معاونت محترم قضائی دادگستری شهرستان ......

سلام علیکم؛

        احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه.... احکام مدنی، موضوع اجرائیه صادره له موکل...... علیه ..... مبنی بر محکومیت نامبرده به ......، خواهشمند است دستور فرمائید در راستای اجرای مفاد اجرائیه صادره اقدامات لازم را جهت توقیف اموال محکوم علیه معمول فرمایند.

                                                     با تجدید احترام؛ به وکالت از محکوم له.......