مرکز بهداشت شهرستان
با سلام
احتراماً بدینوسیله به اطلاع میرساند که این شرکت جهت تهیه غذای پرسنلی خود با شرکت...آماده عقد قرارداد میباشد لذا
خواهشمند است دستور فرمائید که بازرسان آن اداره محترم جهت بررسی آن آشپزخانه وتائید آن از نظر مسائل بهداشتی وفق مقررات انجام ونتیجه را به این شرکت اطلاع دهید
قبلاً از همکاری آن اداره محترم کمال تشکر را داریم
با احترام