باسلام ایا دادگاه های عمومی و انقلاب هم باید از ارای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیروی کنند یا رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری لازم الاتباع برای محاکم عمومی نیست ؟

سلام.به صراحت ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و مراجع اداری لازم الاتباع است و تصریحی به محاکم عمومی ندارد. راجع به سؤال دو برداشت و نظریه وجود دارد. عده ای معتقدند آرای مذکور برای محاکم عمومی هم لازم الاتباع است و بعضی خلاف آن را عقیده دارند.موفق وموید