نمونه برگ اجراییه در مورد اجرای حکم

 

تاریخ :...................                                                                   کلاسه پرونده :...................

کلاسه پرونده اجرایی : ...........

شماره ...................  

 

برگ اجراییه

 

مشخصات محکوم به

محکوم به

مشخصات محکوم علیه

نام :

 

 

 

به موجب دادنامه شماره ......... مورخ ........ دادگاه عمومی ......... شعبه ...........

نام :

 

 

نام خانوادگی :

 

 

نام خانوادگی :

 

 

نام پدر :

 

 

نام پدر:

 

 

شغل :

 

 

شغل :

 

 

نشانی محل اقامت :

 

 

 

نشانی محل اقامت :

شهرستان :

بخش :

خیابان :

کوی : .......... پلاک ......

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه :

1-     در مورد محکوم به غیر مالی ظرف ده روز مفاد اجراییه را به موقع را به موقع اجراء بگذارد .

2-     در مورد محکوم به تا بک ماه مفاد اجراییه را به موقع اجراء بگذارد .

3-     ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد و یا برای اجرای حکم قراری بگذارد که به گواهی محکوم له رسیده باشد . در هر صورت نسخه ای از موافقت نامه یا رونوشت مصدق آن را به اجراء تسلیم دارد .

4-     مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن مسیر باشد در صورتیکه بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول به مسئول اجرا تحویل دهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید .

5-     علاوه بر موارد بالا به مفاد قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه 1352 شمسی و همچنین مواد مربوطه در قانون اصول محاکمات که مستخرجه ای از این دو قانون در ظهر برگ اجراییه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید .

 

محل امضاء منشی       دادگاه محل امضاء مدیر دفتر دادگاه     محل امضاء رئیس دادگاه    مهر دادگاه

آقای ....... مامور اجرا موظف است که این برگ را موافق مقررات قانونی به .......... ابلاغ نموده و تاریخ ابلاغ را با تمام حروف بنویسد .

به تاریخ ............ ماه ...... سال ...... مدیر اجرا دادگاه ..... شعبه .......                  امضاء مدیر اجرا

در تاریخ .......... به محکوم علیه / بستگان / خادمین ............ ابلاغ شد                  امضاء مدیر اجرا