مشخصات طرفیننامنام خانوادگىنام پدرشغل محل اقامتشهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاکخواهان     خوانده     وکیل یا نماینده قانونى     تعیین خواسته وبهای آنمطالبه وجه چک به میزان      ریال به انضمام کلیه خسارات قانونیدلایل ومنضمات دادخواستکپی مصدق: 1 -  چک ، 2 -  گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانکریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان......باسلام احتراماً به استحضارمی رساند: به موجب کپی مصدق      فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های      به تاریخ/تاریخ های      عهده بانک      شعبه       " نام شهرستان " اینجانب مبلغ     ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستنداً به مواد198قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.                                                                                                    محل امضاء – مهر – انگشت