بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام مدنی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ------------- در خصوص پرونده کلاسه اجرایی --------------- به استحضار می رساند ، نظر به اینکه محکوم علیه آقای ------------- از پرداخت محکوم به خودداری می نماید لذا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور برگ جلب سیار جهت دستگیری مشارالیه را دارم .

                                                                                                                 با احترام مجدد

                                                                                                                       امضاء