مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت  شهرستان-بخش-  دهستان-خیابان-  کوچه-    شماره پلاک-کد پستی

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

1-مشخصات فروشنده

2- مشخصات مرتهن

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به انجام تعهد در فک رهن مقوم به        ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائلو منضمات دادخواست

تصویر مصدق: 1-قرارداد با خوانده 2- صورتحسابهای پرداخت شده"3-مدرک مورد نیازدیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملک

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:اینجانب برای به دست آوردن تسهیلاتی در اخذ واماز خوانده/خواندگان، قراردادی را با نامبرده منعقد و در مواعد مقرر اقساط  متعلقه را در حق خوانده/ خواندگان ردیف        پرداخت کرده ام. نظر به اینکه با وصف مراجعات مکرر و پرداخت کلیه وجوه و اقساط متعلقه و انجام تسویه حساب، خوانده/ خواندگان از انجام تعهدات قراردادی خود طفره می رود و همچنان ملک اینجانب جزء پلاک ثبتی        /        بخش     شماره و نام شهرستان     در وثیقه و رهن خوانده / خواندگان قراردارد که با وصف انجام تعهداتم، موجبی بر ادامه آن وجود ندارد فلذا به استناد مواد 10و790و1301 قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده / خواندگان ردیف      به فک رهن به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء از جهت بررسی  صورتحساب فی مابین و ملاحظه دفاتر خوانده/ خواندگان و احراز تسویه حساب به انجام کارشناسی حسابرسی نیز استناد می نماید.

    

                                                                          محل امضاء –مهر –انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء