اگر پدری برای نجات جان فرزندش، راننده ای را با تهدید جانی، اکراه غیرقابل تحمل کند که آنها را  به بیمارستان برساند، اقدام پدر از جهت تهدید جانی راننده منطبق با کدام مانع مسئولیت کیفری است؟

۱ .احسان
 ۲ .دفاع مشروع
 ۳ .اکراه
 ۴ .اضطرار


پاسخ
گزینه ۴ صحیح می باشد .

مستند به ماده ۱۵۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.》