ریاست محترم شعبه..... دادگاه عمومی حقوقی.....

سلام علیکم؛

        احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه..... موضوع دعوی موکل آقای ..... به طرفیت آقای ...... به خواسته .... که منتهی به صدور دادنامه شماره ..... مورخه ... مبنی بر محکومیت خوانده گردیده و با تأئید آن در شعبه .... دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته است، خواهشمند است دستور فرمائید دفتر محترم نسبت به صدور اجرائیه اقدام فرمایند.

                                          با تجدید احترام؛ به وکالت از محکوم له (آقای..... )