خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق 1- آگهی روزنامه رسمی شرکت  دوم 2- اساسنامه و آگهی شرکت اول 3- قراردادهای شرکت دوم 4- شهادت شهود 5- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه شرکت»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

خواندگان اعضای هیات مدیره شرکت………………. می‌باشند و اینجانب به عنوان احد از سهامداران شرکت یاد شده به میزان………………… سهم آن شرکت را دارم. نظر به اینکه خواندگان شرکت دیگری را در زمینه فعالیت شرکت فوق‌الذکر تاسیس نموده و با انعقاد قراردادهای غیرقانونی از جمله واگذاری قراردادهای شرکت مورد سهام اینجانب به شرکت جدیدالتاسیس، از امکانات شرکت ما نیز استفاده می‌نمایند در حالیکه خواندگان با مقام عضویت هیات مدیره شرکت قبلی وفق ماده 126 قراردادهای غیرقانونی حق تصدی مدیریت شرکت دیگری را نداشته‌اند فلذا فعلاً صدور دستور موقت جلوگیری از هرگونه اقدام در شرکت…………………. مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی ده روز تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق آگهی روزنامه رسمی شرکت دوم2- اساسنامه شرکت اول 3- قراردادهای شرکت دوم4- شهادت شهود5- مدارک لازم دیگر