لباس و کفش دخترانه و پسرانه افراد کم بضاعت مدارس دخترانه و پسرانه اختصاص داده و خرج شود .

2-      مقدار 10% دیگر از درآمد سالیانه آن برای عروسی دوشیزگان و دامادی پسران کم بضاعت اختصاص یافته و به آنان تادیه شود .

3-   مقدار 20% دیگر از درآمد آن در هر سال به هزینه تحصیلی دانشجویان کم بضاعت رشته علم پزشکی در تهران اعم از دانشجویان تهرانی و شهرستانی برسد.

4-   مقدار 20% دیگر درآمد در هر سال بابت کمک هزینه مسکن دانشجویان هر رشته  از هر علوم که از شهرستان ها به تهران آمده و فاقد مسکن بوده و یا دانشگاه ها و دولت مسکن زمان تحصیل آن را تامین ننموده است به آن دانشجویان اعطا گردد .

5-      مقدار 20% دیگر از درآمد سالیانه آن جهت مداوای بیمارانی که که کم بضاعت بوده و نیاز به عمل جراحی دارند ، پرداخت گردد .

6-      مقدار 10% دیگر از درآمد سالیانه آن جهت تعزیه داری خامس آل عبا در ماه های محرم و صفر هزینه شود .

7-      مقدار 10% باقیمانده از درآمد سالانه به وصی اجراء کننده این وصیت پرداخت گردد .

مورد استفاده قرار گرفته و آقای :                         فرزند آقای                  دارای شناسنامه
 شماره             صادره از                   را نیز به عنوان وصی این وصیت قرار داده و می دهم که نسبت به اجرای این وصیت تا زمان حیات خود اقدام نماید و پس از درگذشت وصی ارشد فرزند ذکور وی نسلا بعد نسل وصی خواهد بود با قید اینکه هزینه های ناشی از مالیات ، عوارض ، تعمیرات و دیگر هزینه های ضروری باید بدواً پرداخت و سپس درآمد خالص آن به شرح مرقوم به هزینه گرفته شود .

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                      ثبت منطقه               تهران .

2- گواهی مالیاتی شماره                    سرممیزی                  تهران

تاریخ

امضاء