ریاست محترم شعبه ...... دادگاه عمومی ......

سلام علیکم؛

 احتراماً- درخصوص پرونده کلاسه........موضوع دعوی.... علیه....، با توجه به اینکه نظریه کارشناسی در تاریخ .... به اینجانب (یا موکل ..........) ابلاغ گردید، با ملاحظه و مطالعه نظریه تقدیمی کارشناس، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی نکات و موارد مهمه ذیل را به حضور معروض داشته و خواهشمند است کارشناس محترم منتخب را جهت ...... اخذ توضیح و تکمیل نظریه خویش ...... دعوت فرمائید؛                  (شرح موارد توضیح و اعتراض) .................

بنا به مراتب معروضه، استدعا دارم با صدور دستورات لازمه و ایضاً تکمیل نظریه کارشناسی نهایتاً حکم بایسته به شرح خواسته صادر فرمائید.

                                                            با تجدید احترام؛ به وکالت از...